Start   >   Raporty bieżące   >   Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

RB 40 / 2021

Zarząd PragmaGO S.A. “Spółka” informuje, że powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach w dniu 30 kwietnia 2021 r. podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 1.657.459,00 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta nastąpiło na skutek emisji 1.657.459 akcji na okaziciela serii E.
Po rejestracji podwyższenia kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.409.626,00 zł i dzieli się na 4.409.626 akcji o wartości nominalnej po 1,00 zł, w tym:


1_ 703.324 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że każda akcja posiada 2 głosy;
2_ 1.200.000 akcji na okaziciela serii B;
3_ 662.586 akcji na okaziciela serii C;
4_ 186.257 akcji na okaziciela serii D;
5_ 1.657.459 akcji na okaziciela serii E.


Ogólna liczba głosów ze wszystkich wyemitowanych akcji Emitenta wynosi 5.112.950.
Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 03 marca 2021 r., o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 24/2021 z dnia 03 marca 2021 r.
Tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany opisane niniejszym raportem bieżącym stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 5 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych .

Załącznik – PragmaGO SA – tekst jednolity statutu

data wpisu: 30 kwietnia 2021 16:15

Chcesz być na bieżąco?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PragmaGO SA w celu otrzymywania newslettera inwestorskiego na podany przeze mnie adres e-mail.