Pragma Faktoring: Wyniki po I półroczu – 28 proc. wzrost przychodów brutto, zysku brutto (o 26 proc.) oraz netto (o 23 proc.)!

20 sierpnia 2015 r. Pragma Faktoring SA opublikowała wyniki finansowe za I półrocze 2015 r. Po raz kolejny możemy zaobserwować pozytywne efekty przyjętej strategii. W I półroczu 2015 roku Spółka osiągnęła 28% wzrost przychodów brutto w stosunku do analogicznego okresu 2014 r. Zdecydowanie wzrosły również: zysk brutto (o 26%) oraz zysk netto (o 23%). Warto zwrócić uwagę również na wzrost wartości wpłat otrzymanych na poczet portfela, które wyniosły w pierwszym półroczu 260 mln zł i były wyższe o 20% wobec otrzymanych rok wcześniej (217 mln zł).

WYBRANE DANE FINANSOWE
I półrocze 2015
(w tys. zł)
I półrocze 2014
(w tys. zł)
r/r
Przychody brutto235 784183 615128%
Przychody netto, w tym:9 3609 161102%
Faktoring7 1836 835105%
Pożyczki2 1072 19696%
Wynik na sprzedaży4 5174 220107%
Wynik operacyjny3 9004 22192%
Wynik brutto2 2511 788126%
Wynik netto1 7031 379123%
Wpłaty z faktoringu228 348177 174129%
Wpłaty z pożyczek32 14640 73679%

„Kluczową w strategii naszej Spółki jest usługa faktoringu, która zgodnie z przyjętymi założeniami ma dominować w portfelu i przychodach nad transakcjami pożyczkowymi, mającymi charakter uzupełniający. Zgodnie z tym w I półroczu br. wartość portfela faktoringowego zwiększyła się o 16% r/r, natomiast portfel pożyczkowy uległ istotnemu zmniejszeniu. Należności faktoringowe stanowią 82% całości portfela.” – zaznacza Tomasz Boduszek, Prezes Zarządu Pragma Faktoring SA

W I półroczu 2015 r. portfel Pragma Faktoring S A kształtował się następująco:

STRUKTURA PORTFELA PRAGMA FAKTORING S A W 2015 ROKU (W TYS.ZŁ)Saldo 1.01.2015
Kontraktacja 2015
Wpływy 2015Saldo 30.06.2015
Wartość faktoringu netto
64 130233 012228 348 68 794
Kaucje13 55240 169228 34814 436
Pożyczki21 66530 23832 14619 757
Suma brutto99 346303 420260 493102 988
Suma netto85 795263 251260 49388 552

W I półroczu 2015 roku łączna wartość kontraktacji Pragma Faktoring S A wyniosła 263,2 mln zł, co stanowi wzrost o 16% w stosunku do I półrocza 2014 roku. Spółka podpisała ponadto umowy z 100 nowymi Klientami.

Sytuację finansową Spółki określam jako bardzo dobrą. Wyróżnia nas wysoka płynność aktywów. Na koniec I półrocza wskaźnik aktywa obrotowe/aktywa ogółem był równy 94%. Poziom zobowiązań oprocentowanych netto (po pomniejszeniu o posiadaną gotówkę) Spółki, wynosi jedynie 135% wartości kapitałów własnych, co biorąc pod uwagę wysoką płynność i rotację aktywów należy ocenić jako bardzo bezpieczny poziom. Należy również podkreślić, iż większość (75%) zobowiązań finansowych ma charakter długoterminowy.” – komentuje Tomasz Boduszek.

Wysoka płynność aktywów Pragma Faktoring i niski wskaźnik jej zadłużenia pozwoliły 14 czerwca br. na wypłatę akcjonariuszom dywidendy o wartości 4.002.819,60 zł, co dało 1,56 zł na każdą akcję.

„Jesteśmy przekonani, że Pragma Faktoring będzie w kolejnych kwartałach regularnie zwiększać przychody i zyski, co w powiązaniu z bardzo dobrą sytuacją finansową Spółki, pozwoli na systematyczny wzrost jej wartości.”podkreśla Boduszek.

data wpisu: 20 sierpnia 2015 13:04