Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 17/2023

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  P, R, S, A1, A2, T  oraz B1, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 28 lutego 2023r.

dla serii P                     12 000 792 zł.

dla serii R                     15 447 781 zł.

dla serii S                      8 531 772 zł.

dla serii A1                   19 200 057 zł.

dla serii A2                   20 767 114 zł.

dla serii T                     19 201 786 zł.

dla serii U                     12 000 214 zł.

dla serii B1                   15 335 146 zł.

Łączna wartość zbioru:  122 484 661 zł. 

Nie zaistniał stan niedoboru

Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P, R, S, A1, A2, T, U oraz serii B1 za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 128.239.170,97 zł.

Wartość Wskaźnika Szkodowości na dzień 28/02/2023 wynosi 1,09%

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

data wpisu: 20 marca 2023 22:25