Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 63/2023

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  R, S, A1, A2, T  oraz B1, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 października 2023r.

dla serii R                     14 445 211 zł.

dla serii S                       8 618 950 zł.

dla serii A1                    19 635 499 zł.

dla serii A2                    20 732 313 zł.

dla serii T                      19 245 823 zł.

dla serii U                     12 068 021 zł.

dla serii B1                    15 359 363 zł.

Łączna wartość zbioru:   110 105 180 zł.

Nie zaistniał stan niedoboru

Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii R, S, A1, A2, T, U oraz serii B1 za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 129.100.482,32 zł.

Wartość Wskaźnika Szkodowości na dzień 31/10/2023 wynosi 0,50%

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

data wpisu: 20 listopada 2023 19:47