PRAGMA FAKTORING S.A. – emisja obligacji serii G

RB nr 25/2015

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu  19 marca 2015 r. podjął uchwałę w sprawie emisji Obligacji serii G, ustalenia warunków emisji, dematerializacji i wprowadzenia Obligacji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.

Parametry emisji Obligacji serii G są następujące.

Celem emisji jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek.

Emisja obejmuje nie więcej niż 10.000 zdematerializowanych, zabezpieczonych Obligacji na okaziciela serii G emitowanych przez PRAGMA FAKTORING S.A. Podobnie jak w przypadku obligacji wcześniejszych serii Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie Obligacji serii G do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Po dacie przydziału Emitent niezwłocznie podejmie działania w celu dematerializacji oraz zarejestrowania Obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Do czasu rejestracji Obligacji w KDPW Obligacje pozostaną zapisane w ewidencji prowadzonej zgodnie z art. 5a. ust. 2 Ustawy o Obligacjach przez Organizatora Emisji – Dom Maklerski BDM S.A. z/s w Bielsku-Białej.

Emitowanych jest nie więcej niż 10.000 Obligacji. Emisja dojdzie do skutku, jeśli prawidłowo objętych i opłaconych zostanie co najmniej 5.000 Obligacji.

Wartość nominalna każdej Obligacji wynosi 1.000 zł. Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej każdej Obligacji i wynosi 1.000 zł. Obie wartości zostały ustalone w wymienionej na wstępie uchwale Zarządu Emitenta.

Obligacje zostaną wykupione przez Emitenta w terminie 36 miesięcy od daty przydziału, tj. w dniu 23 kwietnia 2018 r. Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji. Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba Obligacji zapisanych na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza z końcem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wykupu, przypadającego na 6 dni roboczych przed dniem wykupu, czyli 13 kwietnia 2018 r., chyba że regulacje KDPW będą wymagać innego terminu. Obligacje serii F oprocentowane są w zmiennej wysokości ustalonej w oparciu o stopę procentową WIBOR 3M ustalaną dla każdego okresu odsetkowego, powiększoną o marżę. Okresy odsetkowe wynoszą 3 miesiące każdy. Pierwszy okres odsetkowy jest liczony od daty przydziału, tj. od dnia 23 kwietnia 2015 r.

Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach. Przedmiot zastawu – zbiór obejmujący wierzytelności przysługujące wobec osób trzecich, nabywane przez Emitenta jako faktora od faktorantów w ramach umów faktoringu oraz wierzytelności z tytułu udzielonych przez Emitenta pożyczek. Najwyższa suma zabezpieczona zastawem rejestrowym oraz maksymalna wysokość udzielonego poręczenia wynosi 13 mln zł.

Wycena zbioru wierzytelności została dokonana przez spółkę 4AUDYT Sp. z o.o. z/s w Poznaniu, wpisaną na listę prowadzoną przez KIBR pod nr 3363. Na dzień 15.01.2015 r. wymienia ona kwotę 64 825 236,61 zł jako wartość nominalną portfela wierzytelności oraz kwotę 64 549 810,02 zł jako jego wartość godziwą. Różnica pomiędzy wymienionymi kwotami wynika z dyskonta związanego z czasem oczekiwania na zapadalność wierzytelności.

Obligacje zostaną wykupione ze środków wypracowanych w toku normalnej działalności Emitenta, w szczególności z uzyskanych ze spieniężenia wierzytelności nabytych w ramach działalności faktoringowej.

Emitent nie spodziewa się aby w terminie do czasu całkowitego wykupu Obligacji doszło do przekroczenia poziomu zobowiązań powyżej 100 mln złotych, z wyłączeniem zadłużenia związanego z emisją obligacji. W chwili podjęcia uchwały o emisji obligacji serii G istnieją także Obligacje serii E (wartość emisji 20 mln zł) oraz serii F (wartość emisji 10 mln zł).

Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne  –  nie dotyczy.

Informacje dotyczące emisji obligacji zamiennych na akcje  –  nie dotyczy.

Informacje dotyczące emisji obligacji z prawem pierwszeństwa  –  nie dotyczy.

Emitent uzupełni niniejszy raport w zakresie wartości zobowiązań na koniec kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia, czyli na 31 marca 2015 r., niezwłocznie po ustaleniu ich wartości.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

 

data wpisu: 19 marca 2015 13:12