Start   >   Raporty bieżące   >   Emisja obligacji serii A2 w ramach II Publicznego Programu Emisji Obligacji

Emisja obligacji serii A2 w ramach II Publicznego Programu Emisji Obligacji

RB 69/2021

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach _”Spółka” lub “Emitent”_ informuje, że w dniu 9 września 2021 r. podjął uchwałę w sprawie emisji oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii A2 _”Obligacje”_. Obligacje emitowane są w ramach II Publicznego Programu Emisji Obligacji objętego Prospektem Podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 15 stycznia 2021 r.

Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej. W ramach emisji Obligacji zaoferowanych zostanie nie więcej niż 170.000 _sto siedemdziesiąt tysięcy_ Obligacji o wartości nominalnej 100,00 _sto_ złotych każda. Łączna wartość nominalna Obligacji wyniesie nie więcej niż 17.000.000,00 _siedemnaście milionów_ złotych. Cena emisyjna Obligacji jest równa wartości nominalnej.

Oprocentowanie Obligacji jest zmienne, jego wysokość została ustalona na poziomie WIBOR dla trzymiesięcznych kredytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym _WIBOR 3M_ powiększonego o stałą marżę w wysokości 3,80 p.p. _trzy i osiemdziesiąt setnych punktu procentowego_, z zastrzeżeniem podwyższenia wysokości marży w przypadku przekroczenia Wskaźnika Zadłużenia Emitenta na zasadach opisanych w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji.

Emitent wykupi Obligacje w terminie 4 lat od dnia ich przydziału. Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu Obligacji, którego zasady realizacji zostaną opisane w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji. Obligacje będą zabezpieczone w szczególności zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz zastawem rejestrowym na rachunku bankowym Emitenta. Szczegóły dotyczące zabezpieczeń Obligacji zostały przedstawione w Prospekcie Podstawowym oraz Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji.

Obligacje będą zdematerializowane i będą przedmiotem ubiegania się przez Emitenta o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Emitent informował o ustaleniu II Publicznego Programu Emisji Obligacji raportem bieżącym nr 38/2020 z dnia 21 września 2020 r.


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

data wpisu: 9 września 2021 17:15

Chcesz być na bieżąco?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PragmaGO SA w celu otrzymywania newslettera inwestorskiego na podany przeze mnie adres e-mail.