Start   >   Raporty bieżące   >   Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii U

Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii U

RB 18/2022

Zarząd PragmaGO S.A. informuje o zakończeniu subskrypcji i o dokonaniu przydziału obligacji na okaziciela serii U, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 1/27.05.2022 Zarządu PragmaGO S.A. z dnia 27 maja 2022 roku w sprawie emisji Obligacji serii U, ustalenia warunków ich emisji, dematerializacji oraz wprowadzenia do obrotu na Catalyst.
1. data rozpoczęcia subskrypcji: 30 maja 2022 r., data zakończenia subskrypcji: 10 czerwca 2022 r.;
2. data przydziału instrumentów finansowych: 13 czerwca 2022 r.;
3. liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 100.000 sztuk obligacji;
4. stopa redukcji w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, przyjęto zapisy na łączną liczbę 100.000 sztuk obligacji, nie dokonano redukcji zapisów;
5. liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: przydzielono 100.000 sztuk obligacji serii U;
6. cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane _obejmowane_: 100,00 zł;
7. wartość nominalna instrumentów finansowych: 100,00 zł każda Obligacja serii U, łączna wartość nominalna Obligacji serii U wynosi 10.000.000 zł;
8. liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, zapisy na Obligacje serii U złożyło 44 osób _w tym 43 osób fizycznych lub prawnych innych niż inwestorzy kwalifikowani_;
9. liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, Obligacje serii U ostatecznie przydzielono 44 osobom _w tym 43 osobom fizycznym lub prawnym innym niż inwestorzy kwalifikowani_;
10. informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem: żadna z osób, której przydzielono Obligacje serii U, nie jest podmiotem powiązanym z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu ASO;
11. nazwa firmy subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję: Spółka nie zawarła umów o subemisję;
12. łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji wyniosły: 284.500,00 zł, w tym koszty:
a_ przygotowania i przeprowadzenia oferty: 248.000,00 zł;
b_ wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: nie wystąpiły;
c_ sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 36.500,00 zł
d_ promocji oferty: nie wystąpiły

Zobowiązania finansowe z tytułu emisji Obligacji serii U będą wykazywane w zamortyzowanym koszcie przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Poniesione koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz doradztwa związane z emisją Obligacji serii U zostaną uwzględnione przy obliczaniu zamortyzowanego kosztu, zgodnie z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej i w rezultacie będą amortyzowane w ciężar rachunku zysków i strat w okresie trwania obligacji.

Wszystkie obligacje serii U zostały objęte za wkłady pieniężne.

data wpisu: 13 czerwca 2022 14:53

Chcesz być na bieżąco?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PragmaGO SA w celu otrzymywania newslettera inwestorskiego na podany przeze mnie adres e-mail.