PRAGMA FAKTORING S.A. – rejestracja połączenia Emitenta ze spółką PRAGMA FAKTORING S.A. Spółka Komandytowo-Akcyjna

RB nr 2/2015

Zarząd Pragma Faktoring S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent otrzymał postanowienie sądu rejestrowego o zarejestrowaniu w dniu 31 grudnia 2014 r. połączenia Emitenta („Spółka Przejmująca”) ze spółką zależną PRAGMA FAKTORING S.A. Spółka Komandytowo-Akcyjna („Spółka Przejmowana”). Połączenie nastąpiło w drodze przejęcia Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą w trybie określonym w art. 492 § 1 KSH, w związku z art. 520 § 1 KSH, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Połączenie zostało dokonane bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany jej statutu, ponieważ Spółka Przejmująca posiadała 100% akcji Spółki Przejmowanej oraz była jej jedynym komplementariuszem. Przedmiotem działalności Pragma Faktoring S.A. jest świadczenie usług finansowych, przede wszystkim faktoring, taki też był przedmiot działalności Spółki Przejmowanej.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. o w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

data wpisu: 7 stycznia 2015 16:46