PRAGMA FAKTORING SA – zawarcie umów związanych z emisją obligacji serii E

RB nr 86/2014

Zarząd PRAGMA FAKTORING S.A. z siedzibą w Katowicach („Emitent”) informuje, że w związku z emisją obligacji serii E (o czym informowano w raporcie nr 80/2014), Emitent w dniu 3 grudnia 2014 r. zawarł z „Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni” („Administrator Zastawu”) umowę zastawu rejestrowego na zbiorze praw o zmiennym składzie („Umowa Zastawu”) oraz umowę w sprawie ustanowienia administratora zastawu rejestrowego dla programu emisji obligacji („Umowa w sprawie Administratora Zastawu”). Obie umowy zostały zawarte w celu zabezpieczenia wierzytelności obligatariuszy wynikających z wyemitowanych przez Emitenta obligacji serii E o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, w liczbie nie większej niż 20.000 (dwadzieścia milionów) („Obligacje”). Obligacje zostały wyemitowane na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta w sprawie Programu Emisji Obligacji z dnia 11 kwietnia 2011 r. oraz Uchwały Zarządu Emitenta z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie emisji serii E. Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej zgodnie z warunkami emisji Obligacji. Na mocy Umowy w sprawie Administratora Zastawu kancelaria „Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni” została ustanowiona Administratorem Zastawu, który będzie upoważniony do wykonywania w imieniu własnym, lecz na rachunek obligatariuszy, wszelkich praw i obowiązków zastawnika w związku z zastawem rejestrowym. Emitent ustanowił zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności celem zabezpieczenia wierzytelności obligatariuszy wynikających z Obligacji. Przedmiotem zastawu jest zbiór wierzytelności przysługujących Emitentowi, nabywanych w oparciu o umowy faktoringu zawierane z klientami (Faktorantami) oraz wierzytelności z tytułu udzielonych pożyczek. Wartość zabezpieczonych zobowiązań równa jest najwyższej sumie zabezpieczenia wskazanej w umowie zastawu i wynosi 26.000.000,- zł (dwadzieścia sześć milionów złotych). Do zbioru wchodzą Wierzytelności spełniające warunki określone w Umowie Zastawu. Zastaw rejestrowy zostanie ustanowiony z chwilą wydania przez sąd rejestrowy postanowienia o wpisaniu zastawu do rejestru zastawów.

data wpisu: 4 grudnia 2014 9:09