Start   >   Raporty bieżące   >   Zakończenie subskrypcji obligacji serii A2

Zakończenie subskrypcji obligacji serii A2

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach (“Spółka” lub “Emitent”) przekazuje informacje o zakończeniu subskrypcji obligacji na okaziciela serii A2 wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 1/09.09.2021 z dnia 09 września 2021r. w ramach II Publicznego Programu Emisji Obligacji objętego Prospektem Podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 15 stycznia 2021 r. (“Obligacje”):
1_ data rozpoczęcia subskrypcji: 15 września 2021 r.
2_ data zakończenia subskrypcji: 29 września 2021 r.
3_ data przydziału Obligacji: 01 października 2021 r.
4_ liczba Obligacji objętych subskrypcją: 170.000 sztuk,
5_ stopa redukcji w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, przyjęto proporcjonalną redukcję, która wyniosła 6,72 %,
6_ liczba Obligacji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 182.249,
7_ liczba Obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 170.000 sztuk,
8_ cena, po jakiej Obligacje były obejmowane: 100,00 zł,
9_ liczba osób, które złożyły zapisy na Obligacje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, zapisy na Obligacje złożyło 306 osób,
10_ liczba osób, którym przydzielono Obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, Obligacje przydzielono 304 osobom,
11_ nazwa / firmy / subemitentów, którzy objęli Obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję: Spółka nie zawarła umów o subemisję,
12_ wartości przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby Obligacji i ceny emisyjnej: 17.000.000,00 zł,
13_ łączne koszty emisji Obligacji wyniosły: 480.000 zł, w tym koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 480.000 zł,
14_ średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego: 2,82 zł,
Zobowiązania finansowe z tytułu emisji Obligacji będą wykazywane w zamortyzowanym koszcie przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Poniesione koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz doradztwa związane z emisją Obligacji zostaną uwzględnione przy obliczaniu zamortyzowanego kosztu, zgodnie z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej i w rezultacie będą amortyzowane w ciężar rachunku zysków i strat w okresie trwania Obligacji.
15_ wszystkie Obligacje zostały objęte za wkłady pieniężne.

Emitent informował o emisji Obligacji w raporcie bieżącym nr 69/2021 z dnia 09 września 2021r., a o przydziale Obligacji w raporcie bieżącym nr 73/2021 z dnia 01 października 2021 r.

Postawa prawna: art. 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)

data wpisu: 7 października 2021 13:37

Chcesz być na bieżąco?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PragmaGO SA w celu otrzymywania newslettera inwestorskiego na podany przeze mnie adres e-mail.