Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji po wydzieleniu ze Zbioru Wydzielanych Wierzytelności

RB 16/2023

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2023 z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zawarcia porozumień do umów zastawów rejestrowych ustanowionych na zbiorze wierzytelności Emitenta („Zbiór”) stanowiącym zabezpieczenie wierzytelności obligatariuszy uprawnionych z obligacji Spółki serii P, R, S, A1, A2, T, U oraz B1, przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia obligatariuszy uprawnionych z obligacji Spółki serii P, R, S, A1, A2, T, U oraz B1.
Niniejszy raport przedstawia stan Zbioru po wyłączeniu ze Zbioru istniejących oraz przyszłych wierzytelności Emitenta wynikających z zawartych przez Emitenta umów pożyczek dla biznesu, oznaczonych przez Emitenta w systemie „Navi” jako typ „Pożyczka”, kategoria „Pożyczka dla biznesu” („Wydzielane Wierzytelności”) oraz wyłączeniu możliwości wchodzenia do Zbioru Wydzielanych Wierzytelności.
Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład Zbioru (po wyłączeniu Wydzielanych Wierzytelności) objętych zastawem rejestrowym dla poszczególnych serii obligacji Spółki wyniosła na dzień 31 stycznia 2023 r.:

dla serii P 12.132.311 zł
dla serii R 14.410.966 zł
dla serii S 8.513.892 zł
dla serii A1 19.255.759 zł
dla serii A2 20.400.235 zł
dla serii T 19.202.294 zł
dla serii U 15.879.918 zł
dla serii B1 15.335.348 zł

Łączna wartość Zbioru: 125.130.723 zł.
Nie zaistniał stan niedoboru na Zbiorze.
Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P, R, S, A1, A2, T, U oraz B1 („Rachunek”) za ostatnie 6 miesięcy (po wyłączeniu Wydzielanych Wierzytelności) wyniosły na dzień 31 stycznia 2023 r. 139.188.132 zł.
Nie wystąpił stan niedoboru na Rachunku.
Wartość Wskaźnika Szkodowości na dzień 31 stycznia 2023 r. wyniósł 1,06%.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

data wpisu: 23 lutego 2023 21:13