Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji Pragma Faktoring S.A.

RB nr 61/2014

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii B, C, D, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi na dzień 31 lipca 2014 r.:

  • dla serii B            24.073.440,38  zł;
  • dla serii C            16.315.000,00  zł;
  • dla serii D            19.566.515,97  zł.
data wpisu: 12 sierpnia 2014 9:14