Start   >   Raporty bieżące   >   Zawarcie porozumień do umów zastawów rejestrowych na zbiorze wierzytelności stanowiącym zabezpieczenie wierzytelności obligatariuszy uprawnionych z obligacji Emitenta

Zawarcie porozumień do umów zastawów rejestrowych na zbiorze wierzytelności stanowiącym zabezpieczenie wierzytelności obligatariuszy uprawnionych z obligacji Emitenta

RB 15/2023

Zarząd PragmaGO S.A. (“Emitent”, “Spółka”) informuje, że w dniu 23 lutego 2023 r. Emitent zawarł z Chabasiewicz Kowalska i Wspólnicy S.K.A. (“Administrator Zabezpieczeń”), pełniącą funkcję administratora zastawu dla zastawów rejestrowych ustanowionych na zbiorze wierzytelności Emitenta (“Zbiór”), stanowiącym zabezpieczenie wierzytelności obligatariuszy uprawnionych z obligacji Emitenta:
– serii P oznaczonych kodem ISIN PLGFPRE00172 w łącznej liczbie 100.000;
– serii R oznaczonych kodem ISIN PLGFPRE00180 w łącznej liczbie 120.000;
– serii S oznaczonych kodem ISIN PLGFPRE00206 w łącznej liczbie 70.000;
– serii T oznaczonych kodem ISIN PLGFPRE00248 w łącznej liczbie 160.000;
– serii U oznaczonych kodem ISIN PLGFPRE00271 w łącznej liczbie 100.000;
– serii A1 oznaczonych kodem ISIN PLGFPRE00222 w łącznej liczbie 160.000;
– serii A2 oznaczonych kodem ISIN PLGFPRE00230 w łącznej liczbie 170.000;
– serii B1 oznaczonych kodem ISIN PLGFPRE00289 w łącznej liczbie 127.792;
(łącznie określonych dalej jako “Obligacje”), porozumienia do umów zastawów rejestrowych na Zbiorze dotyczące zmiany zawartości Zbioru oraz zasad wchodzenia wierzytelności do Zbioru.
Zmiana Zbioru polega na wyłączeniu ze Zbioru istniejących oraz przyszłych wierzytelności Emitenta wynikających z zawartych przez Emitenta umów pożyczek dla biznesu, oznaczonych przez Emitenta w systemie “Navi” jako typ “Pożyczka”, kategoria “Pożyczka dla biznesu” _”Wydzielane Wierzytelności”_ oraz wyłączeniu możliwości wchodzenia do Zbioru Wydzielanych Wierzytelności _”Zmiana Zbioru”_.
Zmiana Zbioru nie spowoduje powstania Stanu Niedoboru na Zbiorze w rozumieniu warunków emisji poszczególnych serii Obligacji, szczegóły w zakresie stanu Zbioru zostaną przedstawione w raporcie bieżącym nr 16/2023 z dnia 23 lutego 2023 r.
Możliwość dokonania Zmiany Zbioru została przewidziana zarówno w warunkach emisji poszczególnych serii Obligacji _pkt 10.10 warunków emisji obligacji serii P, R, S, T, U oraz pkt 2.7.1. minimalnego zakresu informacji w odniesieniu do zabezpieczeń zawartego w Prospekcie Podstawowym II Publicznego Programu Emisji Obligacji Emitenta, w ramach którego zostały wyemitowane obligacje serii A1 oraz A2 oraz pkt 2.7.1. minimalnego zakresu informacji w odniesieniu do zabezpieczeń zawartego w Dokumencie Ofertowym dla Obligacji Zabezpieczonych, stanowiącym część Prospektu Podstawowego Obligacji Zabezpieczonych III Publicznego Programu Emisji Obligacji Emitenta, w ramach którego zostały wyemitowane obligacje serii B1_, jak i w poszczególnych umowach zastawów rejestrowych ustanowionych na Zbiorze. Zmiana Zbioru nie będzie stanowiła zmiany warunków emisji Obligacji.
Zmiana Zbioru dokonywana jest na potrzeby zabezpieczenia potencjalnego finansowania, którego pozyskanie rozważa Emitent.

Podstawa Prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

data wpisu: 23 lutego 2023 21:09