PRAGMA FAKTORING S.A. – emisja obligacji serii E

RB nr 80/2014

Zarząd Emitenta informuje, że w ramach realizacji Programu Emisji Obligacji, w dniu  13 listopada 2014 r. podjął uchwałę w sprawie emisji Obligacji serii E, ustalenia warunków emisji, dematerializacji i wprowadzenia Obligacji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.

Parametry emisji Obligacji serii E są następujące.

Celem emisji jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek.

Rodzaj emitowanych instrumentów dłużnych.

Emisja obejmuje nie więcej niż 20.000 zdematerializowanych, zabezpieczonych Obligacji na okaziciela serii E emitowanych przez PRAGMA FAKTORING S.A. z siedzibą w Katowicach. Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie wyemitowanych Obligacji do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Po dacie przydziału Emitent niezwłocznie podejmie działania w celu dematerializacji oraz zarejestrowania Obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. W przypadku, gdyby z jakichkolwiek powodów nie doszło do rejestracji Obligacji w KDPW lub wprowadzenia Obligacji do obrotu na rynku Catalyst, Obligacje zostaną zapisane w ewidencji prowadzonej zgodnie z art. 5a. ust. 2 Ustawy o Obligacjach przez Organizatora Emisji – Dom Maklerski BDM S.A. z/s w Bielsku-Białej.

Emitowanych jest nie więcej niż 20.000 Obligacji. Emisja dojdzie do skutku, jeśli prawidłowo objętych i opłaconych zostanie co najmniej 10.000 Obligacji serii E.  Wartość nominalna każdej Obligacji wynosi 1.000 zł. Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej każdej Obligacji i wynosi 1.000 zł. Obie wartości zostały ustalone w wymienionej na wstępie uchwale Zarządu Emitenta.

Obligacje zostaną wykupione przez Emitenta w terminie 24 miesięcy od daty przydziału, tj. w dniu 19 grudnia 2016 r. Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji. Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba Obligacji zapisanych na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza z końcem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wykupu, przypadającego na 6 dni roboczych przed Dniem Wykupu, czyli 13 grudnia 2016 r., chyba że regulacje KDPW będą wymagać innego terminu.

Obligacje serii E oprocentowane są w zmiennej wysokości ustalonej w oparciu o stopę procentową WIBOR 3M ustalaną dla każdego okresu odsetkowego, powiększoną o marżę. Okresy odsetkowe wynoszą 3 miesiące każdy. Pierwszy okres odsetkowy jest liczony od daty przydziału, tj. od dnia 19 grudnia 2014 r.

Obligacje będą obligacjami zabezpieczonymi zastawem rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach. Przedmiot zastawu – Zbiór obejmujący wierzytelności przysługujące spółce PRAGMA FAKTORING S.A. z siedzibą w Katowicach wobec osób trzecich. Najwyższa suma zabezpieczenia zastawem rejestrowym oraz maksymalna wysokość udzielonego poręczenia wynoszą 26 mln zł.

Wartość zobowiązań zaciągniętych przez Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego złożenie propozycji nabycia, czyli na 30 września 2014 r.

Zobowiązania łączne dla danych jednostkowych wynoszą 69.389 tys. zł, w tym zobowiązania oprocentowane to 66 850 tys. zł. Zobowiązania łączne dla danych skonsolidowanych wynoszą 54.315 tys. zł, w tym zobowiązania oprocentowane to 51 750 tys. zł.

Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom instrumentów dłużnych orientację w zdolność Emitenta do wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z instrumentów dłużnych – Obligacje zostaną wykupione ze środków wypracowanych w toku normalnej działalności Emitenta, w szczególności uzyskanych ze spieniężenia wierzytelności nabytych w ramach działalności faktoringowej.

Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne  –  nie dotyczy.

Informacje dotyczące emisji obligacji zamiennych na akcje  –  nie dotyczy.

Informacje dotyczące emisji obligacji z prawem pierwszeństwa  –  nie dotyczy.

Po otrzymaniu wyceny przedmiotu zastawu Emitent niezwłocznie uzupełni niniejszy raport przekazując wycenę do publicznej wiadomości.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

data wpisu: 13 listopada 2014 11:43