Pragma Faktoring S.A. – zakończenie subskrypcji i przydział Obligacji serii F.

RB nr 15/2015

Zarząd Pragma Faktoring S.A. informuje o zakończeniu subskrypcji i przydziału obligacji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta w sprawie Programu Emisji Obligacji z dnia 11 kwietnia 2011 r. oraz Uchwały Zarządu Emitenta w sprawie emisji Obligacji serii F, ustalenia warunków ich emisji, ich dematerializacji i wprowadzenia ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu z dnia 22 stycznia 2015 r.

1)   data rozpoczęcia subskrypcji: 9 lutego 2015 r.;

2)   data zakończenia subskrypcji: 17 lutego 2015 r.;

3)   data przydziału instrumentów finansowych: 19 lutego 2015 r.;

4)   liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 10.000 sztuk Obligacji;

5)   stopa redukcji w poszczególnych transzach: Emisja nie była podzielona na transze, przyjęto zapisy na łączną liczbę 10.327 sztuk obligacji, dokonano uznaniowego przydziału 10.000 sztuk Obligacji serii F, uznaniowa redukcja dotyczyła 13 zapisów;

6)   liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 10.000 sztuk Obligacji serii F;

7)   cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 1.000 zł;

8)   liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: Emisja nie była podzielona na transze, zapisy na obligacje serii F złożyło 99 osób;

9)   liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: Emisja nie była podzielona na transze, obligacje serii F przydzielono 99 osobom;

10)   nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję: Spółka nie zawarła umów o subemisję;

11)   wartość przeprowadzonej subskrypcji:  10.000.000,- zł;

12)   łączne koszty emisji wyniosły: 315.000,- zł, w tym:

a)   przygotowania i przeprowadzenia oferty: 300.000,- zł,

b)   wynagrodzenia subemitentów – Spółka nie zawarła umów o subemisję,

c)   sporządzenia noty informacyjnej, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: zawarte w kosztach wskazanych w pkt  a);

d)   promocji oferty: 15.000,- zł;

13)   średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego:  31,50 zł.

Zobowiązania finansowe z tytułu emisji obligacji będą wykazywane w zamortyzowanym koszcie przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Poniesione koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz doradztwa związane z emisją obligacji zostaną uwzględnione przy obliczaniu zamortyzowanego kosztu, zgodnie z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej i w rezultacie będą amortyzowane w ciężar rachunku zysków i strat w okresie trwania obligacji.

Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

 

data wpisu: 19 lutego 2015 11:46