Regulamin Zarządu

REGULAMIN ZARZĄDU
SPÓŁKI GRUPA FINANSOWA PREMIUM S.A.
W KATOWICACH

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

Regulamin określa zasady i tryb pracy oraz podział kompetencji Zarządu Spółki – Grupa Finansowa Premium S.A. w Katowicach.

§ 2

Dla potrzeb Regulaminu wprowadza się następujące definicje:
1) Spółka – Grupa Finansowa Premium S.A. w Katowicach;
2) Zarząd – Zarząd Spółki;
3) Członek Zarządu – Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu oraz inni członkowie Zarządu;
4) Prezes – Prezes Zarządu Spółki;
5) Statut – statut Spółki;
6) Rada Nadzorcza – Rada Nadzorcza Spółki;
7) Pracownik – osoba świadcząca pracę na rzecz Spółki na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej;
8) Walne Zgromadzenie – Zwyczajne lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki;
9) Kodeks – ustawa z 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94/00, poz. 1037).

§ 3

1. Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Zarząd działa na podstawie przepisów Kodeksu, Statutu, Zasad Ładu Korporacyjnego w zakresie przyjętym przez Spółkę oraz niniejszego Regulaminu.

§ 4

Umowę o pracę lub inną umowę dotyczącą pełnienia funkcji członka Zarządu zawiera z członkami Zarządu Rada Nadzorcza albo przedstawiciel Rady Nadzorczej Spółki delegowany spośród jej członków na mocy uchwały Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu lub innym stosunkiem prawnym dotyczącym pełnienia funkcji członka Zarządu.

§ 5

1. Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich, a także indywidualna każdego z członków Zarządu w rozbiciu dodatkowo na poszczególne jego składniki powinna być ujawniana w raporcie rocznym wraz z informacją o procedurach i zasadach jego ustalania. Jeżeli wysokość wynagrodzenia poszczególnych członków Zarządu znacznie się od siebie różni, zaleca się opublikowanie stosownego wyjaśnienia.
2. Wynagrodzenie członków Zarządu powinno być ustalane na podstawie przejrzystych procedur i zasad, z uwzględnieniem jego charakteru motywacyjnego oraz zapewnienia efektywnego i płynnego zarządzania spółką. Wynagrodzenie powinno odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa spółki, pozostawać w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych, a także wiązać się z zakresem odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, z uwzględnieniem poziomu wynagrodzenia członków zarządu w podobnych spółkach na porównywalnym rynku.

§ 6

1. Członek Zarządu powinien traktować posiadane akcje Spółki oraz spółek wobec niej dominujących i zależnych jako inwestycję długoterminową.
2. Członkowie Zarządu powinni informować Radę Nadzorczą o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania.
3. Członek Zarządu powinien zachowywać pełną lojalność wobec Spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych. W przypadku uzyskania informacji o możliwości dokonania inwestycji lub innej korzystnej transakcji dotyczącej przedmiotu działalności Spółki, członek Zarządu powinien przedstawić Zarządowi bezzwłocznie taką informację w celu rozważenia możliwości jej wykorzystania przez Spółkę. Wykorzystanie takiej informacji przez członka Zarządu lub przekazanie jej osobie trzeciej może nastąpić tylko za zgodą Zarządu i jedynie wówczas, gdy nie narusza to interesu Spółki.

II. Prowadzenie spraw Spółki

§ 7

1. Zarząd, kierując się interesem Spółki, określa strategię oraz główne cele działania Spółki i przedkłada je Radzie Nadzorczej, po czym jest odpowiedzialny za ich wdrożenie i realizację. Zarząd dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania Spółką oraz prowadzenie jej spraw zgodne z przepisami prawa i dobrą praktyką.
2. Przy podejmowaniu decyzji w sprawach Spółki członkowie Zarządu powinni działać w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, tzn. po rozpatrzeniu wszystkich informacji, analiz i opinii, które w rozsądnej ocenie Zarządu powinny być w danym przypadku wzięte pod uwagę ze wzglądu na interes Spółki. Przy ustalaniu interesu Spółki należy brać pod uwagę uzasadnione w długookresowej perspektywie interesy akcjonariuszy, wierzycieli, pracowników spółki oraz innych podmiotów i osób współpracujących ze Spółką w zakresie jej działalności gospodarczej a także interesy społeczności lokalnych.
3. Przy dokonywaniu transakcji z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wpływają na interes Spółki, Zarząd powinien działać ze szczególną starannością, aby transakcje były dokonywane na warunkach rynkowych.

§ 8

1. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, wszyscy jego członkowie są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki.
2. Na podstawie uchwały Zarządu członkowie Zarządu mogą dokonać wewnętrznego podziału kompetencji i określić jednostki organizacyjne Spółki podległe poszczególnym członkom Zarządu.
3. Członek Zarządu może każdą sprawę, należącą do jego kompetencji, poddać rozstrzygnięciu przez Zarząd.
4. Członek Zarządu może żądać, by sprawa należąca do kompetencji innego Członka Zarządu została rozstrzygnięta przez Zarząd.
5. W ramach wewnętrznego podziału kompetencji Członkowie Zarządu:
a) kierują podległymi jednostkami organizacyjnymi Spółki,
b) rozstrzygają sprawy należące do ich właściwości i kontrolują ich wykonanie przez podległe im jednostki organizacyjne Spółki i Pracowników,
c) wydają zarządzenia i pisma okólne regulujące sprawy należące do ich właściwości,
d) kontrolują stosowanie przez podległe jednostki organizacyjne regulacji wewnętrznych obowiązujących w Spółce.

§ 9

3. Do kompetencji Prezesa Zarządu należą sprawy nie zastrzeżone dla Zarządu oraz dla innych Członków Zarządu.
1. Do zakresu czynności Prezesa należy w szczególności:
b) koordynowania pracy pozostałych członków Zarządu,
c) kierowanie pracami Zarządu,
d) zwoływanie posiedzeń Zarządu,
e) przewodniczenie posiedzeniom Zarządu,
f) informowanie członków Zarządu o istotnych, bieżących sprawach i zagadnieniach, związanych z funkcjonowaniem Spółki,
g) wydawanie zarządzeń wewnętrznych.
3. W okresie czasowej niemożności pełnienia przez Prezesa Zarządu obowiązków, o których mowa powyżej, Prezesa zastępuje w przypadku zarządu dwuosobowego drugi członek zarządu, a w przypadku zarządu trzyosobowego Wiceprezes, chyba że Prezes wyznaczy innego Członka Zarządu.

III. Posiedzenia Zarządu

§ 10

1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.
2. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
3. Uchwały Zarządu wymaga w szczególności:
a) wewnętrzny podział kompetencji pomiędzy poszczególnych członków Zarządu,
b) ustalenie schematu organizacyjnego Spółki,
c) ustalenie regulaminów pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
d) ustalenie innych regulaminów i aktów wewnętrznych Spółki,
e) ustalenie procedur i zasad dotyczących kontaktów z mediami i prowadzenia polityki informacyjnej,
f) obsada stanowisk kierowniczych w Spółce,
g) powołanie prokurenta i ustalenie jego wynagrodzenia,
h) przyjęcie wniosków dotyczących zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz propozycji podziału zysku lub pokrycia straty,
i) zwoływanie walnych zgromadzeń, ustalanie porządku obrad i projektów uchwał,
j) ustalenie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki,
k) zatwierdzanie ogólnych założeń i warunków nowych produktów handlowych oraz ich zmian; jednakże zmiany ogólnych założeń i warunków poszczególnych produktów spowodowane zmianą powszechnie obowiązujących przepisów oraz zmianami organizacyjnymi w Spółce mogą być wprowadzone bez uchwał Zarządu;
l) inne sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu.

§ 11

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz w miesiącu kalendarzowym.
2. Zarząd może ustalić uchwałą stały termin posiedzeń Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu. W uzasadnionych przypadkach posiedzenie Zarządu może zostać zwołane przez innego Członka Zarządu.
4. Prezes Zarządu ustala również porządek obrad posiedzeń Zarządu. Członek Zarządu może w każdym czasie zgłaszać Prezesowi Zarządu sprawę wymagającą rozpatrzenia przez Zarząd.
5. Posiedzenie Zarządu może być zwołane przez Prezesa lub innego Członka Zarządu z własnej inicjatywy lub z inicjatywy Rady Nadzorczej. Posiedzenie zwoływane z inicjatywy Rady Nadzorczej winno odbyć się nie później niż w piątym dniu roboczym od dnia otrzymania przez Prezesa stosownego wniosku. Porządek obrad posiedzenia zwoływanego w tym trybie powinien zawierać w pierwszej kolejności sprawy zgłoszone we wniosku Rady Nadzorczej.
6. Członków Zarządu zawiadamia się o zwołaniu posiedzenia Zarządu w terminie umożliwiającym przybycie każdego członka Zarządu na posiedzenie, nie później niż na dwa dni przed planowanym terminem posiedzenia Zarządu.
7. Zawiadomienia dokonywane są na piśmie – listem poleconym lub za osobistym potwierdzeniem odbioru przez członka Zarządu. Zawiadomienia mogą być także dokonywane pocztą elektroniczną, jeżeli członek Zarządu wyraził na to uprzednią pisemną zgodę podając adres, na który powinno być wysłane zawiadomienie. Dowód zawiadomienia członków Zarządu o zwołaniu posiedzenia Zarządu załącza się do protokołu z przebiegu posiedzenia.
8. W zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Zarządu należy określić co najmniej termin i miejsce posiedzenia oraz porządek obrad.
9. Wymogów określonych w ust. 3 – 8 nie stosuje się, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu są obecni na posiedzeniu Zarządu i wyrażą zgodę na jego odbycie.

§ 12

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki.
2. Posiedzenie Zarządu może odbyć się w innym miejscu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu wyrażą na to zgodę oraz nie spowoduje to obciążenia Spółki nadmiernymi kosztami.
3. Porządek obrad może być rozszerzony za zgodą wszystkich Członków Zarządu. Ograniczenie porządku obrad nie wymaga obecności wszystkich Członków Zarządu.
4. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym Członkowie Rady Nadzorczej, kadra kierownicza Spółki i inne zaproszone osoby.

§ 13

Posiedzeniu Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności – członek Zarządu, który zwołał posiedzenie. Jeżeli żadna z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie jest obecna, posiedzeniu przewodniczy najstarszy z obecnych członków Zarządu.

§ 14

1. Uchwały Zarządu są protokołowane.
2. Za sporządzenie protokołu z posiedzenia Zarządu odpowiada członek Zarządu, który przewodniczył posiedzeniu.
3. Protokół powinien zawierać kolejne numery uchwał, datę i miejsce posiedzenia, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, porządek obrad, treść podjętych uchwał, ilość głosów oddanych na poszczególne uchwały i zdania odrębne, jeśli zostały zgłoszone.
4. Każdy członek Zarządu jest uprawniony do złożenia zdania odrębnego wraz z uzasadnieniem, które jest następnie dołączane do protokołu. Członek Zarządu może również żądać zaznaczenia w protokole, że głosował przeciwko uchwale bez podawania uzasadnienia swojego stanowiska.
5. Protokół powinien być podpisany przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Zarządu.
6. Członek Zarządu może zgłosić do protokołu wniosek o jego sprostowanie lub uzupełnienie. W razie zgłoszenia takiego wniosku, o jego uwzględnieniu rozstrzyga Zarząd na kolejnym posiedzeniu.
7. Protokoły z posiedzeń Zarządu przechowywane są w siedzibie Spółki.
8. Protokoły winny być udostępnione członkom Zarządu do wglądu na ich każdorazowe żądanie.
9. Obsługę administracyjną działalności Zarządu prowadzi Sekretariat Spółki.

§ 15

Koszty przygotowania się członków Zarządu do posiedzenia oraz koszty odbycia posiedzenia ponosi Spółka.

IV. Przejęcie spraw Spółki w przypadku zmiany Zarządu

§ 16

1. Nowo powołani członkowie Zarząd Spółki, przejmują protokolarnie od ustępujących Członków Zarządu – prowadzenie Spółki. Protokół sporządza ustępujący Zarząd bądź Członek Zarządu.
2. Protokół winien obejmować opis stanu faktycznego poszczególnych dziedzin działalności Spółki, na dzień przekazania.
3. Do protokołu należy dołączyć: wykaz zobowiązań finansowych Spółki, wykaz należności Spółki, a na żądanie nowych lub ustępujących Członków Zarządu także inne wskazane przez nich dokumenty Spółki.
4. Protokół podpisują wszyscy ustępujący i nowo powołani członkowie Zarządu. Protokół winien być sporządzony w ilości odpowiedniej do liczby ustępujących i nowo powołanych członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej.
5. W przypadku niemożności przekazania spraw przez ustępujący Zarząd, protokół sporządza komisja powołana przez Radę Nadzorczą.

§ 17

Odwołany Członek Zarządu lub Członek Zarządu, który złożył rezygnację z pełnionej funkcji, niezależnie od obowiązków przewidzianych w Kodeksie jest obowiązany należycie rozliczyć się z prowadzonych spraw i przekazać posiadane dokumenty swojemu następcy lub innej osobie wskazanej przez Zarząd lub Radę Nadzorczą – w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania Spółki