Start   >   Raporty bieżące   >   Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji po wydzieleniu ze Zbioru Wydzielanych Wierzytelności dla EBOR

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji po wydzieleniu ze Zbioru Wydzielanych Wierzytelności dla EBOR

RB 33/2022

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2022 z dnia 16 września 2022 r.  w sprawie zawarcia porozumień do umów zastawów rejestrowych na zbiorze wierzytelności („Zbiór”) stanowiącym zabezpieczenie wierzytelności obligatariuszy uprawnionych z obligacji Spółki serii P, R, S, A1, A2, U oraz T przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia obligatariuszy uprawnionych obligacji Spółki serii P, R, S, A1, A2, U oraz T. Niniejszy raport przedstawia stan Zbioru po wyłączeniu ze Zbioru istniejących oraz przyszłych wierzytelności Emitenta wynikających z umów zawartych przez Emitenta po dniu 1 stycznia 2019 r., stanowiących umowy faktoringu ryczałtowego oznaczone przez Emitenta w systemie „Navi”  jako „Faktoring Ryczałtowy” lub „Faktoring Ryczałtowy+ Zaliczka („Wydzielane Wierzytelności”) oraz wyłączeniu możliwości wchodzenia do Zbioru Wydzielanych Wierzytelności.

Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład Zbioru objętych zastawem rejestrowym dla poszczególnych serii obligacji Spółki wyniosła na dzień 31 sierpnia 2022 r.:

dla serii P                     12 129 402 zł.

dla serii R                     14 413 640 zł.

dla serii S                      8 694 478 zł.

dla serii A1                   19 229 443 zł.

dla serii A2                   20 400 419 zł.

dla serii T                     19 202 017 zł.

dla serii U                     12 309 571 zł.

Łączna wartość Zbioru:  106 378 971 zł. 

Nie zaistniał stan niedoboru na Zbiorze.

Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P, R, S, A1, A2, T oraz serii U („Rachunek”) za ostatnie 6 miesięcy wyniosły na dzień 31 sierpnia 2022 r. 164.386.503 zł.

Nie zaistniał stan niedoboru na Rachunku,

Wartość Wskaźnika Szkodowości na dzień 31 sierpnia 2022 r. wyniósł 0,92%.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

data wpisu: 20 września 2022 14:04

Chcesz być na bieżąco?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PragmaGO SA w celu otrzymywania newslettera inwestorskiego na podany przeze mnie adres e-mail.