Zatwierdzenie prospektu emisyjnego

W dniu 16 maja 2007 roku Przewodniczacy KNF na podstawie upoważnienia Komisji zatwierdził prospekt emisyjny sporzadzony przez spółki w zwiazku z oferta publiczna akcji serii C oraz zamiarem ubiegania sie o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B i C oraz praw do akcji serii C (oferujacym jest Bank Gospodarki żywnosciowej). rynku regulowanym.

data wpisu: 16 maja 2007 2:00