Start   >  Komunikaty

GF Premium SA. – Lider IPO 2007 Najtańszy Debiut

  Grupa Finansowa Premium wygrała ranking IPO 2007 w kategorii debiutów o najniższych kosztach emisji w relacji do wielkości pozyskanego kapitału i wyniosły zaledwie 1,77%. Koszty spółki w 78,2% składały się z kosztów sporządzenia prospektu i doradztwa, w 5,4% przypadły na koszty przygotowania oferty, a w pozostałych 16,4% – na koszty promocji.

Współpraca z Atradiusem kontynuowana

  Zarząd Grupy Finansowej Premium S.A. postanowił kontynuować trwającą od końca 2007 r.współpracę  z firmą Atradius Credit Insurance N.V. S.A.. Dzięki temu możemy oferować klientom zawarcie ubezpieczonej umowy faktoringu, która gwarantuje wysokie bezpieczeństwo realizowanych transakcji.

Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii C

Działając na podstawie art. 54 ust. 3 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach informuje, że Zarząd Spółki ustalił cenę emisyjną akcji serii C, oferowanych na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez […]

Emisja obligacji

  Zarząd GF Premium SA informuje, że podpisał dokumenty z BRE Bank SA mające na celu przygotowanie programu emisji obligacji. BRE Bank SA został agentem oraz dealerem programu emisyjnego. GF Premium SA prognozuje limit programu na kwotę 50 mln PLN przy czteroletnim okresie obowiązywania. Uzyskane środki zostaną przeznaczone na dalszą akcje faktoringową a wszelkie dane […]