Emisja Obligacji serii F – uzupełnienie raportu nr 6/2015

RB nr 12/2015

W uzupełnieniu raportu nr 6/2015 o emisji Obligacji serii F, Emitent podaje informacje o wycenie portfela wierzytelności, który będzie przedmiotem zastawu zabezpieczającego uprawnienia obligatariuszy. Wycena została dokonana przez spółkę 4AUDYT Sp. z o.o. z/s w Poznaniu, wpisaną na listę prowadzoną przez KIBR pod nr 3363. Wycena na dzień 15.01.2015 r. wymienia kwotę 64 825 236,61 zł jako wartość nominalną portfela wierzytelnościoraz kwotę 64 549 810,02 zł jako jego wartość godziwą. Różnica pomiędzy wymienionymi kwotami wynika z dyskonta związanego z czasem oczekiwania na zapadalność wierzytelności.

Ponadto Emitent uzupełnia informacje zawarte w raporcie 6/2015 o wskazanie wartości zobowiązań zaciągniętych przez Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego złożenie propozycji nabycia, czyli na 31 grudnia 2014 r. Zobowiązania łączne dla danych jednostkowych wyniosły 55 353 tys. zł, w tym zobowiązania oprocentowane to 50879 tys. zł. Emitent nie spodziewa się w terminie do czasu całkowitego wykupu Obligacji przekroczenia poziomu zobowiązańpowyżej 100 mln złotych, z wyłączeniem zadłużenia związanego z Programem Emisji Obligacji, którego częściąjest emisja Obligacji serii F, o łącznej wartości nominalnej do 100 mln zł.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

data wpisu: 2 lutego 2015 16:20