Podwyższenie kapitału zakładowego

W dniu 05.02.2007 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło szereg uchwał, między innymi o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki do kwoty 4.000.000 zł poprzez emisję w drodze oferty publicznej nowych akcji na okaziciela serii C, oraz wyraziło zgodę na ubieganie się przez Spółkę o dopuszczenie uchwalonej emisji akcji serii C, a także akcji serii B do obrotu na rynku regulowanym i obrotu giełdowego na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

data wpisu: 5 lutego 2007 2:00