Pragma Faktoring S.A. w 2015 r. osiągnęła rekordową wartość przychodów brutto przekraczając kwotę 0,5 mld zł

21 marca 2016 r. Pragma Faktoring opublikowała dane za 2015 rok. Pragma Faktoring osiągnęła w 2015 r. rekordową wartość przychodów brutto (odpowiadających zrealizowanym wpłatom gotówkowym z portfela) przekraczając kwotę 0,5 mld zł, a roczne wpłaty z portfela wierzytelności były 6,5 razy większe niż jego średnia wartość! Równie istotny jest też poziom dywersyfikacji obrotu faktoringowego – w 2015 r. został on zrealizowany z przeszło 320 Klientami, którym Pragma Faktoring sfinansowała 35 tys. faktur wobec ponad 1500 odbiorców.

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY BRUTTO (w tys. zł) w 2015 r.20152014r/r
Faktoring
498 542
421 975
118%
Pożyczki2 8434 75560%
Pozostałe15024860%
RAZEM:501 535426 978117%

Zgodnie z realizowaną strategią widoczne jest zwiększenie kontraktacji w ramach usługi faktoringu o 15% r/r oraz zmniejszenie wartości kontraktacji usług pożyczkowych o połowę. Znaczy wzrost można zauważyć w ramach usługi faktoringu ubezpieczonego z regresem o 41% w stosunku r/r oraz eksportowego o 88% r/r. Łącznie w 2015 r. Pragma Faktoring S.A. podpisała umowy z 139 nowymi Klientami.

WARTOŚĆ KONTRAKTACJI W 2015 ROKU (w tys. zł)20152014r/r
Faktoring z regresem
210 286
243 94286%
Faktoring ubezpieczony
z regresem
200 052141 774141%
Faktoring eksportowy *84 54144 948188%
FAKTORING RAZEM494 879430 663115%
POŻYCZKI36 74373 85250%
RAZEM531 622504 515105%

* faktoring nominowany w walucie obcej, należności z regresem, w większości przypadków także ubezpieczone

„Jestem bardzo zadowolony z osiąganych w 2015 r. wyników dotyczących sprzedaży usług. W ciągu 12 miesięcy podpisaliśmy 139 nowych umów. Jestem przekonany, że Pragma Faktoring będzie w kolejnych kwartałach regularnie zwiększać przychody i zyski.komentuje Tomasz Boduszek, Prezes Zarządu Pragma Faktoring SA.

Pragma Faktoring S.A. na dzień 31.12.2015 r. posiadała wierzytelności o łącznej wartości 89,7 mln zł. Portfel faktoringowy stanowi ponad 86 procent całości portfela Pragma Faktoring.

Potwierdzeniem wysokiej płynności aktywów Spółki jest dokonanie w 2015 r. spłaty 25 mln zł obligacji bez konieczności tzw. rolowania. Obecny poziom zadłużenia Pragma Faktoring jest bardzo niski, co umożliwia uzyskanie dodatkowego finansowania dłużnego będącego „paliwem” dla istotnego wzrostu portfela, realizowanych obrotów i wypracowywanego zysku – dodaje Tomasz Boduszek.

W efekcie, w wyniku dokonania odpisów aktualizujących wartość należności wynikających z transakcji historycznych, sprzed 2014 r. i dotyczących produktów obecnie  nie oferowanych i nie realizowanych, Spółka zanotowała przeszło 1 mln zł straty netto w 2015 r. Należy jednak podkreślić, że odpisy te i odnotowana strata nie będą mieć negatywnego wpływu na przychody realizowane przez Spółkę
w 2016 r. ponieważ ze stratą nie jest powiązany bieżący wypływ gotówki ze Spółki a środki dotyczące w/w transakcji nie „pracują” (nie generują przychodów) od przeszło 1,
5 roku – podkreśla Boduszek.


 

data wpisu: 22 marca 2016 13:36