Start   >   Raporty bieżące   >   Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii T

Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii T

RB 84/2021

Zarząd Pragma GO S.A. informuje o zakończeniu subskrypcji i o dokonaniu przydziału obligacji na okaziciela serii T, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 1/16.12.2021 Zarządu Pragma GO S.A. z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie emisji Obligacji serii T, ustalenia warunków ich emisji, dematerializacji oraz wprowadzenia do obrotu na Catalyst.

1. data rozpoczęcia subskrypcji: 16 grudnia 2021 r., data zakończenia subskrypcji: 22 grudnia 2021 r.
2. data przydziału instrumentów finansowych: 23 grudnia 2021 r.
3. liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 160.000 sztuk obligacji
4. stopa redukcji w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, przyjęto zapisy na łączną liczbę 160.000 sztuk obligacji, nie dokonano redukcji zapisów
5. liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: przydzielono 160.000 sztuk obligacji serii T
6. cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane _obejmowane_: 100 zł
7. wartość nominalna instrumentów finansowych: 100 zł każda Obligacja serii T, łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 16.000.000 zł
8. liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, zapisy na obligacje serii T złożyło 29 osób _w tym 26 osób fizycznych lub prawnych innych niż inwestorzy kwalifikowani_
9. liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, obligacje serii T ostatecznie przydzielono 29 osobom _ w tym 26 osobom fizycznym lub prawnym innym niż inwestorzy kwalifikowani.
10. informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem: Żadna z osób, której przydzielono Obligacje, nie jest podmiotem powiązanym z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu ASO
11. nazwa firmy subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję: Spółka nie zawarła umów o subemisję
12. łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji wyniosły: 429.300,00 zł, w tym koszty:
a_ przygotowania i przeprowadzenia oferty: 396.800,00 zł
b_ wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: nie wystąpiły
c_ sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 32.500,00 zł
d_ promocji oferty: nie wystąpiły
Zobowiązania finansowe z tytułu emisji obligacji będą wykazywane w zamortyzowanym koszcie przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Poniesione koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz doradztwa związane z emisją obligacji zostaną uwzględnione przy obliczaniu zamortyzowanego kosztu, zgodnie z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej i w rezultacie będą amortyzowane w ciężar rachunku zysków i strat w okresie trwania obligacji.
Wszystkie obligacje serii T zostały objęte za wkłady pieniężne.

data wpisu: 23 grudnia 2021 16:27

Chcesz być na bieżąco?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PragmaGO SA w celu otrzymywania newslettera inwestorskiego na podany przeze mnie adres e-mail.