Start   >   Raporty bieżące   >   Złożenie wniosku o wydanie przez KNF zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym

Złożenie wniosku o wydanie przez KNF zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym

RB 63/2021

Zarząd PragmaGO S.A. _”Spółka”_ niniejszym informuje, że w dniu 8 lipca 2021 r., na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, złożony został do Komisji Nadzoru Finansowego _”KNF”_ wniosek o wydanie przez KNF zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym, zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN PLGFPRE00040, dopuszczonych oraz wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A _”Akcje”_.


Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

data wpisu: 9 lipca 2021 8:55