PRAGMA FAKTORING S.A. – zastaw rejestrowy na wierzytelnościach Emitenta – zabezpieczenie emisji obligacji serii E

RB nr 92/2014

W dniu 12 grudnia 2014 r. Emitent powziął informację, że Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach postanowił dokonać wpisu zastawu na aktywach (wierzytelnościach) Emitenta do rejestru zastawów. Zastaw zabezpiecza wykonanie zobowiązań wynikających z emisji obligacji serii E. O emisji obligacji serii E oraz o zawarciu umów z tym związanych Emitent informował w raportach bieżących nr 80/2014, 86/2014, 87/2014. Szczegółowe dane dotyczące ustanowienia zastawu i przedmiotu zastawu są następujące: W dniu 10 grudnia 2014 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, w drodze postanowienia dokonał wpisu do rejestru zastawów, zastawu na wierzytelnościach Emitenta. Zastawnikiem jest spółka Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni. Zastawcą jest spółka Pragma Faktoring S.A. Zastaw został ustanowiony na zbiorze wierzytelności istniejących i przyszłych Emitenta. Zbiór wierzytelności charakteryzuje się zmiennym składem, który stanowi całość gospodarczą (portfel wierzytelności nabywanych przez Emitenta na podstawie umów faktoringu od klientów (Faktorantów), przysługujących w stosunku do odbiorców usług lub towarów dostarczanych przez Faktorantów oraz wierzytelności z tytułu udzielonych przez Emitenta pożyczek). Najwyższa suma zabezpieczenia wynosi 26.000.000,- zł. wartość przedmiotu zastawu, wskazana w księgach Emitenta wynosi 69.605.637,36 zł. Wartość zabezpieczonego zobowiązania wynosi 20.000.000,- zł wraz z odsetkami w wysokości równej stopie procentowej WIBOR 3M powiększonymi o marżę.

Nie występują powiązania pomiędzy Emitentem, zastawnikiem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta i zastawnika.

data wpisu: 15 grudnia 2014 9:29