Zakończenie subskrypcji obligacji serii B2

RB 6/2023

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka” lub „Emitent”) przekazuje informacje o zakończeniu subskrypcji niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii B2 wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 1/10.01.2023 z dnia 10 stycznia 2023 r. w ramach III Publicznego Programu Emisji Obligacji, dla którego Dokument Rejestracyjny, Dokument Ofertowy Obligacji Zabezpieczonych oraz Dokument Ofertowy Obligacji Niezabezpieczonych zostały zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 15 lipca 2022 r. („Obligacje”):
1) data rozpoczęcia subskrypcji: 11 stycznia 2023 r.
2) data zakończenia subskrypcji: 25 stycznia 2023 r.
3) data przydziału Obligacji: 27 stycznia 2023 r. uchwała o przydziale Obligacji,
4) liczba Obligacji objętych subskrypcją: 200.000 sztuk,
5) stopa redukcji w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, stopa redukcji: 65,82%,
6) liczba Obligacji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 585.057 sztuk,
7) liczba Obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 200.000 sztuk,
8) cena, po jakiej Obligacje były obejmowane: 100,00 zł,
9) liczba osób, które złożyły zapisy na Obligacje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, zapisy na Obligacje złożyło 1042 osób,
10) liczba osób, którym przydzielono Obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, Obligacje przydzielono 1020 osobom,
11) nazwa / firmy / subemitentów, którzy objęli Obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję: Spółka nie zawarła umów o subemisję,
13) łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji wyniosły: 468.073,50 zł, w tym koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty Obligacji: 423.573,50 zł,
b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: nie wystąpiły,
c) sporządzenia dokumentacji emisyjnej Obligacji, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 22.500,00 zł,
d) promocji oferty Obligacji: 22.000,00 zł
14) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji Obligacji przypadający na jednostkę papieru wartościowego: 2,34 zł,
15) zobowiązania finansowe z tytułu emisji Obligacji będą wykazywane w zamortyzowanym koszcie przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Poniesione koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz doradztwa związane z emisją Obligacji zostaną uwzględnione przy obliczaniu zamortyzowanego kosztu, zgodnie z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej i w rezultacie będą amortyzowane w ciężar rachunku zysków i strat w okresie trwania Obligacji.
Emitent jednocześnie wskazuje, że po zakończeniu ostatniej oferty obligacji przeprowadzonej w ramach III Publicznego Programu Emisji, Emitent przekaże oddzielnym raportem bieżącym informację o łącznym koszcie przeprowadzenia ofert obligacji w ramach III Publicznego Programu Emisji.
16) wszystkie Obligacje zostały objęte za wkłady pieniężne.
Emitent informował o emisji Obligacji w raporcie bieżącym nr 1/2023 z dnia 10 stycznia 2023 r., a o przydziale Obligacji w raporcie bieżącym nr 4/2023 z dnia 27 stycznia 2023 r.


Postawa prawna: art. 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

data wpisu: 7 lutego 2023 12:40