Start   >  Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 44/2019

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  J, L, M, N, O oraz P, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 30 listopada 2019 r.:

dla serii  J        15 600 179,36 zł

dla serii  L       19 558 743,93 zł

dla serii  M      15 627 031,53 zł

dla serii  N       5 202 096,68 zł

dla serii O        13 320 561,88 zł

dla serii P         13 013 390,20 zł

 

Łączna wartość zbioru:            82 322 003,58 zł.

 

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

18.12.2019 r. 10:32

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 43/2019

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  J, L, M, N, O oraz P, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 października 2019 r.:

dla serii  J     15 606 197,92 zł

dla serii  L     20 458 169,62 zł

dla serii  M    15 603 453,67 zł

dla serii  N      5 254 069,72 zł

dla serii O      13 001 121,57 zł

dla serii P      13 002 325,64 zł

Łączna wartość zbioru:  82 925 338,14 zł.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

 

27.11.2019 r. 13:15

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 42/2019

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  J, L, M, N, O oraz P, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 30 września 2019 r.:

dla serii  J       15 605 635,15 zł

dla serii  L       20 062 780,92 zł

dla serii  M      15 602 587,95 zł

dla serii  N       5 203 655,66 zł

dla serii O       13 000 100,26 zł

dla serii P        13 000 979,24 zł

Łączna wartość zbioru:            82 475 739,18 zł.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

17.10.2019 r. 15:06

Uruchomienie Prefinansowania Faktoringowego – nowego onlinowego produktu PragmaGO®

RB 41/2019

Emitent informuje o poszerzeniu swojej oferty handlowej PragmaGO® o nowy produkt onlinowy – Prefinansowanie Faktoringowe.

Produkt polega na udzieleniu Klientom realizującym z Pragmą regularne obroty faktoringowe dodatkowego finansowania-zaliczki na poczet przyszłych rozliczeń faktoringowych, z których następnie będzie spłacana.

Produkt jest w realizowany online i całkowicie zautomatyzowany. Procesy związane ze scoringiem, ustaleniem kwoty limitu dostępnego dla Klienta, złożeniem Klientowi oferty, kalibracją oferty przez Klienta (kwota, waluta), zawarciem umowy, uruchomieniem finansowania, rozliczeniem należności są realizowane w 100% przez autorski system IT Navi Pragma i odbywają się bez konieczności aktywności pracowników Pragmy.

Proces scoringowy (ustalenie którym Klientom można zaoferować produkt i w jakiej wysokości limitu, który jest zmienny w czasie) oparty jest na dynamicznym i samouczącym się algorytmie kilkunastu zmiennych danych dotyczących Klienta, właściwości jego portfela należności oraz historii transakcji.

Produkt będzie systemowo, cyklicznie oferowany Klientom.

W ocenie Emitenta produkt może dostarczyć Klientom wartości dodane (dodatkowy kapitał na rozwój biznesu w momentach pików zamówień) i zwiększyć tym samym atrakcyjność współpracy z Pragmą, a jednocześnie pozwoli Pragmie zwiększyć skalę działalności i generowane przychody.

Produkt spotkał się z pozytywnym przyjęciem ze strony Klientów. W pierwszym testowym cyklu ofertowania z propozycji Prefinansowania skorzystało 48 % Klientów, którzy ją otrzymali. Tak wysoki wskaźnik konwersji przy nowym produkcie realizowanym w automatycznym procesie świadczy również pozytywnie o przyjazności dla Klienta przygotowanego przez Pragmę procesu onlinowego.

16.10.2019 r. 08:45

Dane o obrotach i ilości Klientów w III kwartale 2019 r.

RB 40/2019

Obroty Pragma Faktoring S.A. odnotowane w trzecim kwartale 2019 r. (rozumiane jako wartość sfinansowanych należności) wyniosły 159.961 tys. zł (r/r +14%).

Obroty wygenerowane przez obszar PragmaGO wyniosły 98.787 tys. zł, podczas gdy rok wcześniej wynosiły 59.900 tys. zł (+65% r/r), a za 2 Q br. 86.975 tys. zł (+14% q/q).

Wartość brutto (bez uwzględnienia odpisów) portfela PragmaGO wyniosła 51.688 tys. zł i była o 62 % wyższa niż rok wcześniej.

W trakcie trzeciego kwartału br. z usług Pragma Faktoring skorzystało (otrzymane finansowanie) 901 Klientów, a w tym samym okresie rok wcześniej 450. W całym 2019 r. aż 1240 Klientów zrealizowało transakcje z Pragmą (+78% r/r).

W powyższych danych uwzględniono również transakcje realizowane przez Pragma Faktoring w ramach projektu serwiserskiego świadczonego na rzecz Pragma Faktor.

14.10.2019 r. 09:13

Drugi Publiczny Program Emisji Obligacji

RB 39/2019

Zarząd Pragma Faktoring S.A. („Emitent”)  informuje, że w dniu 10 października 2019 r. podjął uchwałę w sprawie ustalenia II Publicznego Programu Emisji Obligacji („II PPEO”).  W ramach II PPEO, Emitent może wyemitować obligacje („Obligacje”) o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 100.000.000 (sto milionów) złotych, w okresie nie dłuższym niż dwanaście miesięcy od dnia zatwierdzenia prospektu emisyjnego podstawowego przez KNF.  Obligacje będą zabezpieczone w sposób i w terminach określonych w prospekcie emisyjnym podstawowym i ostatecznych warunkach emisji poszczególnych serii Obligacji, w szczególności mogą być zabezpieczone zastawem na zmiennym zbiorze wierzytelności oraz zastawem na wierzytelnościach z rachunku bankowego Emitenta. Obligacje będą zdematerializowanymi obligacjami na okaziciela. Poszczególne serie Obligacji mogą mieć zróżnicowane szczegółowe warunki emisji, w tym zasady dotyczące oprocentowania i jego wysokości, a także daty wykupu Obligacji (nie dłuższe jednak niż 5 lat od daty emisji).  Szczegółowe warunki emisji każdej serii Obligacji, w tym cena emisyjna Obligacji, zawarte będą w prospekcie emisyjnym podstawowym i uchwalanych przez Zarząd Emitenta ostatecznych warunkach emisji każdej serii Obligacji.

Pragma Faktoring jest Emitentem od 2011 r. obecnym na rynku Catalyst. Łącznie spółka wyemitowała 16 serii obligacji o wartości 218 mln zł, wszystkie serie zostały objęte w całości. 10 serii obligacji o wartości 155 mln zł zostało w terminie lub przedterminowo spłaconych gotówkowo, bez tzw. rolowania. Obecnie wyemitowane i notowane na Catalyst obligacje wynoszą 63 mln zł i w całości mają charakter długoterminowy (zapadalność w okresie XII 2020-VII 2023 r.).

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

10.10.2019 r. 13:13

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 38/2019

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  J, L, M, N, O oraz P, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 sierpnia 2019 r.:

dla serii  J      15 663 457,05  zł

dla serii  L      21 052 105,65 zł

dla serii  M     20 825 589,71 zł

dla serii  N      5 229 248,73 zł

dla serii O       13 001 001,04 zł

dla serii P        13 001 630,03 zł

Łączna wartość zbioru:     88 773 032,21

25.09.2019 r. 15:17

Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2019 r.

RB 37/2019

Zarząd Pragma Faktoring S.A. informuje, że zmienia termin publikacji raportu okresowego za I półrocze 2019 r. z 30 sierpnia 2019 r. na 02 września 2019 r.

Podstawa prawna: par. 80 ust. 2 Rozporządzenia MF z 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

27.08.2019 r. 10:45

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 36/2019

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  J, L, M, N, O oraz P, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 lipca 2019 r.:

dla serii  J         15 608 783  zł

dla serii  L         19 869 404 zł

dla serii  M        16 053 744 zł

dla serii  N          6 214 385  zł

dla serii O          13 013 244 zł

dla serii P           13 005 019 zł

Łączna wartość zbioru:  83 764 579 zł.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

21.08.2019 r. 15:26

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii P

RB 35/2019

Pragma Faktoring S.A. informuje, że w dniu 09 sierpnia 2019 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 796/2019 o wyznaczeniu na dzień 12 sierpnia 2019 r. pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst 100.000 obligacji na okaziciela serii P wyemitowanych przez Pragmę Faktoring S.A., oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLGFPRE00172. Obligacje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „PRF0723”.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

12.08.2019 r. 10:45

Wprowadzenie obligacji serii P do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst

RB 34/2019

PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że w dniu 7 sierpnia 2019 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 773/2019 o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst 100.000 obligacji na okaziciela serii P wyemitowanych przez  PRAGMA FAKTORING S.A. o wartości nominalnej 100 zł każda. W związku z podjęciem ww. uchwały o wprowadzeniu Emitent informuje również, że rejestracja obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających ich wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

 

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

8.08.2019 r. 15:11

Korekta raportu bieżącego 30/2019/K

RB 30/2019/K

Korekta raportu o zakończeniu subskrypcji i przydziale obligacji serii P.

Emitent koryguje treść raportu bieżącego 30/2019 dotyczącego zakończenia subskrypcji i przydziału obligacji serii P w ten sposób, iż:

– w punkcie 8 raportu bieżącego 30/2019 w miejsce informacji: liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, zapisy na obligacje serii P złożyło 120 osób, wpisuje się prawidłową informację: liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, zapisy na obligacje serii P złożyło 115 osób,
– w punkcie 9 raportu bieżącego 30/2019 w miejsce informacji: liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, obligacje serii P przydzielono 120 osobom, wpisuje się prawidłową informację: liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, obligacje serii P przydzielono 115 osobom.

Pozostała treść raportu bieżącego 30/2019 pozostaje bez zmian.

Podstawa prawna: § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych _…_.

1.08.2019 r. 10:21

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 33/2019

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  J, L, M, N oraz O, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 30 czerwca 2019 r.:

dla serii  J      15 821 331,28  zł

dla serii  L      19.540.321,52  zł

dla serii  M    15.635.288,13  zł

dla serii  N       5.204.495,74  zł

dla serii O      13.000.046,95  zł

Łączna wartość zbioru:            69 201 483,62 zł.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

17.07.2019 r. 16:10

Rejestracja obligacji serii P w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

RB 32/2019

PRAGMA FAKTORING S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wydał oświadczenie o zawarciu z Emitentem umowy o rejestrację w depozycie 100.000 obligacji na okaziciela serii P, którym został nadany kod ISIN: PLGFPRE00172. Rejestracja nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających wprowadzenie ww. obligacji do alternatywnego systemu obrotu.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

12.07.2019 r. 13:38

Informacja o obrotach i ilości Klientów w drugim kwartale 2019 r.

RB 31/2019

Zarząd Pragma Faktoring S.A. przedstawia dane dotyczące obrotów i ilości Klientów w drugim kwartale 2019 r.

Obroty Pragma Faktoring S.A. odnotowane w drugim kwartale 2019 r. (rozumiane jako wartość sfinansowanych należności) wyniosły 147.463 tys. zł. Obroty wygenerowane przez obszar PragmaGO wyniosły 86.974 tys. zł, podczas gdy rok wcześniej wynosiły 53.406 tys. zł (+63% r/r), a za 1 Q br. 74.193 tys. zł (+17% q/q).

Wartość brutto (bez uwzględnienia odpisów) portfela PragmaGO wyniosła  42.411 tys. zł i była o 36% wyższa niż rok wcześniej.

W trakcie drugiego kwartału br. z usług Pragma Faktoring skorzystało 629 Klientów, a w tym samym okresie rok wcześniej 443, a za 1 Q br. 514 Klientów.

W powyższych danych uwzględniono również transakcje realizowane przez Pragma Faktoring w ramach projektu serwiserskiego świadczonego na rzecz Pragma Faktor.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

11.07.2019 r. 15:21

Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii P

RB 30/2019

Zarząd Pragma Faktoring S.A. informuje o zakończeniu subskrypcji i o dokonaniu przydziału obligacji na okaziciela serii P, wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta nr 1/17.06.2019 z dnia 17 czerwca 2019 r.:

 1. data rozpoczęcia subskrypcji: 18 czerwca 2019 r.;
 2. data zakończenia subskrypcji: 3 lipca 2019 r.;
 3. data przydziału instrumentów finansowych: 4 lipca 2019 r.;
 4. liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 100.000 sztuk obligacji;
 5. stopa redukcji w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, przyjęto zapisy na łączną liczbę 100.400 sztuk obligacji, dokonano uznaniowego przydziału 100.000 sztuk obligacji, uznaniowa redukcja dotyczyła 400 obligacji;
 6. liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: przydzielono 100.000 sztuk obligacji serii P;
 7. cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 100,- zł;
 8. liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, zapisy na obligacje serii P złożyło 120 osób;
 9. liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, obligacje serii P przydzielono 120 osobom;
 10. nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję: Spółka nie zawarła umów o subemisję;
 11. wartość przeprowadzonej subskrypcji:  10.000.000,- zł;
 12. łączne koszty emisji wyniosły: 358 560,- zł, w tym:
 1. przygotowania i przeprowadzenia oferty: 347 000,- zł;
 2. wynagrodzenia subemitentów – Spółka nie zawarła umów o subemisję;
 3. sporządzenia noty informacyjnej, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: zawarte w kosztach wskazanych w pkt  a;
 4. promocji oferty: 0,- zł;

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego:  3,59 zł.

Zobowiązania finansowe z tytułu emisji obligacji będą wykazywane w zamortyzowanym koszcie przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Poniesione koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz doradztwa związane z emisją obligacji zostaną uwzględnione przy obliczaniu zamortyzowanego kosztu, zgodnie z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej i w rezultacie będą amortyzowane w ciężar rachunku zysków i strat w okresie trwania obligacji.

14. Wszystkie obligacje serii P zostały objęte za wkłady pieniężne.

Inne istotne postanowienia Warunków Emisji na tle wcześniejszych emisji:

 1. Oprocentowanie zmienne WIBOR 3M + 4,25% marży (wartość bez zmian w stosunku do wcześniej przeprowadzanych i notowanych na Catalyst emisji).
 2. Maksymalny wskaźnik zadłużenia finansowego netto na poziomie 400% kapitałów własnych (bez zmian).
 3. Zabezpieczenie zastawem na portfelu wierzytelności o zmiennym składzie (bez zmian), Najwyższa Suma Zabezpieczenia 120% (przejściowo i uprzednio 130%).
 4. Uwzględnienie w szacowaniu Najwyższej Sumy Zabezpieczenia portfela wierzytelności odpisów na przyszłą szkodowość portfela zawiązywanych przez Emitenta zgodnie z MSSF9 (uprzednio nie było takiej regulacji).
 5. Zmniejszenie maksymalnych poziomów koncentracji portfela objętego zastawem z 20% do 10%.
 6. Zabezpieczenie w postaci zastawu na rachunku bankowym wraz z regulacją dotyczącą zapewnienia odpowiedniej ilości wpływów gotówkowych na rachunku (uprzednio takiego zabezpieczenia nie było).
 7. Rezygnacja z poręczenia Pragma Inkaso S.A., które znajdowało się w poprzednich emisjach.

Emitent zamierza finansując swoją działalność korzystać nadal z emisji obligacji obok środków własnych, kredytów bankowych oraz finansowania pozabilansowego ze strony wyspecjalizowanych funduszy.

Pogląd raportu tutaj

4.07.2019 r. 15:29

Informacje dotyczące wypłaty dywidendy

RB 29/2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pragma Faktoring S.A. podjęło w dniu 26 czerwca 2019 r. uchwałę nr 7 o wypłacie dywidendy, zgodnie z którą:

1)  wysokość dywidendy wynosi  4 128 250,50 zł;

2)  wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję to  1,50 zł;

3)  liczba akcji objętych dywidendą to  2 752 167 szt.;

4)  dzień dywidendy to 3 lipca 2019 r.;

5)  dzień wypłaty dywidendy to 10 lipca 2019 r.

Podstawa prawna:  § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

26.06.2019 r. 15:39

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2019 r.

RB 28/2019

Zarząd Pragma Faktoring S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jakie odbyło się w siedzibie Emitenta, w dniu 26 czerwca 2019 r. Walne Zgromadzenie rozpatrzyło wszystkie z punktów planowanego porządku obrad, powzięło wszystkie uchwały jakie znalazły się w projektach przedstawionych przez Zarząd, nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej z uchwał. Do niniejszego raportu zostaje dołączona także lista akcjonariuszy posiadających na Walnym Zgromadzeniu co najmniej 5% z ogólnej liczby głosów oraz przyjęty przez Walne Zgromadzenie tekst jednolity Statutu Spółki.

Podstawa prawna:  § 19 ust. 1 pkt 6), 7) i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

Załączniki:

Uchwały podjęte przez WZ 

Statut Spółki Pragma Faktoring SA

Wykaz akcjonariuszy

26.06.2019 r. 15:37

Emisja obligacji serii P

RB 27/2019

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 17 czerwca 2019 r. podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii P, ustalenia warunków emisji, dematerializacji i wprowadzenia obligacji do obrotu na rynku Catalyst. Emisja obejmuje nie więcej niż 100.000 zdematerializowanych, zabezpieczonych obligacji na okaziciela. Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst. Po dokonaniu przydziału Emitent niezwłocznie podejmie działania w celu dematerializacji oraz zarejestrowania obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Emisja dojdzie do skutku, jeśli prawidłowo objętych i opłaconych zostanie co najmniej 50.000 obligacji (próg emisji). Wartość nominalna każdej obligacji wynosi 100 zł. Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej. Obligacje zostaną wykupione przez Emitenta w terminie 4 lat od dnia ich przydziału, tj. w dniu 4 lipca 2023 r. Wykup obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej obligacji. Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba obligacji zapisanych na rachunku papierów wartościowych obligatariusza z końcem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wykupu, przypadającego na 4 lipca 2023 r., chyba że regulacje KDPW będą wymagać innego terminu. Obligacje serii P są oprocentowane w zmiennej wysokości ustalonej w oparciu o stopę procentową WIBOR 3M, ustalaną dla każdego okresu odsetkowego, powiększoną o marżę. Okresy odsetkowe wynoszą 3 miesiące każdy. Pierwszy okres odsetkowy będzie liczony od daty przydziału, tj. od dnia 4 lipca 2019 r. Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz zastawem na rachunku bankowym Emitenta. Także w dniu 17 czerwca 2019 r. Emitent zawarł z kancelarią Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni, jako administratorem zabezpieczeń umowę zastawu rejestrowego na zbiorze praw o zmiennym składzie oraz umowę w sprawie ustanowienia administratora zastawu.

W chwili podjęcia uchwały istnieją także obligacje serii, obligacje serii J (wartość emisji 12 mln zł) z terminem wykupu 2 grudnia 2020 r., obligacje serii L (wartość emisji 15 mln zł) z terminem wykupu 17 maja 2021 r., obligacje serii M (wartość emisji 12 mln zł) z terminem wykupu 18 październik 2021 r., obligacje serii N (wartość emisji 4 mln zł) z terminem wykupu 15 grudnia 2021 r., obligacje serii O (wartość emisji 10 mln zł) z terminem wykupu 29 marca 2022 r. oraz obligacje serii P1 (wartość emisji 1,68 mln zł) z terminem wypuku 28 maja 2021 r.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

18.06.2019 r. 09:17

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 26/2019

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  J, K, L, M, N oraz O, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 maja 2019 r.:

dla serii  J      15 600 589,40 zł

dla serii  K     13 000 735,29 zł

dla serii  L      20 487 235,94 zł

dla serii  M    15 675 746,88 zł

dla serii  N       5 215 451,99 zł

dla serii O      13 001 241,84 zł

Razem łączna wartość zbioru wyniosła: 82 981 001,34 zł.

12.06.2019 r. 14:15

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RB 25/2019

Zarząd Pragmy Faktoring S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się 26 czerwca 2019 r. o godz. 10:30, w siedzibie spółki w Katowicach przy ul. Brynowskiej 72. W załączeniu przekazuje ogłoszenie o zwołaniu zgromadzenia, projekty uchwał, projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki i sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające sprawozdanie z badania rocznych sprawozdań finansowych Emitenta i Grupy Kapitałowej Pragma Faktoring S.A. wraz z rekomendacjami dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Podstawa prawna: par. 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

 

Załączniki:

Oświadczenie Zarządu Pragma Faktoring SA

Statut Spółki Pragma Faktoring SA tekst jednolity

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Pragma Faktoring SA

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Pragma Faktoring SA

31.05.2019 r. 20:00

Objęcie obligacji Emitenta przez insajderów i osobę blisko związaną

RB 24/2019

Pragma Faktoring S.A. _”Emitent”_ informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od Tomasza Boduszka – Prezesa Zarządu Emitenta i od Jacka Obrockiego – Wiceprezesa Zarządu Emitenta oraz od Anny Obrockiej – osoby blisko związanej w stosunku do Jacka Obrockiego, powiadomień w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o objęciu obligacji Emitenta serii P1. Otrzymane notyfikacje stanowią załącznik do niniejszego raportu. Emisja tej serii była skierowana do pracowników i współpracowników Emitenta. Wyemitowano 168 obligacji na kwotę 1.680.000,- zł. Obligacje są niezabezpieczone, nie będą wprowadzane do publicznego obrotu. Oprocentowanie obligacji jest stałe, obecnie nie przekracza wysokości oprocentowania obligacji wcześniej emitowanych przez Pragmę Faktoring S.A. z uwzględnieniem rozliczanego w czasie kosztu ich pozyskania.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

Załączniki:

Notyfikacja Jacek Obrocki

Notyfikacja Anna Obrocka

Notyfikacja Tomasz Boduszek

31.05.2019 r. 14:13

Wcześniejszy wykup obligacji serii K

RB 23/2019

Zarząd Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 29 maja 2019 r. podjął decyzję o wcześniejszym wykupie obligacji serii K. Decyzja o wcześniejszym wykupie znajduje podstawę w art. 76 ust. 1 ustawy o obligacjach oraz w warunkach emisji.  Wcześniejszy wykup obejmuje wszystkie obligacje serii K, tj. 100.000 sztuk o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł. Obligacje zostaną wykupione w celu ich umorzenia.  Dzień ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji został wyznaczony na  31 maja 2019 r., a dzień wcześniejszego wykupu wyznaczono na 3 czerwca 2019 r.  Każdemu z obligatariuszy uprawnionemu z obligacji, zgodnie z warunkami emisji, w dniu wykupu Emitent wypłaci Kwotę Wcześniejszego Wykupu na którą składa się: nominał obligacji, odsetki oraz premia. Wszelkich rozliczeń z tytułu obligacji serii K dokona podmiot prowadzący ich ewidencję – Dom Maklerski BDM S.A.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

29.05.2019 r. 16:16

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 22/2019

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  J, K, L, M, N oraz O, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 30 kwietnia 2019 r.:

dla serii  J    15 641 664,36 zł;

dla serii  K   13 001 437,75 zł;

dla serii  L    19 611 476,54 zł;

dla serii  M   15 608 714,08 zł;

dla serii  N     5 200 382,65 zł;

dla serii O    13 017 626,90 zł.

Razem łączna wartość zbioru wyniosła: 82 081 302,28 zł.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

14.05.2019 r. 15:26

Przedłużenie istotnych umów zawartych z Funduszem i Spółką celową

RB 21/2019

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 13 maja 2019 r. doszło do przedłużenia na kolejny rok poręczenia udzielonego przez Emitenta wobec specjalizującego się w kredytowaniu spółek z branży finansowania MSP podmiotu z siedzibą w USA (Fundusz). Poręczenie zostało wcześniej udzielone za zobowiązania spółki Pragma Faktor Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (Spółka celowa), wynikające z umowy kredytu odnawialnego (Linia kredytowa) w kwocie 22 mln zł, jaki został udzielony przez Fundusz Spółce celowej. Wysokość udzielonego przez Emitenta poręczenia nie ulega zmianie i nadal wynosić będzie 2,2 mln zł. Jednocześnie przedłużono o kolejny rok, na dotychczasowych zasadach:

  –  linię kredytową udostępnioną przez Fundusz na rzecz Spółki celowej;

  –  umowę pożyczki udzieloną Spółce celowej przez Emitenta;

  –  umowę serwiserską zawartą przez Emitenta ze Spółką celową o zarządzanie portfelem wierzytelności faktoringowych.

Obecne saldo finansowania ze strony Funduszu wynosi 0.7 mln zł. O zawarciu ww. umów Emitent informował w raporcie bieżącym nr 41/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r. gdzie podano istotne elementy współpracy Emitenta z Funduszem i Spółką celową prowadzonej w oparciu o te umowy.

 

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

13.05.2019 r. 15:36

Rozszerzenie składu zarządu

RB 20/2019

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 10 maja 2019 r. Rada Nadzorcza powołała Pana Jacka Obrockiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

Pan Jacek Obrocki jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach im. Karola Adamieckiego, Kierunek Ekonomia, specjalność międzynarodowe stosunki ekonomiczne (1998 r.). Był uczestnikiem licznych szkoleń z zakresu JBO, MBO, M&A, rachunkowości (PSR, IAS, US GAAP), prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, prawa handlowego; ukończył kurs przygotowawczy dla doradców inwestycyjnych i podatkowych oraz kurs CCIM (Certified Commercial Investment Member). Uzyskał tytuł Chartered Financial Analyst (CFA) (2005–2007).

Pan Jacek Obrocki od 1997 r. do końca sierpnia 2011 r. był zatrudniony w Domu Maklerskim BDM S.A. kolejno na stanowiskach: analityk giełdowy (1997 – 1999), Zastępca Dyrektora Wydziału Analiz i Informacji (1999 – 2000), Dyrektor Wydziału Analiz i Informacji (2002 – 2005), Dyrektor Wydziału Bankowości Inwestycyjnej (2005 – 2011). Od 1 stycznia 2012 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Meridum sp. z o.o. Od lutego 2011 r. do sierpnia 2016 r. był członkiem Rady Nadzorczej w Pragmie Faktoring S.A.

Pan Jacek Obrocki sprawował funkcje w organach zarządzających lub nadzorczych: Future Screen Sp. z o.o., OLSON S.A., SATUS Venture Sp. z o.o., GC Investment S.A. Fabryka Części Rowerowych „Romet-Wałcz” sp. z o.o., Towarzystwo Budownictwa Społecznego TBS Budostal -3 sp. z o.o., Invico S.A., LeaseLink Sp. z o.o. Od października 2016 r. do 10 maja 2019 r. był członkiem zarządu w spółce Pragma Inkaso S.A.

Obecnie jest członkiem zarządu w Meridum sp. z o.o., Olson sp. z o.o. oraz jest członkiem rady nadzorczej w Controling-Online sp. z o.o.

Pan Jacek Obrocki nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Ponadto nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)

 

10.05.2019 r. 13:47

Korekta raportu bieżącego 19/2019/k

RB 19/2019/k

Emitent koryguje treść prezentacji dołączonej do poprzedniego raportu bieżącego i Raportu Rocznego poprzez zmianę daty umieszczonej na stronie 9 prezentacji w tabeli „NPL I JEGO POKRYCIE ODPISAMI” z 31.03.2018 na prawidłową 31.03.2019.   W załączeniu poprawiona wersja prezentacji.

Pragma Faktoring Prezentacja za 2018

6.05.2019 r. 11:16

Podsumowanie działalności w 2018 r.

RB 19/2019

Emitent w załączeniu przedstawia poprawioną wersję prezentacji dotyczącej podsumowania działalności w 2018 r. Poprzednia wersja została dołączona do Raportu Rocznego. Poprawka dotyczy zamieszczenia przypisów objaśniających w jednym ze slajdów.

Pragma Faktoring Prezentacja za 2018

 

6.05.2019 r. 10:38

Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2018 r.

RB 18/2019

Zarząd Pragma Faktoring S.A. informuje, że zmienia termin publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu okresowego za rok 2018, z 26 kwietnia 2019 r. na 30 kwietnia 2019 r.

Podstawa prawna: par. 80 ust. 2 Rozporządzenia MF z 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

24.04.2019 r. 08:11

Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2018 r.

RB 17/2019

Zarząd Pragma Faktoring S.A. informuje, że zmienia termin publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu okresowego za rok 2018, z 19 kwietnia 2019 r. na 26 kwietnia 2019 r.

Podstawa prawna: par. 80 ust. 2 rozporządzenia MF z 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

15.04.2019 r. 15:14

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 16/2019

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  J, K, L, M, N oraz O, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Raport uwzględnia wcześniejszy wykup i umorzenie obligacji serii I oraz H (raporty 12/2019 i 13/2019). Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 marca 2019 r.:

dla serii  J    15.608.080,45  zł;

dla serii  K   13.009.230,15  zł;

dla serii  L    19.527.995,93  zł;

dla serii  M   15,621.978,78  zł;

dla serii  N     5.236.719,11  zł;

dla serii O    13.003.249,22  zł.

Razem wartość sumy zbiorów wynosi   82.007.253,64 zł.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

15.04.2019 r. 12:38

Zmiana zasad raportowania o efektywności onlinowych kanałów sprzedaży Grupy Pragma Faktoring S.A.

RB 15/2019

Emitent informuje, że w związku ze sprzedażą LeaseLink Sp. z o.o. (o której informował w raporcie bieżącym nr 8/2019) począwszy od kwietnia 2019 r. zaprzestaje publikacji raportów miesięcznych dotyczących efektywności onlinowych kanałów sprzedaży Grupy. Informacje dotyczące procesów sprzedaży w Pragma Faktoring S.A. będą publikowane w ramach raportów kwartalnych.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

8.04.2019 r. 21:00

Zarząd Pragma Faktoring S.A. przedstawia wyniki dotyczące wartości obrotów po I kwartale 2019 r.

RB 14/2019

 1. Wartość kontraktacji (przez wartość kontraktacji rozumie się wartości brutto wykupionych faktur z tytułu umowy faktoringu oraz wartość udzielonych pożyczek):

W 1 Q 2019 r. wartość kontraktacji wyniosła 138.753 tys. zł, co było wynikiem o 15 % niższym w stosunku do I Q 2018 r. i jest efektem wynikających ze Strategii Pragma Faktoring zmian w polityce sprzedażowej Spółki, tj. rezygnacji z wysokonominałowych i niskomarżowych transakcji.

Co ważne, obroty w kluczowym dla rozwoju Spółki i charakteryzującym się wyższą rentownością segmencie PragmaGO wzrosły aż o 59 %, tj. do 70.228 tys. zł.

 1. Dywersyfikacja portfela faktoringowego.

Rozwój segmentu PragmaGO  przyniósł dalszą dywersyfikację portfela faktoringowego. Z usług faktoringowych Spółki skorzystało w 1 Q 2019 r. aż 514 Klientów (wobec 411 rok wcześniej i 232 w roku 2016), którzy sfinansowali w Pragmie 16.699 faktur w stosunku do 1318 Odbiorców.

Będąca motorem wzrostów PragmaGO sfinansowała dla 434 Klientów (r/r + 42 %) aż 9.050 faktur w stosunku do 859 Odbiorców.

8.04.2019 r. 20:50

Wcześniejszy wykup obligacji serii H

RB 13/2019

Zarząd Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 29 marca 2019 r. podjął decyzję o wcześniejszym wykupie obligacji serii H. Decyzja o wcześniejszym wykupie znajduje podstawę w art. 76 ust.1 ustawy o obligacjach oraz w pkt 8 warunków emisji.  Wcześniejszy wykup obejmuje wszystkie obligacje serii H, tj. 200.000 sztuk o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł. Obligacje zostaną wykupione w celu ich umorzenia.

Dzień ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu wcześniejszego wykupu wyznaczono na  9 kwietnia 2019 r., a dzień wcześniejszego wykupu wyznaczono na 16 kwietnia 2019 r.

Każdemu z obligatariuszy uprawnionemu z obligacji w dniu wykupu Emitent wypłaci Kwotę Wcześniejszego Wykupu na którą składa się: nominał obligacji, odsetki oraz premia. Wszelkie rozliczenia z tytułu obligacji serii H zostaną dokonane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

29.03.2019 r. 15:26

Wcześniejszy wykup obligacji serii I

RB 12/2019

Zarząd Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 27 marca 2019 r. podjął decyzję o wcześniejszym wykupie obligacji serii I. Decyzja o wcześniejszym wykupie znajduje podstawę w art. 76 ust.1 ustawy o obligacjach oraz w warunkach emisji.  Wcześniejszy wykup obejmuje wszystkie obligacje serii I, tj. 200.000 sztuk o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł. Obligacje zostaną wykupione w celu ich umorzenia. Dzień ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji został wyznaczony na 29 marca 2019 r., a dzień wcześniejszego wykupu wyznaczono na 3 kwietnia 2019 r. Każdemu z obligatariuszy uprawnionemu z obligacji, zgodnie z warunkami emisji, w dniu wykupu Emitent wypłaci Kwotę Wcześniejszego Wykupu na którą składa się: nominał obligacji, odsetki oraz premia. Wszelkie rozliczenia z tytułu obligacji dokona podmiot prowadzący ewidencję – Dom Maklerski BDM S.A.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

27.03.2019 r. 13:20

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 11/2019

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  H, I, J, K, L, M, N oraz O, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 28 lutego 2019 r.:

dla serii H         26 009 274,49  zł;

dla serii  I          26 337 063,19  zł;

dla serii  J          17 788 441,61  zł;

dla serii  K         13 023 711,72  zł;

dla serii  L          19 621 702,24  zł;

dla serii  M        15 630 152,52  zł;

dla serii  N           5 202 681,14  zł;

dla serii  O         13 001 363,98  zł.

Razem wartość sumy zbiorów wynosi                     136 614 390,89  zł.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

15.03.2019 r. 16:46

Zawarcie aneksu do umowy kredytu

RB 10/2019

Zarząd Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 15 marca 2019 r. otrzymał aneks do umowy limitu kredytowego wielocelowego zawartej wcześniej z jednym z banków zajmujących się finansowaniem podmiotów gospodarczych. Na jego mocy limit kredytowy zostanie stopniowo ograniczony z obecnego poziomu 20 mln zł do 1,25 mln zł – od 31 stycznia 2020 r. Limit kredytowy wygaśnie 28 lutego 2020 r.

Z uwagi na zamknięcie inwestycji w LeaseLink (raport bieżący nr 8/2019) obniżanie kwoty kredytu nie będzie miało negatywnego wpływu na działalność Emitenta.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

15.03.2019 r. 11:45

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej.

RB 9/2019

Zarząd Pragma Faktoring S.A. (Emitent) działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 rozporządzenia MAR przekazuje w trybie opóźnionym informację poufną o otrzymaniu od mLeasing sp. z o.o. (mLeasing) oferty nabycia udziałów w LeaseLink.

Otrzymanie od mLeasing Sp. z o.o. oferty nabycia udziałów w LeaseLink Sp. z o.o.

W dniu 8 października 2018 r. Pragma Faktoring S.A. otrzymała od mLeasing sp. z o.o. ofertę zakupu 100% udziałów w LeaseLink sp. z o.o. – spółce zależnej Emitenta. Proponowana cena wynosi 35 mln zł i wg treści oferty odpowiada 100% szacunkowej wartości udziałów LeaseLink ustalonej przy zastosowaniu metod wyceny typowych dla spółek z sektora finansowego. Zawarcie transakcji uzależnione jest od pomyślnego wyniku badania spółki oraz od wyrażenia zgody przez organy korporacyjne mLeasing sp. z o.o. oraz Emitenta.”

Emitent uznał ww. informację za poufną, ponieważ, w jego ocenie, mogła potencjalnie wpłynąć na decyzje inwestorów. Informacja miała za przedmiot istotny składnik majątku Emitenta, tj. 71,51% udziałów w LeaseLink sp. z o.o. o wartości księgowej 10.065.851,00 zł.

W ocenie Emitenta, opóźnienie przekazania do publicznej wiadomości ww. informacji było uzasadnione z uwagi na wyczerpanie przesłanek z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR, tj. jej niezwłoczne ujawnienie mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy Emitenta poprzez możliwy negatywny wpływ na wyniki negocjacji. Upublicznienie informacji otrzymanych w ofercie, czyli w praktyce podanie najistotniejszych elementów oferty, mogłoby niekorzystnie wpłynąć na pozycję negocjacyjną Emitenta i ostateczne warunki transakcji, a także umożliwiałoby wykorzystanie ich przez konkurencję. Ponadto mogłoby też niekorzystnie wpłynąć na ewentualne rozmowy jakie Emitent mógłby prowadzić z innymi potencjalnymi nabywcami. W konsekwencji wcześniejsze ujawnienie informacji o otrzymaniu oferty mogłoby skutkować obniżeniem ceny zbywanych udziałów, a także pogorszeniem relacji z partnerami biznesowymi Emitenta. W skrajnym przypadku mogłoby nie dojść do zamierzonej transakcji z przyczyn leżących po stronie osoby trzeciej.

Powyższe okoliczności spełniają przesłankę zagrożenia uzasadnionego prawnie interesu Emitenta w rozumieniu art. 17 ust. 4 lit a) rozporządzenia MAR oraz punktu 5, ppkt. 8 a) i e) wytycznych ESMA dotyczących rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku – “Opóźnienie ujawnienia informacji poufnych”.

Opóźnienie nie wprowadziło w błąd opinii publicznej, ponieważ prowadzenie negocjacji i zawarcie umowy nie spowodowało zaciągnięcia przez Emitenta żadnych wiążących zobowiązań i nie wpłynęło na obecną sytuację finansową Emitenta lub grupy kapitałowej, do której należy Emitent. Opóźniona informacja nie była też sprzeczna z wcześniej przekazywanymi informacjami dotyczącymi LeaseLink. W szczególności Emitent raportem bieżącym 87/2017 z dnia 21.12.2017 r. poinformował o rozpoczęciu procesu sprzedaży udziałów w LeaseLink lub procesu pozyskania inwestora dokapitalizowującego tą spółkę, a w okresie późniejszym nie przekazywał żadnych informacji, które mogłyby zmieć oczekiwania rynku w tym zakresie. W niniejszym przypadku nie występowały też żadne inne z sytuacji, w których opóźnienie ujawnienia informacji poufnych mogłoby wprowadzić w błąd opinię publiczną, o których mowa w rozumieniu punktu 9 Wytycznych ESMA. Ponadto, w ocenie Emitenta, poinformowanie rynku o otrzymaniu oferty przed zawarciem umowy, kiedy nie można jeszcze wykluczyć fiaska negocjacji mogłoby spowodować niewłaściwą ocenę tej informacji przez inwestorów, którzy w razie fiaska mogliby dopatrywać się próby manipulacji.

Emitent zapewnił poufność przedmiotowej informacji do czasu jej przekazania do publicznej wiadomości.

Stosownie do treści art. 17 ust. 4 akapit trzeci rozporządzenia MAR, natychmiast po publikacji niniejszego raportu, Emitent poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej wraz ze wskazaniem spełnienia przesłanek pozwalających na jej opóźnienie.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.

8.03.2019 r. 15:55

Sprzedaż udziałów w LeaseLink Sp. z o.o.

RB 8/2019

Zarząd Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 8 marca 2019 r. dokonał sprzedaży wszystkich posiadanych udziałów w spółce LeaseLink sp. z o.o. (Spółka), dających 71,51% udziału w kapitale zakładowym LeaseLink, na rzecz mLeasing sp. z o.o., za cenę 22.604.780,05,- zł (tj. przy wycenie wszystkich udziałów w LeaseLink na 31.610.668,20 zł). Wartość sprzedanych udziałów w księgach Emitenta wynosi 10.065.851,00 zł.

Równocześnie w ramach zrealizowanej transakcji Spółka dokonała na rzecz Emitenta spłaty wszystkich należności Emitenta wobec LeaseLink wynikających z umowy faktoringu łączącej Emitenta z LeaseLink. Kwota spłaconych należności wynosi 65.074.507,67 mln zł.

Ponadto Spółka dokonała spłaty całości swoich zobowiązań wynikających z finansowania realizowanego poprzez platformę Mintos, za które to zobowiązania Emitent odpowiadał jako poręczyciel.

Emitent spodziewa się, że zbycie udziałów w LeaseLink będzie miało istotny i korzystny wpływ na jego wyniki finansowe oraz sytuację majątkową. Uwolnienie znacznych środków finansowych umożliwi zwiększenie skali działalności operacyjnej w zakresie faktoringu.

Podstawa prawna:   art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.

8.03.2019 r. 15:53

Efektywność onlinowych kanałów sprzedaży Grupy Pragma Faktoring

RB 7/2019

W nawiązaniu do opublikowanej w dniu 3 października 2017 r. Strategii Pragma Faktoring S.A. na lata 2017-2020 (raport bieżący nr 61/2017), której istotnym elementem jest zwiększanie skali biznesu realizowanego onlinowo oraz rozwój segmentu PragmaGO, Emitent przedstawia dane za luty 2019 r. dotyczące efektów wygenerowanych przez onlinowe kanały sprzedaży.

 

Fintechowe aplikacje LeaseLink i PragmaGO umożliwiają przeprowadzenie online w kilkanaście minut całego procesu obsługi Klienta (od wstępnej oferty, poprzez scoring i nadanie Klientowi ratingu, przedstawienie oferty, jej akceptację przez Klienta aż po finalizację transakcji), zapewniają też obsługę posprzedażową. Ilość zainicjowanych w tych aplikacjach przez Klientów procesów nabywania usług Grupy odzwierciedla efektywność onlinowego kanału sprzedaży i jest istotna z punktu widzenia zwiększania skali działalności Emitenta bez znaczącego wzrostu kosztów działalności.

Klienci pozyskani przez Grupę poprzez aplikacje onlinowe LeaseLink i PragmaGO*:

II Q 2016 – 97

III Q 2016 – 265

IV Q 2016 – 621

I Q 2017 – 810

II Q 2017 – 1.236

III Q 2017 – 1.821

IV Q 2017 – 5.106

I Q 2018 – 6.516

II Q 2018 – 8.166

III Q 2018 – 8.140

IV Q  2018 – 10.147

styczeń 2019 – 3.224

luty 2019 – 3.008

*Klienci, którzy po zapoznaniu się online z ofertą LeaseLink/PragmaGO dokonali rejestracji w aplikacjach i uzyskali decyzję ratingową. Emitent ocenia efektywność sprzedaży przez onlinowe aplikacje PragmaGO i LeaseLink bardzo wysoko i spodziewa się dalszego dynamicznego wzrostu liczby pozyskiwanych tym kanałem Klientów i transakcji. Zgodnie z opublikowaną Strategią fintechowe segmenty działalności Emitenta, jako szybko skalowalne, będą bazą do rozszerzenia działalności Emitenta na rynki zagraniczne.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

5.03.2019 r. 12:22

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 6/2019

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  H, I, J, K, L, M, N oraz O, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 stycznia 2019 r.:

dla serii   H        26 120 642,11 zł;

dla serii   I          26 236 188,15 zł;

dla serii   J         16 078 304,89 zł;

dla serii   K         13 353 143,67 zł;

dla serii   L         19 502 098,97 zł;

dla serii   M        15 522 361,80 zł;

dla serii   N           5 580 166,88 zł;

dla serii   O         17 510 219,26 zł. Stan niedoboru w wysokości 4.444.187,22 zł wystąpił w zakresie wierzytelności zabezpieczających serię O. Kwota niedoboru rozumiana jest jako różnica pomiędzy wysokością zabezpieczenia dla tej serii (13 mln zł), a sumą wierzytelności podstawowych i rezerwowych pierwszego stopnia zabezpieczających tą serię (8.555.812,78 zł.). Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii O niedobór został automatycznie pokryty w całości przez wierzytelności rezerwowe drugiego stopnia o wartości 8.954.406,48 zł.

Łącznie wartość zbioru wyniosła  139 903 125,73 zł.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

15.02.2019 r. 14:15

Efektywność onlinowych kanałów sprzedaży Grupy Pragma Faktoring

RB 5/2019

W nawiązaniu do opublikowanej w dniu 3 października 2017r. Strategii Pragma Faktoring S.A. na lata 2017-2020 (raport bieżący nr 61/2017), której istotnym elementem jest zwiększanie skali biznesu realizowanego onlinowo oraz rozwój segmentu PragmaGO, Emitent przedstawia dane za styczeń 2019 r. dotyczące efektów wygenerowanych przez onlinowe kanały sprzedaży.

Fintechowe aplikacje LeaseLink i PragmaGO umożliwiają przeprowadzenie online w kilkanaście minut całego procesu obsługi Klienta (od wstępnej oferty, poprzez scoring i nadanie Klientowi ratingu, przedstawienie oferty, jej akceptację przez Klienta aż po finalizację transakcji), zapewniają też obsługę posprzedażową. Ilość zainicjowanych w tych aplikacjach przez Klientów procesów nabywania usług Grupy odzwierciedla efektywność onlinowego kanału sprzedaży i jest istotna z punktu widzenia zwiększania skali działalności Emitenta bez znaczącego wzrostu kosztów działalności.

Klienci pozyskani przez Grupę poprzez aplikacje onlinowe LeaseLink i PragmaGO*:

II Q 2016 – 97

III Q 2016 – 265

IV Q 2016 – 621

I Q 2017 – 810

II Q 2017 – 1.236

III Q 2017 – 1.821

IV Q 2017 – 5.106

I Q 2018 – 6.516

II Q 2018 – 8.166

III Q 2018 – 8.140

IV Q  2018 – 10.147

styczeń 2019 – 3.224

 

*Klienci, którzy po zapoznaniu się online z ofertą LeaseLink/PragmaGO dokonali rejestracji w aplikacjach i uzyskali decyzję ratingową. Emitent ocenia efektywność sprzedaży przez onlinowe aplikacje PragmaGO i LeaseLink bardzo wysoko i spodziewa się dalszego dynamicznego wzrostu liczby pozyskiwanych tym kanałem Klientów i transakcji. Zgodnie z opublikowaną Strategią fintechowe segmenty działalności Emitenta, jako szybko skalowalne, będą bazą do rozszerzenia działalności Emitenta na rynki zagraniczne.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

7.02.2019 r. 14:28

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

RB 4/2019

Zgodnie z par. 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej – Rozporządzenie), Zarząd Spółki Pragma Faktoring S.A. informuje, że raporty okresowe w roku 2019 będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

–  jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2018 r. – 19 kwietnia 2019 r.

–  rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 r. – 24 maj 2019 r.

–  rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2019 r. – 30 sierpnia 2019 r.

–  rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 r. – 22 listopada 2019 r.

 

Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, że:

–    zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2018 i II kwartał roku obrotowego 2019;

–    zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent będzie przekazywał skonsolidowane raporty kwartalne za I oraz za III kwartał roku obrotowego 2019 zawierające kwartalną informację finansową i nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za te okresy sprawozdawcze;

–    zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym za I półrocze 2019 roku będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej oraz skrócone sprawozdanie finansowe.

28.01.2019 r. 12:30

Zarząd Pragma Faktoring S.A. przedstawia wyniki dotyczące wartości obrotów po IV kwartale 2018 r.

RB 3/2019

1. Wartość kontraktacji (przez wartość kontraktacji rozumie się wartości brutto wykupionych faktur z tytułu umowy faktoringu oraz wartość udzielonych pożyczek):

W trakcie czterech kwartałów 2018 roku wartość kontraktacji Pragma Faktoring wyniosła 646.978 tys. zł (w tym kontraktacja faktoringowa 615.819 tys. zł), a w czwartym kwartale 147.651 tys. zł (w tym faktoring 139.969 tys. zł).

2. Dywersyfikacja portfela faktoringowego.

Rok 2018 przyniósł dalszą dywersyfikację portfela faktoringowego. Z usług faktoringowych Spółki skorzystało aż 840 Klientów (wobec 600 rok wcześniej i 328 w roku 2016), co pozytywnie świadczy o jakości tych usług oraz o efektywności kanałów dystrybucji.

3. Obroty PragmaGO.

Bardzo duże znaczenie dla osiągniętego wzrostu mają kluczowe dla dalszego rozwoju Spółki procesy onlinowej sprzedaży i procesowania w zakresie usług mikrofinansowania w segmencie PragmaGO, w którym obroty w 2018 r. przedstawiały się następująco:

I Q   44.095 tys. zł,  

II Q  53.406 tys. zł,  

III  Q  59.900 tys. zł,  

IV Q  69.939 tys. zł,

I-IV Q 227.339 tys. zł.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR)

21.01.2019 r. 15:34

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 2/2019

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  H, I, J, K, L, M, N oraz O, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 grudnia 2018 r.:

dla serii H         26 001 526,86 zł;

dla serii  I          26 003 349,36 zł;

dla serii  J          15 634 510,05 zł;

dla serii  K         13 087 891,38 zł;

dla serii  L          19 675 563,96 zł;

dla serii  M        15 623 572,92 zł;

dla serii  N           5 482 746,42 zł;

dla serii  O         13 056 407,99 zł.

 

Razem wartość sumy zbiorów wynosi                     134 565 568,94 zł.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

14.01.2019 r. 10:22

Efektywność onlinowych kanałów sprzedaży Grupy Pragma Faktoring

RB 1/2019

W nawiązaniu do opublikowanej w dniu 3 października 2017r. Strategii Pragma Faktoring S.A. na lata 2017-2020 (raport bieżący nr 61/2017), której istotnym elementem jest zwiększanie skali biznesu realizowanego onlinowo oraz rozwój segmentu PragmaGO, Emitent przedstawia dane za grudzień 2018r. dotyczące efektów wygenerowanych przez onlinowe kanały sprzedaży.

Fintechowe aplikacje LeaseLink i PragmaGO umożliwiają przeprowadzenie online w kilkanaście minut całego procesu obsługi Klienta (od wstępnej oferty, poprzez scoring i nadanie Klientowi ratingu, przedstawienie oferty, jej akceptację przez Klienta aż po finalizację transakcji), zapewniają też obsługę posprzedażową. Ilość zainicjowanych w tych aplikacjach przez Klientów procesów nabywania usług Grupy odzwierciedla efektywność onlinowego kanału sprzedaży i jest istotna z punktu widzenia zwiększania skali działalności Emitenta bez znaczącego wzrostu kosztów działalności.

Klienci pozyskani przez Grupę poprzez aplikacje onlinowe LeaseLink i PragmaGO*

II Q 2016 – 97

III Q 2016 – 265

IV Q 2016 – 621

I Q 2017 – 810

II Q 2017 – 1.236

III Q 2017 – 1.821

IV Q 2017 – 5.106

I Q 2018 – 6.516

II Q 2018 – 8.166

III Q 2018 – 8.140

październik  2018 – 3.222

listopad  2018 – 3.514

grudzień  2018 – 3.411

IV Q  2018 – 10.147

*Klienci, którzy po zapoznaniu się online z ofertą LeaseLink/PragmaGO dokonali rejestracji w aplikacjach i uzyskali decyzję ratingową. Emitent ocenia efektywność sprzedaży przez onlinowe aplikacje PragmaGO i LeaseLink bardzo wysoko i spodziewa się dalszego dynamicznego wzrostu liczby pozyskiwanych tym kanałem Klientów i transakcji. Zgodnie z opublikowaną Strategią fintechowe segmenty działalności Emitenta, jako szybko skalowalne, będą bazą do rozszerzenia działalności Emitenta na rynki zagraniczne.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

3.01.2019 r. 10:25

Chcesz być na bieżąco?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PragmaGO SA w celu otrzymywania newslettera inwestorskiego na podany przeze mnie adres e-mail.