259400KV9G7ARDY89677 2020-12-31 ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember 259400KV9G7ARDY89677 2020-01-01 ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember 259400KV9G7ARDY89677 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember 259400KV9G7ARDY89677 2021-12-31 ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember 259400KV9G7ARDY89677 2021-01-01 2021-12-31 ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember 259400KV9G7ARDY89677 2021-01-01 ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember 259400KV9G7ARDY89677 2020-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsMember 259400KV9G7ARDY89677 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsMember 259400KV9G7ARDY89677 2020-01-01 ifrs-full:RetainedEarningsMember 259400KV9G7ARDY89677 2021-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsMember 259400KV9G7ARDY89677 2021-01-01 2021-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsMember 259400KV9G7ARDY89677 2021-01-01 ifrs-full:RetainedEarningsMember 259400KV9G7ARDY89677 2020-12-31 ifrs-full:OtherReservesMember 259400KV9G7ARDY89677 2020-01-01 ifrs-full:OtherReservesMember 259400KV9G7ARDY89677 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:OtherReservesMember 259400KV9G7ARDY89677 2021-12-31 ifrs-full:OtherReservesMember 259400KV9G7ARDY89677 2021-01-01 ifrs-full:OtherReservesMember 259400KV9G7ARDY89677 2021-01-01 2021-12-31 ifrs-full:OtherReservesMember 259400KV9G7ARDY89677 2020-12-31 ifrs-full:CapitalReserveMember 259400KV9G7ARDY89677 2020-01-01 ifrs-full:CapitalReserveMember 259400KV9G7ARDY89677 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:CapitalReserveMember 259400KV9G7ARDY89677 2021-12-31 ifrs-full:CapitalReserveMember 259400KV9G7ARDY89677 2021-01-01 ifrs-full:CapitalReserveMember 259400KV9G7ARDY89677 2021-01-01 2021-12-31 ifrs-full:CapitalReserveMember 259400KV9G7ARDY89677 2020-12-31 ext:AdditionalContributedCapitalMember 259400KV9G7ARDY89677 2021-01-01 ext:AdditionalContributedCapitalMember 259400KV9G7ARDY89677 2020-01-01 2020-12-31 ext:AdditionalContributedCapitalMember 259400KV9G7ARDY89677 2020-01-01 ext:AdditionalContributedCapitalMember 259400KV9G7ARDY89677 2021-12-31 ext:AdditionalContributedCapitalMember 259400KV9G7ARDY89677 2021-01-01 2021-12-31 ext:AdditionalContributedCapitalMember 259400KV9G7ARDY89677 2020-12-31 ifrs-full:IssuedCapitalMember 259400KV9G7ARDY89677 2021-01-01 ifrs-full:IssuedCapitalMember 259400KV9G7ARDY89677 2020-01-01 2020-12-31 ifrs-full:IssuedCapitalMember 259400KV9G7ARDY89677 2020-01-01 ifrs-full:IssuedCapitalMember 259400KV9G7ARDY89677 2021-12-31 ifrs-full:IssuedCapitalMember 259400KV9G7ARDY89677 2021-01-01 2021-12-31 ifrs-full:IssuedCapitalMember iso4217:PLN xbrli:shares iso4217:PLN 259400KV9G7ARDY89677 2020-01-01 259400KV9G7ARDY89677 2021-01-01 259400KV9G7ARDY89677 2020-01-01 2020-12-31 259400KV9G7ARDY89677 2021-01-01 2021-12-31 259400KV9G7ARDY89677 2020-12-31 259400KV9G7ARDY89677 2021-12-31

 

 

C:\Users\antoninahrebenda\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\kostki2.png

SKONSOLIDOWANE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ PragmaGO S.A. ZA 2021 ROK

 

 

 

 

PRAGMAGO.PL


 Spis treści

Wprowadzenie do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy PragmaGO S.A. za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku.

Wybrane skonsolidowane dane finansowe.

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy PragmaGO S.A. za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku.

Noty do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Grupy PragmaGO S.A. za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku.


 

WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ PragmaGO S.A. ZA OKRES

OD 1 STYCZNIA 2021 DO 31 GRUDNIA 2021 ROKU

1.  Podstawowe informacje o Jednostce Dominującej

Nazwa:

PragmaGO S.A.

Adres::

 

40-584 Katowice, ul. Brynowska 72

Siedziba: Polska
   

Telefon:

32 44 20 200

Fax:

32 42 20 240

Sąd rejestrowy:

Sąd Rejonowy w Katowicach
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

REGON:

277573126

NIP:

634-24-27-710

KRS:

 

0000267847 

Kraj rejestracji: Polska

Adres poczty elektronicznej:

biuro@pragmago.pl

Adres strony internetowej:

https://pragmago.pl/

 

PragmaGO S.A. (Jednostka Dominująca) dawniej Pragma Faktoring S.A., a wcześniej Grupa Finansowa Premium SA to pierwotnie spółka cywilna założona przez Michała Nawrota i Dariusza Piaseckiego. W 2001 roku wpisano Spółkę do rejestru handlowego w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Rejestrowy pod nr RHB 18811 z siedzibą w Katowicach. Do dnia 16 listopada 2006 roku GF Premium Sp. z o.o. wpisana była do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach pod numerem KRS 0000049234. W dniu 17 listopada 2006 roku Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o przekształceniu Grupy Finansowej Premium Sp. z o.o. w Spółkę Akcyjną. Spółka Akcyjna została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000267847.

Od dnia 14.06.2007 r. akcje Jednostki Dominująceji są notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

W dniu 14 grudnia 2010 r. NPL NOVA S.A. (dawniej Pragma Inkaso S.A.) z siedzibą w Tarnowskich Górach ogłosiła wezwanie na zakup akcji uprawniających do wykonywania 66 % głosów. W wyniku wezwania w dniu 20.01.2011 r.  NPL NOVA S.A. (dawniej Pragma Inkaso S.A.) nabyła akcje stanowiące 58,23 % kapitału zakładowego Jednostki Dominujacej i dające prawo do wykonywania 63,75 % głosów.

Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 marca 2011 r. Grupa Finansowa Premium S.A. zmieniła nazwę na Pragma Faktoring S.A.

W dniu 16 kwietnia 2020 r. nazwa Jednostki Dominującej uległa zmianie na PragmaGO Spółka Akcyjna.

W 2021 r. w wyniku ogłoszonego wezwania większościowym akcjonariuszem PragmaGO S.A. stał się Polish Enterprise Funds SCA.

Podstawowym przedmiotem działalności Jednostki Dominujacej są usługi faktoringowe. Jednostka Dominująca świadczy usługi w Polsce.

Czas trwania działalności Jednostki Dominującej jest nieoznaczony.

Jednostka Dominująca działa na podstawie statutu oraz przepisów Kodeksu spółek handlowych.

 Zarząd i Rada Nadzorcza Jednostki Dominującej

Skład Zarządu Jednostki Dominującej na dzień 31 grudnia 2021 roku był następujący:

Prezes Zarządu

Tomasz Boduszek

Wiceprezes Zarządu

Daniel Mączyński

Wiceprezes Zarządu

Jacek Obrocki

Do dnia sporządzenia sprawozdania skład Zarządu uległ zmianie.

W dniu 23.03.2022 r. Pan Daniel Mączyński złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Emitenta.

 

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2021 roku był następujący:

Przewodniczący Rady Nadzorczej                   Dariusz Prończuk

Członek Rady Nadzorczej                                  Piotr Lach

Członek Rady Nadzorczej                                  Jakub Kuberski

Członek Rady Nadzorczej                                  Michał Kolmasiak

Członek Rady Nadzorczej                                  Agnieszka Kamola

Członek Rady Nadzorczej                                  Bartosz Chytła

Członek Rady Nadzorczej                                  Grzegorz Grabowicz

 

Do dnia sporządzenia sprawozdania skład Rady Nadzorcze niej uległ zmianie.

2.  Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2021 roku.

 

Oświadczenie o zgodności

Prezentowane sprawozdanie finansowe odpowiada wszystkim wymaganiom MSSF przyjętym przez UE i przedstawia rzetelnie sytuację finansową i majątkową Grupy na dzień 31 grudnia 2021 roku, wyniki jej działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku oraz przepływy pieniężne za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku oraz okres porównywalny.

Zasady prezentacji

Począwszy od 01.01.2008 roku PragmaGO S.A., zgodnie z uchwałą nr 21 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31.03.2008 roku (podjętej na podstawie art. 45 ust. 1b ,1 c Ustawy o rachunkowości) sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez Komisję Europejską.

 

Grupa zastosowała w niniejszym sprawozdaniu finansowym Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską („MSSF”) obowiązujące na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Grupę w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego zarząd nie stwierdza istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Grupę.

Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji sprawozdań finansowych

Walutą funkcjonalną Grupy i walutą prezentacji niniejszego sprawozdania finansowego jest złoty polski.


 

Nowe standardy i interpretacje, które zostały opublikowane i weszły w życie od 01 stycznia 2021 r.

Następujące zmiany do istniejących standardów opublikowanych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („RMSR”) oraz zatwierdzone przez UE, które weszły w życie w roku 2021:

  Zmiany do MSSF 4 „Umowy ubezpieczeniowe” – odroczenie zastosowania MSSF 9 „Instrumenty finansowe” – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2021 roku lub później;

  Zmiany do MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena – reforma wskaźników referencyjnych stóp procentowych – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2021 roku lub później;

  Zmiany do MSSF 9 Instrumenty finansowe – reforma wskaźników referencyjnych stóp procentowych – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2021 roku lub później;

  Zmiany do MSSF 4 Umowy ubezpieczeniowe – reforma wskaźników referencyjnych stóp procentowych – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2021 roku lub później;

  Zmiany do MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnienie informacji – reforma wskaźników referencyjnych stóp procentowych – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2021 roku lub później;

  Zmiany do MSSF 16 Leasing – Ustępstwa czynszowe związane z Covid-19 – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 czerwca 2020 roku lub później; oraz reforma wskaźników referencyjnych stóp procentowych Faza 2 – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2021 roku lub później.

  Wymienione standardy oraz zmiany do standardów nie miały istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe.


 

Nowe standardy i interpretacje, które zostały opublikowane, a nie weszły jeszcze w życie

  Zmiany do MSSF 3 „Połączenia przedsięwzięć” – aktualizacja referencji do Założeń Koncepcyjnych
– do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE
– mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2022 roku lub później;

  Zmiany do MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe – Przychody osiągnięte przed oddaniem do użytkowania
– do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE
– mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2022 roku lub później;

  Zmiany do MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe – Umowy rodzące obciążenia – koszty wypełnienia obowiązków umownych – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE – mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2022 roku lub później;

  Zmiany do MSSF 1 Zastosowanie MSSF po raz pierwszy, MSSF 9 Instrumenty finansowe, MSR 41 Rolnictwo – Zmiany wynikające z przeglądu MSSF 2018-2020 (opublikowano
14 maja 2020 roku)

       – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE

– mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2022 roku lub później;

  Zmiany do MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych – Podział zobowiązań na krótkoterminowe
i długoterminowe (opublikowano dnia 23 stycznia 2020 roku) oraz wytyczne Rady MSSF w zakresie ujawnień dotyczących polityk rachunkowości w praktyce – wymóg ujawniania istotnych informacji dotyczących zasad rachunkowości - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE – mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2023 roku lub później;

  MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe (opublikowano dnia 18 maja 2017 roku) – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE - mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2023 roku lub później;

  Zmiany do MSR 8 „Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów” – definicja wartości szacunkowych – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE - mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2023 roku lub później;

  Zmiany do MSR 12 „Podatek dochodowy” – podatek odroczony dotyczący aktywów i zobowiązań wynikających z pojedynczej transakcji – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE – mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2023 roku lub później.

Emitent jest w trakcie oceny wpływu powyższych standardów i interpretacji na zastosowane zasady (politykę) rachunkowości.

Emitent nie podjął decyzji o wcześniejszym zastosowaniu żadnego standardu i interpretacji wraz ze zmianami, które zostały opublikowane, ale nie weszły w życie.

 

Zasady rachunkowości

Rzeczowe aktywa trwałe

Do rzeczowego majątku trwałego zaliczamy aktywa, które:

   Grupa utrzymuje w celu wykorzystania w procesie produkcji dóbr, przy dostawach towarów lub świadczeniu usług, w celu oddania do używania innym podmiotom na podstawie umowy najmu lub w celach administracyjnych oraz

  zgodnie z oczekiwaniami będą wykorzystywane dłużej niż jeden rok.

Początkową wartością składnika rzeczowego majątku trwałego, spełniającego warunki ujęcia w bilansie, jest koszt, czyli kwota zapłaconej gotówki lub jej ekwiwalentów bądź wartość godziwa innych przekazanych dóbr z tytułu pozyskania składnika aktywów w momencie jego nabycia lub wytworzenia. Na koszt środka trwałego składają się:

  cena nabycia łącznie z obciążeniami importowymi oraz bezzwrotnymi podatkami pomniejszona o opusty handlowe i rabaty;

  wszystkie koszty bezpośrednio związane z doprowadzeniem składnika aktywów do miejsca i stanu, jakie są niezbędne, aby był on zdatny do użytkowania zgodnie z zamierzeniem kierownictwa, oraz

  wstępne oszacowanie kosztów demontażu i usunięcia składnika aktywów oraz renowacji miejsca, w którym znajduje się ten składnik, jeśli jednostka ma obowiązek wykonania tych czynności wynikający z nabycia składnika aktywów lub z jego użytkowania przez określony czas w celach innych niż wytwarzanie produktów w tym czasie.

Środki trwałe amortyzuje się, gdy są one dostępne do użytkowania, od miesiąca dostosowania składnika aktywów do miejsca i warunków potrzebnych do rozpoczęcia jego funkcjonowania zgodnie z zamierzeniami kierownictwa przez okres odpowiadający szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności z uwzględnieniem wartości rezydualnej. Środki trwałe amortyzuje się metodą liniową, a w uzasadnionych przypadkach metodą naturalną. Podstawą naliczania odpisów amortyzacyjnych jest wartość początkowa pomniejszona o wartość rezydualną.

Poszczególne części składowe środków trwałych, których wartość jest istotna w stosunku do wartości całego środka trwałego, amortyzowane są oddzielnie zgodnie z ekonomicznym okresem użytkowania.

Poprawność stosowanych stawek amortyzacji jest okresowo weryfikowana (raz do roku), powodując korektę odpisów amortyzacyjnych w następnych latach.

Koszty istotnych remontów, napraw i okresowych przeglądów zaliczane są do rzeczowych aktywów trwałych i amortyzowane są zgodnie z okresem ekonomicznego użytkowania.

Z kolei koszty bieżącego utrzymania środków trwałych i ich konserwacji wpływają na wynik finansowy okresu, w którym zostały poniesione.

Wartości niematerialne

Do wartości niematerialnych zaliczamy niepieniężne składniki aktywów nie posiadające postaci fizycznej, które są możliwe do zidentyfikowania, czyli można je wyodrębnić, tzn. wyłączyć lub wydzielić z majątku Grupy, przekazać, licencjonować lub oddać do odpłatnego użytkowania osobom trzecim, zarówno pojedynczo, jak też łącznie z powiązaną z nim umową, składnikiem aktywów lub zobowiązaniem lub wynika z tytułów umownych lub innych tytułów prawnych, bez względu na to czy są one zbywalne lub możliwe do wyodrębnienia ze spółki lub innych tytułów lub zobowiązań.

Wartości niematerialne są ujmowane, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości spowodują one wpływ korzyści ekonomicznych, które mogą być powiązane z tymi aktywami oraz ich wartość można w sposób wiarygodny wycenić.

Początkowe ujęcie wartości niematerialnych następuje według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Wartości niematerialne, które zostały rozpoznane w wyniku połączenia się jednostek gospodarczych początkowo są ujmowane według wartości godziwej na moment transakcji połączenia. Przyznane prawa majątkowe dotyczące odnawialnych źródeł energii wyceniane są początkowo według wartości godziwej. Po początkowym ujęciu wartości niematerialne są wyceniane według wartości początkowej pomniejszonej o umorzenie i odpisy z tytułu utraty wartości. Wartości niematerialne o określonym okresie użytkowania amortyzuje się metodą liniową, gdy są one dostępne do użytkowania, tzn. kiedy składnik wartości niematerialnych znajduje się w miejscu i w stanie umożliwiającym jego użytkowanie w sposób zamierzony przez kierownictwo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ekonomicznej użyteczności. Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji jest okresowo weryfikowana, nie rzadziej niż na koniec roku obrotowego, a ewentualna korekta odpisów amortyzacyjnych dokonywana jest w okresach następnych.

Podstawą naliczania odpisów amortyzacyjnych jest wartość początkowa pomniejszona o wartość rezydualną.

Za wyjątkiem spełniających kryterium aktywowania kosztów prac rozwojowych pozostałe wartości niematerialne wytworzone przez Grupę we własnym zakresie nie podlegają aktywowaniu i ujmowane są w rachunku zysków i strat okresu, w którym dotyczące ich koszty zostały poniesione.

Wartość firmy

Wszelka dodatnia różnica między ceną nabycia udziałów (przejęcia jednostki) a wartością przypisanych do nich wartości godziwych netto aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych, ustalonych na dzień przejęcia kontroli uznawana jest za wartość firmy, która wykazywana jest w sprawozdaniu skonsolidowanym jako wyodrębniony składnik aktywów niematerialnych.

Wartości firmy nie amortyzuje się. Co roku natomiast przeprowadza się test na utratę. Jeśli nastąpiła utrata wartości, dokonuje się odpisu aktualizującego, który przenosi się bezpośrednio w pozostałe koszty operacyjne.

Udziały w jednostkach zależnych

Nabyte udziały w jednostkach zależnych wycenia się w cenie nabycia.

Jeśli nastąpiła utrata wartości, dokonuje się odpisu aktualizującego, który przenosi się bezpośrednio w pozostałe koszty finansowe.

Udziały w jednostkach nad którymi Grupa nie sprawuje kontroli

Nabyte udziały w jednostkach, nad którymi Grupa nie sprawuje kontroli, wycenia się metoda praw własności, odnosząc skutki wyceny na przychody lub koszty finansowe.

Inwestycje w nieruchomości

Nieruchomości inwestycyjne, to nieruchomości (grunt, budynek lub część budynku albo oba te elementy), które Grupa traktuje jako źródło przychodów z czynszów lub utrzymuje w posiadaniu ze względu na przyrost ich wartości, względnie obie te korzyści.

Zasadniczą cechą nieruchomości inwestycyjnych jest więc to, że przepływy środków pieniężnych uzyskiwane dzięki nieruchomości inwestycyjnej są w dużej mierze niezależne od pozostałych aktywów będących w posiadaniu Grupy. Jest to podstawowe kryterium, które musi być spełnione, aby daną nieruchomość zaliczyć do inwestycji.

Grupa stosuje do wyceny inwestycji w nieruchomości model wyceny do wartości godziwej.

Jeżeli dana nieruchomość wykorzystuje się równocześnie do prowadzenia działalności operacyjnej oraz pobierania pożytków (np. wynajem), kryterium decydującym o klasyfikacji inwestycji w nieruchomość jest powierzchnia budynku wykorzystywana do tych rodzajów działalności. Jeżeli w przeważającej części budynku prowadzona jest inna działalności niż operacyjna, budynek zalicza się do inwestycji w nieruchomość.

Jeżeli nieruchomość inwestycyjna jest w trakcie budowy i Grupa nie posiada możliwości wiarygodnego oszacowania jej wartości godziwej wówczas nieruchomość taka do momentu zakończenia realizacji jest prezentowana w cenie nabycia.

Do inwestycji w nieruchomość stosuje się ujawnienia wymagane przez MSR 40.

Grupa jako leasingobiorca – polityka rachunkowości wedle MSSF16

 

Leasing został zdefiniowany jako umowa lub część umowy, która przekazuje prawo do kontroli użytkowania zidentyfikowanego składnika aktywów (bazowy składnik aktywów) na dany okres w zamian za wynagrodzenie. W tym celu analizuje się trzy podstawowe aspekty:

  czy umowa dotyczy zidentyfikowanego składnika aktywów, który albo jest wyraźnie określony w umowie lub też w sposób dorozumiany w momencie udostępnienia składnika aktywów Grupy,

  czy Grupa ma prawo do uzyskania zasadniczo wszystkich korzyści ekonomicznych z użytkowania składnika aktywów przez cały okres użytkowania w zakresie określonym umową,

  czy Grupa ma prawo do kierowania użytkowaniem zidentyfikowanego składnika aktywów przez cały okres użytkowania.

W dacie rozpoczęcia Grupa ujmuje składnik aktywów z tytułu prawa do użytkowania i zobowiązanie z tytułu leasingu. Prawo do użytkowania jest pierwotnie wyceniane w cenie nabycia składającej się z wartości początkowej zobowiązania z tytułu leasingu, początkowych kosztów bezpośrednich, szacunku kosztów przewidywanych w związku z demontażem bazowego składnika aktywów i opłat leasingowych zapłaconych w dacie rozpoczęcia lub przed nią, pomniejszonych o zachęty leasingowe.

Grupa amortyzuje prawa do użytkowania metodą liniową od daty rozpoczęcia do końca okresu użytkowania prawa do użytkowania lub do końca okresu leasingu, w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza. Jeśli występują ku temu przesłanki, prawa do użytkowania poddaje się testom na utratę wartości zgodnie z MSR 36.

Na dzień rozpoczęcia Grupa wycenia zobowiązanie z tytułu leasingu w wartości bieżącej opłat leasingowych pozostających do zapłaty z wykorzystaniem stopy procentowej leasingu, jeśli można ją łatwo ustalić. W przeciwnym wypadku stosuje się krańcową stopę procentową leasingobiorcy.

Opłaty leasingowe uwzględniane w wartości zobowiązania z tytułu leasingu składają się ze stałych opłat leasingowych, zmiennych opłat leasingowych zależnych od indeksu lub stawki, kwot oczekiwanych do zapłaty jako gwarantowana wartość końcowa oraz płatności z tytułu opcji wykonania kupna, jeśli ich wykonanie jest racjonalnie pewne.

W kolejnych okresach zobowiązanie z tytułu leasingu jest pomniejszane o dokonane spłaty i powiększane o naliczone odsetki aktywów z tytułu prawa do użytkowania. Przewidywany okres użytkowania środków trwałych kształtuje się w przedziale 2-4 lat. Wycena zobowiązania z tytułu leasingu jest aktualizowana w celu odzwierciedlenia zmian umowy oraz ponownej oceny okresu leasingu, wykonania opcji kupna, gwarantowanej wartości końcowej lub opłat leasingowych zależnych od indeksu lub stawki. Co do zasady aktualizacja wartości zobowiązania jest ujmowana jako korekta składnika.

Grupa stosuje dopuszczone standardem praktyczne rozwiązania dotyczące leasingów krótkoterminowych oraz leasingów, w których bazowy składnik aktywów jest niskiej wartości.
W odniesieniu do takich umów zamiast ujmować aktywa z tytułu prawa do użytkowania i zobowiązania z tytułu leasingu, opłaty leasingowe ujmuje się w wyniku metodą liniową w trakcie okresu leasingu.

Aktywa finansowe

Aktywa finansowe obejmują: środki pieniężne, instrumenty kapitałowe innego podmiotu (np. akcje, udziały w innym podmiocie), umowne prawa do otrzymania środków pieniężnych, umowne prawo do wymiany aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych z inną jednostką na potencjalnie korzystnych warunkach oraz prawo do otrzymania akcji własnych, jeśli cena odkupu nie jest określona.

Grupa Kapitałowa ujmuje składnik aktywów finansowych lub zobowiązanie finansowe w momencie, gdy staje się stroną instrumentu finansowego, czyli w chwili, kiedy nabywa dany składnik aktywów lub zaciąga zobowiązanie.

Standard MSSF 9 wprowadza jeden model przewidujący tylko dwie kategorie klasyfikacji aktywów finansowych: wyceniane w wartości godziwej i wyceniane według zamortyzowanego kosztu.

Klasyfikacja jest dokonywana na moment początkowego ujęcia i uzależniona jest od przyjętego przez jednostkę modelu zarządzania instrumentami finansowymi oraz charakterystyki umownych przepływów pieniężnych z tych instrumentów.

Wycena aktywów finansowych według wartości godziwej

Grupa wycenia aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowyw tym instrumenty pochodne będące aktywami, nie dokonując pomniejszenia o koszty transakcji, jakie mogą być poniesione przy sprzedaży lub innym sposobie wyzbycia się aktywów.

Wartość godziwą aktywów finansowych ustala się:

  dla instrumentów notowanych na aktywnym rynku w oparciu o ostatnie notowania dostępne na dzień sprawozdawczy;

  dla instrumentów dłużnych nie notowanych na aktywnym rynku w oparciu o analizę zdyskontowanych przepływów pieniężnych;

  dla terminowych instrumentów pochodnych (forward) i kontraktów swap w oparciu o analizę zdyskontowanych przepływów pieniężnych.

Inwestycje w instrumenty kapitałowe (akcje i udziały) nie posiadające kwotowań cen rynkowych z aktywnego rynku i których wartość godziwa nie może być wiarygodnie zmierzona, Grupa wycenia według kosztu, tj. w cenie nabycia pomniejszonej o ewentualne odpisy z tytułu utraty wartości.

Aktywa finansowe wyznaczone jako pozycje zabezpieczane podlegają wycenie zgodnie z zasadami rachunkowości zabezpieczeń.

Zyski lub straty wynikające z wyceny składnika aktywów finansowych lub zobowiązania finansowego, kwalifikowanego jako wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy, ujmuje się bezpośrednio w przychodach lub kosztach.

W przypadku dłużnych instrumentów finansowych odsetki wyliczone przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej są ujmowane w rachunku zysków i strat.

Zyski lub straty wynikające z wyceny składnika aktywów finansowych zaliczonych do kategorii wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody ujmuje się bezpośrednio w kapitale własnym.

Wycena aktywów finansowych według zamortyzowanego kosztu

Grupa wycenia pożyczki i należności, w tym należności z tytułu dostaw i usług, oraz inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej.

Grupa stosuje uproszczone metody wyceny aktywów finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu, jeżeli nie powoduje to zniekształcenia informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym. Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu, w odniesieniu do których Grupa stosuje uproszczenia, wyceniane są w momencie początkowego ujęcia i w okresie po początkowym ujęciu (w tym na dzień bilansowy) w kwocie wymagającej zapłaty.

Model odpisów na należności – straty rzeczywiste i oczekiwane

I.  ODPISY INDYWIDUALNE (stwierdzona utrata wartości):

Szacowanie odpisów jest realizowane nie rzadziej niż raz na kwartał. W ramach przeglądu kwartalnego ocenie podlegają nieodpisane należności, których termin płatności upłynął 180 i więcej dni wcześniej, a także młodsze jeśli zaistnieją przesłanki mogące wskazywać na ryzyko utraty wartości. Jeśli stwierdza się utratę wartości to ocenie podlega również młodsze saldo danego kontrahenta chyba że jest zabezpieczone lub z innych powodów byłoby to niecelowe (niecelowość może zaistnieć jeśli np. młodsze saldo występuje w transakcji z innych faktorantem, którego zdolność regresowa nie budzi wątpliwości albo też odbiorca jest wypłacalny a odpis następuje z uwagi na negowanie przez niego zasadności wierzytelności).

Należność zostaje odpisana jeśli:

a)  Wyczerpana została możliwość dochodzenia (postanowienie o bezskutecznej egzekucji/upadłość odbiorcy oraz klienta, ewentualnie poręczycieli)

b)  Nie zaistniała przesłanka wskazana w pkt a jednak zrealizowane działania windykacyjne
z dużym prawdopodobieństwem pozwalają stwierdzić, iż proces windykacyjny będzie bezskuteczny.

c)  Nie zaistniała przesłanka wskazana w pkt a i b ale od terminu zapadalności należności upłynął okres 36 miesięcy.

d)  Punkt c nie ma zastosowania do należności zabezpieczonych rzeczowo (do wysokości wartości zabezpieczenia) lub też tych, których spłacalność jest w inny sposób w wysokim stopniu potwierdzona (np. dokonana spłata po dniu bilansowym a przed szacowaniem odpisów, zabezpieczenie środków w depozycie sądowym).

II.  ODPISY STATYSTYCZNE (na straty oczekiwane):

Szacowanie odpisów jest realizowane w cyklach kwartalnych.

Portfel należności dzielony jest na koszyki:

a)  Ze statystycznego szacowania odpisów wyłączone są należności wskazane w pkt d powyżej (zabezpieczone rzeczowo do wartości zabezpieczenia) i należności do jednostek powiązanych.

b)  Z pozostałej puli w pierwszej kolejności następuje podział na należności z tytułu finansowania udzielonego klientom oraz na należności handlowe (wynagrodzenia za usługi) – z uwagi na to, iż obie grupy mają istotnie inne parametry ściągalności.

c)  Następnie w zakresie obu kategorii następuje podział produktowy.

d)  W ramach każdej kategorii z pkt b i c następuje podział na koszyki:

1.  należności bieżące (nieprzeterminowane i przeterminowane do 30 dni)

2.  należności przeterminowane od 31 do 90 dni

3.  należności przeterminowane powyżej 90 dni (zaistniały default)

Metodyka szacowania:

1.  Portfel d1:

W pierwszej kolejności określany jest procent populacji należności, który wejdzie w przeterminowanie na poziomie 90 dni (prawdopodobieństwo defaultu). W tym celu obliczane jest na bazie danych za ostatnie dostępne 6 miesięcy ile procent obrotu zapadalnego w każdym z sześciu miesięcy pozostawało na saldzie po upływie trzeciego miesiąca od końca miesiąca zapadalności obrotu Następnie wyciągana jest średnia z tych obliczeń i otrzymywany w ten sposób wskaźnik prawdopodobieństwa defaultu (PD).

W drugiej kolejności obliczana jest skuteczność windykacji z jaką historycznie (ostatnie dostępne 12 miesięcy) windykowane były należności, które pozostawały na saldzie po upływie trzeciego miesiąca od końca zapadalności obrotu. W tym celu zestawiane jest ostatnie dostępne saldo wymagalnych należności po upływie trzeciego miesiąca do salda po upływie 36 miesiąca od wymagalności tych należności

 

Oszacowanie odpisów:

EAD (Saldo portfela bieżącego) * PD * LGD (100%-skuteczność windykacji)

Uzyskany wynik pomniejszany jest o ewentualne odpisy indywidualne już zawiązane na należności wchodzące w skład grupy d1.

2.  Portfel d2:

Należnościom o przeterminowaniu 31-90 DPD przyporządkowane jest PD proporcjonalnie do rozkładu w czasie PD z zakresu od PD dla odpowiedniego Portfela d1 (DPD 30) do 100% (dla DPD 90). Średnie opóźnienie jest ważone saldem należności na każdy dzień DPD.

Obliczana jest skuteczność windykacji analogicznie jak w pkt 1.

Oszacowanie odpisów:

(EAD) Wartość portfela * PD * LGD (100 %-skuteczność windykacji) – zawiązane odpisy
w portfelu d2.

3.  Portfel d3:

Obliczana jest skuteczność windykacji dla poszczególnych części portfela:

  DPD 91-180 dni: skuteczność windykacji analogiczna jak w pkt 1

  DPD 181-365: brana jest pod uwagę historia skuteczności windykacji od 6 do 36 miesięcy przeterminowania w zakresie portfela za ostatnie dostępne 12 miesięcy

  przeterminowanie 12-36 miesięcy: brana jest pod uwagę historia skuteczności windykacji od 12 do 36 miesięcy przeterminowania w zakresie portfela za ostatnie dostępne 12 miesięcy (Na bazie powyższych wskaźników skuteczności obliczana jest ważona saldem średnia skuteczność windykacji dla całego portfela d3

Oszacowanie odpisów:

(EAD) Wartość portfela *100%*LGD (100 %-skuteczność windykacji) – zawiązane odpisy indywidualne w portfelu d3.

Wskaźniki do obliczenia PD i LGD obliczane są na bazie historycznych danych danej grupy produktowej, a jeśli nie są one dostępne ze względu na zbyt krótką historię produktu to na bazie grupy najbardziej zbliżonej charakterystyką.

Jeżeli łącznie oszacowane odpisy statystyczne (kwoty finansowania i należności handlowe) w którejś z grup produktowych są wartością ujemną to przyjmuje się dla nich wartość 0.

Po dokonaniu oszacowania odpisów na straty oczekiwane wg powyższej metodyki Zarząd dokonuje oceny czy otrzymane wyniki w sposób optymalny określają ryzyko związane z ocenianym portfelem należności, a także czy (z uwzględnieniem poziomu rotacji i szybkości odnawiania się portfela) uwzględnione są w nich ewentualne przyszłe istotne zmiany warunków gospodarczych zgodnie z MSSF9.

Obliczone odpisy statystyczne na należności handlowe w zakresie faktur wystawionych  z podstawową stawką VAT pomniejszane są o wartość VAT w związku z przysługującą na nie tzw. ulgą VAT na złe długi. Od pozostałej kwoty obliczonych odpisów (wartość faktur bez VAT) zawiązywane jest aktywo podatkowe na koszty uzyskania przychodów jakie powstaną po zaksięgowaniu należności w odpis indywidualny.

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

Środki pieniężne obejmują gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych. Ekwiwalenty środków pieniężnych są krótkoterminowymi inwestycjami o dużej płynności (o pierwotnym terminie zapadalności do trzech miesięcy), łatwo wymienialnymi na określone kwoty środków pieniężnych oraz narażonymi na nieznaczne ryzyko zmiany wartości.

Saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, wykazane w rachunku przepływów pieniężnych, składa się z określonych powyżej środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pomniejszonych o niespłacone kredyty w rachunkach bieżących, jeżeli stanowią integralną część zarządzania środkami pieniężnymi.

Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia

Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia obejmują aktywa, które decyzją Grupy zostały przeznaczone do sprzedaży. Grupa powinna wyceniać składnik aktywów trwałych (lub grupę do zbycia) zaklasyfikowany jako przeznaczony do sprzedaży w kwocie niższej z dwóch kwot, a mianowicie:

  wartości bilansowej lub

  wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia (sprzedaży).

Od momentu klasyfikacji danego składnika aktywów trwałych jako przeznaczonych do sprzedaży Grupa zaprzestaje jego amortyzacji. Koszty z tytułu odsetek oraz inne koszty przypisane do zobowiązań grupy do zbycia zaklasyfikowanej jako przeznaczona do sprzedaży, powinny być nadal ujmowane.

Kapitał własny

Kapitał własny ujmuje się w księgach rachunkowych z podziałem na jego rodzaje i według zasad określonych przepisami prawa i postanowieniami umowy Grupy.

Kapitał zakładowy wykazywany jest według wartości nominalnej, w wysokości zgodnej z umową Grupy oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego.

Zyski zatrzymane obejmują:

  kwoty powstałe z podziału zysku;

  przeniesienia kapitału z aktualizacji wyceny (na kapitał z aktualizacji wyceny odnosi się różnicę pomiędzy wartością godziwą a ceną nabycia, po pomniejszeniu o podatek odroczony, aktywa wyceniane wartości godziwej przez inne całkowite dochody, jeśli istnieje cena rynkowa ustalona na aktywnym rynku regulowanym albo których wartość godziwa może być ustalona w inny wiarygodny sposób);

  niepodzielony wynik z lat ubiegłych;

  wynik finansowy roku bieżącego;

  wypłacone zaliczki na poczet dywidendy oraz

  skutki błędów poprzednich okresów

  kwoty otrzymane na przyszłą emisję akcji lub udziałów - prezentuje się, jeżeli ustalona jest liczba akcji oraz ich cena, a także gdy jednostka nie jest zobowiązana do zwrotu kwot otrzymanych na przyszłą emisję akcji lub udziałów.

Udziały niekontrolujące

Udziały niekontrolujące jest to ta cześć wyników finansowych netto jednostki zależnej, które przyporządkowane są do udziałów kapitałowych nie należących, bezpośrednio lub pośrednio przez inne jednostki zależne, do Jednostki Dominującej.

Pożyczki i kredyty

Pożyczki i kredyty bankowe są początkowo ujmowane w wartości godziwej otrzymanych wpływów, pomniejszonych o koszty transakcyjne. Następnie wyceniane są po zamortyzowanej cenie nabycia przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Różnica pomiędzy wpływami netto, a wartością wykupu jest wykazywana w kosztach lub przychodach finansowych w okresie wykorzystywania kredytu lub pożyczki.

Grupa stosuje uproszczone metody wyceny pożyczki lub kredytu, które zwykle wyceniane są według zamortyzowanego kosztu, jeżeli nie powoduje to zniekształcenia informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym, w szczególności w przypadku, gdy okres do momentu uregulowania pożyczki lub kredytu nie jest długi. Pożyczki lub kredyty, w odniesieniu do których Grupa stosuje uproszczenia, wyceniane są w momencie początkowego ujęcia i w okresie po początkowym ujęciu (w tym na dzień bilansowy) w kwocie wymagającej zapłaty.

Koszty finansowania zewnętrznego

Koszty finansowania zewnętrznego, które można bezpośrednio przyporządkować nabyciu, budowie lub wytworzeniu dostosowywanego składnika aktywów, są częścią ceny nabycia lub kosztu wytworzenia tego składnika aktywów. Oznacza to, że koszty finansowania zewnętrznego takiego składnika aktywów powiększają jego wartość bilansową. Pozostałe koszty finansowania zewnętrznego ujmuje się jako koszty okresu, w którym zostały poniesione.

Zobowiązania

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania wycenia się według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej. Grupa stosuje uproszczone metody wyceny zobowiązań, w tym również zobowiązań finansowych, które zwykle wyceniane są według zamortyzowanego kosztu, jeżeli nie powoduje to zniekształcenia informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym, w szczególności w przypadku, gdy okres do momentu uregulowania zobowiązania nie jest długi. Zobowiązania, w tym zobowiązania finansowe, w odniesieniu do których Grupa stosuje uproszczenia, wyceniane są w momencie początkowego ujęcia i w okresie po początkowym ujęciu (w tym na dzień bilansowy) w kwocie wymagającej zapłaty.

Dotacje

Zgodnie z zapisami MSR 20 „Dotacje rządowe oraz ujawnianie informacji na temat pomocy rządowej” dotacje również możemy podzielić na dotacje do aktywów i dotacje do przychodu. Dotacji – łącznie z niepieniężnymi dotacjami wykazywanymi w wartości godziwej – nie ujmuje się, dopóki nie istnieje wystarczająca pewność, że jednostka spełni warunki związane z przyznanym dofinansowaniem oraz otrzyma środki .

Metodą ujmowania dotacji w księgach rachunkowych jest metoda przychodowa, zgodnie z którą dotacje zalicza się do przychodu na przestrzeni jednego lub większej ilości okresów.

Dotacje do aktywów (wykazywane w wartości godziwej), prezentuje się w bilansie jako przychody przyszłych okresów, który są rozliczane i prezentowane jako przychód na przestrzeni użytkowania składnika aktywów, współmiernie od amortyzacji aktywów sfinansowanych dotacją .

Do momentu rozpoczęcia amortyzacji środków trwałych sfinansowanych z dotacji, środki pieniężne otrzymane w ramach dotacji pozostają na koncie środków trwałych w budowie.
W momencie rozpoczęcia amortyzacji środka trwałego następuje przeksięgowanie dotacji na konto środków trwałych.

Przychody

Przychody są wpływami korzyści ekonomicznych brutto danego okresu, powstałymi w wyniku działalności gospodarczej Grupy skutkującymi zwiększeniem kapitału własnego, innymi niż zwiększenie kapitału wynikającego z wpłat udziałowców.

Wysokość przychodów ustala się według wartości godziwej zapłaty otrzymanej lub należnej.

Przychody obejmują swym zakresem następujące rodzaje transakcji:

  przychody z tytułu faktoringu

  przychody z tytułu odsetek od pożyczek

  przychody netto z tytułu obrotu wierzytelnościami

  przychody ze sprzedaży towarów i materiałów,

  przychody ze świadczenia usług,

  przychody z tytułu odsetek od lokat, rachunków, tantiem i dywidend.

Przychodami nie są kwoty zbierane w imieniu osób trzecich np. z tytułu umowy upoważnienia inkasowego.

Przychody z usług ujmuje się na podstawie stopnia zaawansowania realizacji transakcji na dzień bilansowy (metoda procentowego zaawansowania), jeżeli wynik transakcji dotyczącej świadczenia usług można oszacować w wiarygodny sposób. Wynik transakcji można ocenić w wiarygodny sposób, jeżeli zostaną spełnione wszystkie następujące warunki:

  kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób,

  istnieje prawdopodobieństwo, że jednostka gospodarcza uzyska korzyści ekonomiczne z tytułu przeprowadzonej transakcji,

  stopień realizacji transakcji na dzień bilansowy może być określony w wiarygodny sposób oraz

  koszty poniesione w związku z transakcją oraz koszty zakończenia transakcji mogą być wycenione w wiarygodny sposób.

Przychody powstające w wyniku użytkowania aktywów innej jednostki gospodarczej przynoszących odsetki, tantiemy i dywidendy ujmuje się na zasadach ogólnych. Należy przy tym przestrzegać zasad, by:

  odsetki ujmować z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej,

  tantiemy ujmować memoriałowo, zgodnie z istotą stosownej umowy,

  dywidendy ujmować w momencie ustalenia praw udziałowców do ich otrzymania.

Podatek dochodowy

Bieżący podatek dochodowy jest to kwota ustalona na podstawie przepisów podatkowych, która jest naliczona od dochodu do opodatkowania za dany okres.

Bieżący podatek dochodowy ujmuje się jako zobowiązanie w kwocie, w jakiej nie został zapłacony. Jeśli kwota dotychczas zapłacona z tytułu bieżącego podatku dochodowego przekracza kwotę do zapłaty, to nadwyżkę ujmuje się jako należność.

Podatek dochodowy stanowi obciążenie wyniku finansowego brutto.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmuje się w związku z występowaniem ujemnych różnic przejściowych, nierozliczonych strat podatkowych oraz niewykorzystanych ulg podatkowych. Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmuje się w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych.

Ujemne różnice przejściowe powodują powstanie kwot pomniejszających podstawę opodatkowania w przyszłych okresach, gdy wartość bilansowa składnika aktywów zostanie zrealizowana lub składnika pasywów rozliczona.

Ujemne różnice przejściowe powstają, gdy wartość bilansowa składnika aktywów jest niższa niż jego wartość podatkowa albo wartość bilansowa składnika zobowiązań jest wyższa niż jego wartość podatkowa. Ujemne różnice przejściowe mogą również powstawać w związku z pozycjami nieujętymi w księgach jako aktywa lub zobowiązania.

Wartość podatkową ustala się odpowiednio do przewidywanego sposobu wykorzystania aktywów lub rozliczenia zobowiązań.

Dodatnie różnice przejściowe powodują powstanie kwot zwiększających podstawę opodatkowania w przyszłych okresach, gdy wartość bilansowa składnika aktywów zostanie zrealizowana lub składnika pasywów rozliczona. Dodatnie różnice przejściowe powstają, gdy wartość bilansowa składnika aktywów jest wyższa niż jego wartość podatkowa albo wartość bilansowa składnika zobowiązań jest niższa niż jego wartość podatkowa. Dodatnie różnice przejściowe mogą również powstawać w związku z pozycjami nieujętymi w księgach jako aktywa lub zobowiązania.

Wartość podatkową ustala się odpowiednio do przewidywanego sposobu wykorzystania aktywów lub rozliczenia zobowiązań.

Nie ujmuje się aktywów ani rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego od różnic przejściowych wynikających z początkowego ujęcia składnika aktywów lub zobowiązań wskutek transakcji, która nie jest połączeniem jednostek gospodarczych oraz nie wpływa w momencie przeprowadzania transakcji na wynik finansowy brutto ani na dochód do opodatkowania (stratę podatkową).

Wysokość aktywów i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się na każdy dzień sprawozdawczy przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego, posługując się w tym celu stawkami wynikającymi z ogłoszonych aktów prawnych.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmuje się do wysokości, do której jest prawdopodobne, iż osiągnięty zostanie dochód do opodatkowania, który pozwoli na potrącenie ujemnych różnic przejściowych (analiza pod kątem utraty wartości aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na każdy dzień sprawozdawczy).

Aktywa i rezerwa z tytułu odroczonego podatku nie podlegają dyskontowaniu.

Aktywa i rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczące operacji rozliczanych bezpośrednio z kapitałem własnym odnosi się również na kapitał własny.

Aktywa i rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego traktowane są w całości jako długoterminowe. Aktywa i rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego podlegają kompensacie w bilansie, jeżeli istnieje możliwy do wyegzekwowania tytuł prawny do przeprowadzania kompensat ujmowanych kwot. Zakłada się, że tytuł prawny istnieje, jeżeli ujmowane kwoty dotyczą tego samego podatnika (w tym podatkowej grupy kapitałowej), za wyjątkiem kwot dotyczących pozycji opodatkowanych ryczałtem lub w inny podobny sposób, jeżeli przepisy podatkowe nie przewidują możliwości ich potrącenia od podatku ustalonego na zasadach ogólnych.

Zysk na jedną akcję

Zysk na jeden udział jest obliczany poprzez podzielnie zysku netto za dany okres przysługującego udziałowcom przez średnią ważoną ilość akcji występujących w danym okresie.

Rozwodniony zysk na jedną akcją dla każdego okresu jest obliczany poprzez podzielenie zysku netto za dany okres przez skorygowaną średnią ważoną liczbę akcji.

Jeżeli na dzień bilansowy jednostki Grupy Kapitałowej wyemitowały akcje, a nie zostały one zarejestrowane, są one uwzględniane przy obliczaniu skorygowanej średniej ważonej liczby akcji.

Segmenty operacyjne

Grupa prowadzi jednorodną działalność operacyjną i nie rozróżnia segmentów operacyjnych z tytułu rodzaju działalności. Podział przychodów klasyfikowany jest według kryterium obszaru geograficznego, w którym klienci Grupy prowadza działalność. Z uwagi na bardzo niski udział klientów zagranicznych w sprzedaży ogółem, Grupa Kapitałowa klasyfikuje przychody z działalności na krajowe i zagraniczne, bez wyodrębniania poszczególnych krajów. Grupa nie posiada żadnych aktywów za granica, w miejscach prowadzenia działalności przez klientów zagranicznych, w związku z tym nie wyodrębnia aktywów i zobowiązań związanych z działalnością zagraniczną.

Przyjęte metody konsolidacji

Konsolidację przeprowadza się metodą pełną. Jeżeli Jednostka Dominująca lub inna jednostka została podporządkowana w trakcie roku, w konsolidacji ujmuje się wynik finansowy od daty ustanowienia kontroli.

Rachunek przepływów pieniężnych

Grupa w rachunku przepływów pieniężnych wydatki i wpływy z tytułu aktywów finansowych wykorzystywanych w działalności podstawowej prezentuje w działalności operacyjnej jako zmianę stanu, a w sprawozdaniu finansowym z całkowitych dochodów przychody z tych aktywów prezentowane są w działalności podstawowej ponieważ służą one statutowej działalności Grupy.

W części operacyjnej rachunku przepływów pieniężnych prezentuje również :

  Korekty o przepływy i odpisy aktualizujące

  Zmiana stanu aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży

  Zmiana stanu z tytułu udzielonych pożyczek prezentowane są w działalności podstawowej ponieważ służą one statutowej działalności Grupy.

Profesjonalny osąd

Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) wymaga od Zarządu Grupy profesjonalnych osądów, szacunków i założeń, które mają wpływ na przyjęte zasady oraz prezentowane wartości aktywów, kapitałów i zobowiązań, przychodów oraz kosztów. Szacunki oraz związane z nimi założenia opierają się na doświadczeniu historycznym oraz różnych innych czynnikach, które są uznawane za racjonalne w danych okolicznościach, a ich wyniki dają podstawę profesjonalnego osądu co do wartości bilansowej aktywów i zobowiązań, która nie wynika bezpośrednio z innych źródeł. Faktyczna wartość może różnić się od wartości szacowanej. Szacunki i związane z nimi założenia podlegają bieżącej weryfikacji. Zmiana szacunków księgowych jest rozpoznawana w okresie, w którym zostały one zmienione, jeżeli dotyczy to wyłącznie tego okresu lub w okresie bieżącym i przyszłych, jeżeli zmiany dotyczą zarówno okresu bieżącego, jak i okresów przyszłych.

Profesjonalne osądy dokonywane przez Zarząd przy zastosowaniu MSSF UE, które mają istotny wpływ na sprawozdanie finansowe, a także na szacunki powodujące istotne ryzyko znaczących zmian w przyszłych latach, zostały przedstawione w danych objaśniających.

W swoim portfelu środków trwałych Grupa wykazała umowy leasingu samochodów służbowych. Jeśli Grupa zachowuje wszystkie istotne ryzyka i pożytki wynikające z prawa własności tych samochodów, które zostały oddane w leasing, to Grupa rozpoznaje dla celów bilansowych umowy leasingowe jako leasing finansowy. Profesjonalny osąd dotyczy również zasad rozpoznawania umów sprzedaży i jednoczesnej dzierżawy nieruchomości, tworzenia odpisów z tytułu utraty wartości oraz na oczekiwane straty aktywów finansowych, a także weryfikacji wartości bilansowej aktywów z tytułu podatku odroczonego.

Niepewność szacunków

Poniżej omówiono podstawowe założenia dotyczące przyszłości i inne kluczowe źródła niepewności występujące na dzień bilansowy, z którymi związane jest istotne ryzyko znaczącej korekty wartości bilansowych aktywów i zobowiązań w następnym roku finansowym. Szacunki i związane z nimi założenia opierają się o doświadczenia historyczne i inne czynniki uznawane za istotne. Rzeczywiste wyniki mogą odbiegać od przyjętych wartości szacunkowych. Szacunki i leżące u ich podstaw założenia podlegają bieżącej weryfikacji. Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego Grupa dokonała szacunków księgowych i założeń w ramach określenia kosztów amortyzacji środków trwałych, wyceny należności i pożyczek, wartości odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, wyceny zobowiązań, określenia wartości rezerw oraz wyceny aktywa i rezerw z tytułu podatku odroczonego. Przyjęte założenia i szacunki księgowe mogą ulec zmianie w przyszłości i może mieć to istotny wpływ na sprawozdanie finansowe Grupy w przyszłych okresach.

 

 

 

Z poważaniem,

Zarząd PragmaGO S.A.

Tomasz Boduszek

Prezes Zarządu

Jacek Obrocki

Wiceprezes Zarządu

Katowice, 8 kwietnia 2022 roku

 

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. zł

w tys. zł

w tys. EURO

w tys. EURO

2021

2020

2021

2020

I. Przychody netto ze sprzedaży usług

37 565

25 795

8 207

5 765

II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

10 636

4 429

2 323

990

III. Zysk (strata) brutto

5 173

905

1 130

202

IV. Zysk (strata) netto

3 561

516

778

115

V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

(36 685)

4 248

(8 014)

949

VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

(156)

(7 121)

(34)

(1 592)

VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

44 370

3 622

9 693

810

VIII. Przepływy pieniężne netto, razem

7 530

749

1 645

167

IX. Aktywa, razem

182 567

128 746

39 694

27 898

X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

112 320

94 018

24 421

20 373

XI. Zobowiązania długoterminowe

94 086

40 515

20 456

8 779

XII. Zobowiązania krótkoterminowe

18 234

53 503

3 964

11 594

XIII. Kapitał własny

70 247

34 727

15 273

7 525

XIV. Kapitał zakładowy

4 410

2 752

959

596

XV. Średnioważona liczba akcji na koniec okresu (w szt.)

4 409 626

2 752 167

4 409 626

2 752 167

XVI. Zysk (strata) na jedną średnioważoną akcję zwykłą (w zł/ EUR)

0,81

0,19

0,18

0,04

XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną średnioważoną akcję zwykłą
(w zł/EUR)

0,81

0,19

0,18

0,04

XVIII. Wartość księgowa na jedną średnioważoną akcję (w zł/EUR)

15,93

12,62

3,46

2,73

XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną średnioważoną akcję
(w zł/EUR)

15,93

12,62

3,46

2,73

XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

 

1,50

-

0,34

XXI. Saldo faktoring

111 643

71 065

24 273

15 399

XXII. Wpłaty z faktoringu w roku

920 221

638 870

200 074

138 439

XXIII. Saldo pożyczki

29 102

23 873

6 327

5 173

XXIV. Wpłaty z pożyczek w roku

34 381

32 846

7 475

7 118

 

Podstawowe pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej oraz całkowitych dochodów przeliczono na EURO według kursów średnich ustalonych przez Narodowy Bank Polski zgodnie ze wskazaną, obowiązującą zasadą przeliczenia:

a)  sprawozdanie z sytuacji finansowej według kursu obowiązującego na ostatni dzień odpowiedniego okresu:

  na dzień 31 grudnia 2021 średni kurs wyniósł: 4,5994;

  na dzień 31 grudnia 2020 średni kurs wyniósł: 4,6148;

b)  sprawozdanie z całkowitych dochodów według kursów średnich w odpowiednim okresie obliczonych jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie:

  średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021: 4,5775;

  średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020: 4,47415;

Przeliczenia dokonano poprzez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.

Z poważaniem,

Zarząd PragmaGO S.A.

Tomasz Boduszek

Prezes Zarządu

Jacek Obrocki

Wiceprezes Zarządu

Katowice, 8 kwietnia 2022 roku

 

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupy Kapitałowej PragmaGO S.A. ZA OKRES 1.01.2021 R. – 31.12.2021 R.

SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZATWIERDZONYMI PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

 

Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień - Aktywa


Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień - Aktywa

Wyszczególnienie

Noty

31.12.2021

31.12.2020

AKTYWA TRWAŁE

-

21 926 652,80

20 144 067,63

Rzeczowe aktywa trwałe

1

1 781 234,30

1 294 387,82

Wartości niematerialne

2

12 412 490,33

9 359 225,12

Wartość firmy

3

3 751 702,26

3 742 742,70

Udziały wyceniane metodą praw własności

4

0

0

Pożyczki

7

1 991 457,35

48 539,99

Inwestycje w nieruchomości

5

377 615,56

4 151 168,00

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

21

1 612 153,00

1 548 004,00

AKTYWA OBROTOWE

-

160 640 167,58

108 601 776,44

Należności z tytułu dostaw i usług

6

287 319,91

1 541 814,95

Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego

6

0

169 837,00

Pozostałe aktywa obrotowe

6

671 083,71

714 211,44

Faktoring

7

111 642 628,81

71 064 630,94

Pożyczki

7

29 102 333,52

23 873 104,68

Pozostałe aktywa finansowe

7

0

0

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

8

17 520 297,11

9 990 607,19

Rozliczenia międzyokresowe

8

1 416 504,52

1 247 570,24

Aktywa razem:

-

182 566 820,38

128 745 844,07

 

Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień - Pasywa

Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień - Pasywa

Wyszczególnienie

Noty 

 31.12.2021

 31.12.2020

KAPITAŁ WŁASNY

-

70 246 726,32

34 727 490,37

Kapitał własny przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej

-

70 250 963,12

34 728 130,22

Kapitał podstawowy

9

4 409 626,00

2 752 167,00

Akcje własne

-

0

0

Kapitał zapasowy z emisji

-

60 019 161,14

31 676 612,24

Kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego

-

8 243 730,89

7 406 749,28

Pozostałe kapitały rezerwowe

-

2 447 787,11

0

Niepodzielony wynik, w tym:

-

(4 869 342,02)

(7 107 398,30)

Zysk (strata) netto okresu

-

3 564 519,89

520 462,94

Udziały nie dające kontroli

-

(4 236,80)

(639,85)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

-

94 085 916,55

40 515 006,69

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

21

2 153 955,00

1 957 164,00

Rezerwy długoterminowe

10

2 654,08

1 837,27

Kredyty i pożyczki długoterminowe

11

14 454 611,72

71 676,48

Zobowiązania z tytułu obligacji długoterminowe

12

76 223 871,68

37 874 259,92

Inne zobowiązania finansowe długoterminowe

13

1 250 824,07

610 069,02

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

 -

18 234 177,51

53 503 347,01

Kredyty i pożyczki

11

200 296,63

15 029 396,69

Zobowiązania z tytułu obligacji

12

10 260 484,24

32 245 032,84

Inne zobowiązania finansowe

13

327 182,25

464 145,55

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

14

1 102 571,81

1 283 434,85

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego

14

136 838,00

0

Pozostałe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe bierne

14

1 829 786,39

1 270 804,16

Rezerwy krótkoterminowe

10

646 140,65

1 665 449,65

Przychody przyszłych okresów

15

3 730 877,54

1 545 083,27

Pasywa razem:

-

182 566 820,38

128 745 844,07

 

Sprawozdanie z zysków lub strat i całkowitych dochodów za okres

Sprawozdanie z zysków lub strat i całkowitych dochodów za okres

Wyszczególnienie

Noty

01.01. - 31.12.2021

01.01. - 31.12.2020

Przychody z tytułu faktoringu netto

-

26 182 442,75

16 975 869,43

Przychody z tytułu zakupionych wierzytelności netto

-

21 551,23

24 730,70

Przychody z tytułu pożyczek

-

4 081 069,47

3 468 863,93

Pozostałe przychody

-

7 280 397,47

5 325 526,67

Przychody netto ze sprzedaży ogółem

-

37 565 460,92

25 794 990,73

Koszty działalności operacyjnej

16

(23 673 415,34)

(17 941 152,17)

Amortyzacja

-

(1 147 541,02)

(901 277,55)

Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników

-

(9 142 507,36)

(7 736 909,82)

Pozostałe koszty podstawowe

-

(13 383 366,96)

(9 302 964,80)

ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY

-

13 892 045,58

7 853 838,56

Pozostałe przychody operacyjne

17

533 415,64

243 233,19

Pozostałe koszty operacyjne

18

(3 789 903,73)

(3 668 450,84)

ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

-

10 635 557,49

4 428 620,91

Przychody finansowe

19

13 480,74

965 906,64

Przychody z wyceny nabycia udziałów spółki zależnej

-

0

187 314,00

Koszty finansowe

20

(5 476 374,29)

(4 677 307,52)

ZYSK (STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM

-

5 172 663,94

904 534,03

Podatek dochodowy

21

(1 611 741,00)

(388 162,00)

ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ

-

3 560 922,94

516 372,03

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej

-

0

0

ZYSK (STRATA) NETTO

-

3 560 922,94

516 372,03

UDZIAŁY NIE DAJĄCE KONTROLI

-

(3 596,95)

(4 090,91)

Zysk przypadający Jednostce Dominującej

-

3 564 519,89

520 462,94

zysk (strata )netto z działalności kontynuowanej na 1 akcję

-

0,81

0,19

rozwodniony zysk (strata )netto z działalności kontynuowanej na 1 akcję

-

0,81

0,19

całkowity dochód (strata) za okres sprawozdawczy na 1 akcję

-

0,81

0,19

rozwodniony całkowity dochód (strata) za okres sprawozdawczy na 1 akcję

-

0,81

0,19

 

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Wyszczególnienie

RPP za okres:
01.01. - 31.12.2021

RPP za okres: 01.01. - 31.12.2020

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

Zysk (strata) brutto

5 172 663,94

904 534,03

Korekty razem

(41 857 342,33)

3 343 367,21

Amortyzacja

1 147 541,02

901 277,55

Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych

458 538,47

376 808,37

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

3 277 564,67

3 018 746,68

Korekty o przepływy i odpisy aktualizujące*

3 315 664,86

3 729 817,03

Zmiana stanu aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży

(42 456 043,68)

(14 272 025,06)

Zmiana stanu z tytułu udzielonych pożyczek

(8 609 765,25)

11 313 280,00

Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej

(3 046,18)

(5 871,62)

Zmiana stanu rezerw

(1 018 492,19)

297 206,09

Zmiana stanu należności

1 297 622,77

(722 753,41)

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem zobowiązań finansowych

378 119,19

146 729,17

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

2 016 859,99

725 705,41

Zapłacony podatek dochodowy

(1 661 906,00)

(2 165 553,00)

Inne korekty

0

0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

(36 684 678,39)

4 247 901,24

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ

Wydatki na nabycie wartości niematerialnych

(3 832 561,65)

(2 771 286,86)

Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych

(90 786,73)

(143 553,84)

Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i inne

3 106,50

51 173,04

Wydatki na nabycie nieruchomości inwestycyjnych

0

(2 268,00)

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych

3 773 552,44

0

Wydatki na nabycie udziałów

(8 959,56)

(4 255 047,99)

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

(155 649,00)

(7 120 983,65)

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ

Dopłaty do kapitału

0

2 237 086,51

Wpływy netto z tytułu emisji akcji

32 447 795,01

0

Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek

0

11 214 895,30

Spłaty kredytów i pożyczek

(904 703,29)

(1 637 086,51)

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego

(260 572,90)

(244 218,82)

Dywidendy wypłacone

0

(10 733 451,30)

Wpływy z tytułu emisji obligacji

49 000 000,00

19 000 000,00

Wypływy z tytułu spłaty obligacji

(32 280 000,00)

(12 500 000,00)

Odsetki zapłacone od obligacji

(3 255 148,00)

(3 566 796,00)

Odsetki zapłacone od kredytów i pożyczek

(377 353,51)

(148 458,14)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

44 370 017,31

3 621 971,04

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM

7 529 689,92

748 888,63

BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM

7 529 689,92

748 888,63

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

 

 

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU

9 990 607,19

9 241 718,56

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU:

17 520 297,11

9 990 607,19

* zmiany stanu są korygowane o odpisy aktualizujące wartość aktywów finansowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

 

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

 Wyszczególnienie

Kapitał podstawowy

Kapitał zapasowy z emisji

Kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego

Pozostałe kapitały rezerwowe

Niepodzielony wynik

Udziały niedające kontroli

Razem kapitał własny

 

Zmiany w kapitale własnym od 01.01.2021 do 31.12.2021 r. 

 

Stan na 1.01.2021 r.

2 752 167,00

31 676 612,24

7 406 749,28

0

(7 107 398,30)

(639,85)

34 727 490,37

Podział wyniku roku 2020

0

0

836 981,61

0

(836 981,61)

0

0

Wpłaty z tytułu podwyższenia kapitału- emisja akcji serii E

1 657 459,00

28 342 548,90

0

0

0

0

30 000 007,90

Wpłaty z tytułu podwyższenia kapitału- emisja akcji serii F,G

0

0

0

2 447 787,11

0

0

2 447 787,11

Korekta podatku odroczonego 2020 r.

0

0

0

0

(489 482,00)

0

(489 482,00)

Całkowite dochody za okres od 1.01.do 31.12.2021 r.

0

0

0

0

3 564 519,89

(3 596,95)

3 560 922,94

Stan na 31.12.2021 r.

4 409 626,00

60 019 161,14

8 243 730,89

2 447 787,11

(4 869 342,02)

(4 236,80)

70 246 726,32

Zmiany w kapitale własnym od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.

Stan na 1.01.2020 r.

2 752 167,00

31 676 612,24

11 261 876,00

0

(516 111,66)

0

45 174 543,58

Podział wyniku finansowego roku 2019

0

0

0

0

0

0

0

Wypłata dywidendy

0

0

(3 855 126,72)

0

(6 878 324,58)

0

(10 733 451,30)

Koszty podniesienia kapitału w spółce zależnej

0

0

0

0

(2 145,00)

0

(2 145,00)

Zwiększenie podatku za 2019 r.

0

0

0

0

(231 280,00)

0

(231 280,00)

Całkowite dochody za okres od 1.01.do 31.12.2020 r.

0

0

0

0

520 462,94

(4 090,91)

516 372,03

Uzyskanie kontroli nad spółką zależną

0

0

0

0

0

3 451,06

3 451,06

Stan na 31.12.2020 r.

2 752 167,00

31 676 612,24

7 406 749,28

0

(7 107 398,30)

(639,85)

34 727 490,37

 

Z poważaniem,

Zarząd PragmaGO S.A.

Tomasz Boduszek

Prezes Zarządu

Jacek Obrocki

Wiceprezes Zarządu

Katowice, 8 kwietnia 2022 roku

 

 

NOTY DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ PragmaGO S.A. ZA OKRES 01.01.2021 R. - 31.12.2021 R.

ZAŁĄCZONE NOTY STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA

Lista not:

Numer

Nazwa

1

Rzeczowe aktywa trwałe

2

Wartości niematerialne

3

Wartość firmy 

4

Udziały wyceniane metodą praw własności

5

Inwestycje w nieruchomości

6

Należności

7

Krótkoterminowe aktywa finansowe

8

Środki pieniężne i rozliczenia międzyokresowe

9

Kapitał własny

10

Rezerwy

11

Kredyty i pożyczki

12

Zobowiązania z tytułu obligacji

13

Inne zobowiązania finansowe

14

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe zobowiązania krótkoterminowe

15

Przychody przyszłych okresów

16

Koszty według rodzaju

17

Pozostałe przychody operacyjne

18

Pozostałe koszty operacyjne

19

Przychody finansowe

20

Koszty finansowe

21

Podatek dochodowy

22

Transakcje i salda z podmiotami powiązanymi

23

Gwarancje, poręczenia, zobowiązania warunkowe

24

Instrumenty finansowe

25

Wynagrodzenia podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych

26

Stan posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i kontrolujące Jednostkę Dominującą

27

Sezonowość lub cykliczność działalności Grupy Kapitałowej

28

Segmenty operacyjne

29

Wynagrodzenia kluczowego personelu Jednostki dominującej i Rady Nadzorczej

30

Przeciętne zatrudnienie w etatach w Grupie Kapitałowej

31

Zabezpieczenia ustanowione na majątku Grupy Kapitałowej

 

 

1.  Rzeczowe aktywa trwałe

1.1 - Rzeczowe aktywa trwałe

Stan na dzień

Stan na dzień

31.12.2021

31.12.2020

Grunty

-

-

Budynki i budowle

-

-

Urządzenia techniczne i maszyny

161 908,18

164 531,19

Środki transportu

1 582 017,98

1 072 019,38

Pozostałe środki trwałe

11 055,79

24 603,90

Inwestycje w obcym środku trwałym

26 252,35

33 233,35

Środki trwałe w budowie

-

-

Zaliczki na środki trwałe

-

-

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE RAZEM:

1 781 234,30

1 294 387,82

 

Dodatkowe informacje:

Stan na dzień

Stan na dzień

31.12.2021

31.12.2020

Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

-

-

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów

-

-

Roczny koszt najmu nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów

653 631,95

548 166,00

Wartość netto środków trwałych w leasingu operacyjnym, amortyzowanych

1 561 381,48

1 021 048,05

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

-

-

Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

-

-

Poniesione w ostatnim roku obrotowym nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym:

90 786,73

143 553,84

- na ochronę środowiska

-

-

Planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym:

80 000,00

60 000,00

- na ochronę środowiska

-

-

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie oraz środków trwałych na własne potrzeby

-

-

 

 

 

1.2 - Rzeczowe aktywa trwałe w okresie

Grunty

Budynki i budowle

Urządzenia techniczne i maszyny

Środki transportu

Pozostałe środki trwałe

Inwestycje w obcych środkach trwałych

Środki trwałe w budowie

Zaliczki na środki trwałe w budowie

Razem

Wartości bilansowe brutto na 01.01.2021

-

-

834 510,63

1 813 648,15

383 047,64

69 809,72

-

-

3 101 016,14

Zwiększenia w okresie

-

-

79 595,96

1 038 223,23

11 190,77

-

-

-

1 129 009,96

Nabycia/wydatki bezpośrednie

-

-

79 595,96

-

11 190,77

-

-

-

90 786,73

Przyjęcie w ramach leasingu

-

-

-

1 038 223,23

-

-

-

-

1 038 223,23

Zmniejszenia w okresie

-

-

(322 104,60)

(811 654,62)

-

-

-

-

(1 133 759,22)

Zmniejszenia z tytułu likwidacji

-

-

(284 240,96)

-

-

-

-

-

(284 240,96)

Zmniejszenia z tytułu sprzedaży

-

-

(37 863,64)

(811 654,62)

-

-

-

-

(849 518,26)

Wartość bilansowa brutto na 31.12.2021

-

-

592 001,99

2 040 216,76

394 238,41

69 809,72

-

-

3 096 266,88

 

1.3 - Rzeczowe aktywa trwałe w okresie

Grunty

Budynki i budowle

Urządzenia techniczne i maszyny

Środki transportu

Pozostałe środki trwałe

Inwestycje w obcych środkach trwałych

Środki trwałe w budowie

Zaliczki na środki trwałe w budowie

Razem

Wartości bilansowe brutto na 01.01.2020

-

-

737 164,82

1 674 425,39

384 014,86

69 809,72

-

-

2 865 414,79

Zwiększenia w okresie

-

-

132 290,43

273 694,30

-

-

-

-

405 984,73

Nabycia/wydatki bezpośrednie

-

-

88 490,43

55 063,41

-

-

-

-

143 553,84

Przyjęcie w ramach leasingu

-

-

43 800,00

218 630,89

-

-

-

-

262 430,89

Zmniejszenia w okresie

-

-

(34 944,62)

(134 471,54)

(967,22)

-

-

-

(170 383,38)

Zmniejszenia z tytułu likwidacji

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Zmniejszenia z tytułu sprzedaży

-

-

(34 944,62)

(134 471,54)

(967,22)

-

-

-

(170 383,38)

Wartość bilansowa brutto na 31.12.2020

-

-

834 510,63

1 813 648,15

383 047,64

69 809,72

-

-

3 101 016,14

 

 

1.4 - Rzeczowe aktywa trwałe umorzenie

Budynki i budowle

Urządzenia techniczne i maszyny

Środki transportu

Pozostałe środki trwałe

Inwestycje w obcych środkach trwałych

Razem

Wartość umorzenia na 01.01.2021

-

669 979,44

741 628,77

358 443,74

36 576,37

1 806 628,32

Zwiększenie amortyzacji za okres

-

82 158,65

254 366,05

24 738,88

6 981,00

368 244,58

Zmniejszenia amortyzacji za okres

-

(322 044,28)

(537 796,04)

-

-

(859 840,32)

Zmniejszenia z tytułu sprzedaży

-

(37 863,64)

(537 796,04)

-

-

(575 659,68)

Zmniejszenia z tytułu likwidacji

-

(284 180,64)

-

-

-

(284 180,64)

Wartość umorzenia na 31.12.2021

-

430 093,81

458 198,78

383 182,62

43 557,37

1 315 032,58

 

1.5 - Rzeczowe aktywa trwałe umorzenie

Budynki i budowle

Urządzenia techniczne i maszyny

Środki transportu

Pozostałe środki trwałe

Inwestycje w obcych środkach trwałych

Razem

Wartość umorzenia na 01.01.2020

-

636 953,77

592 421,08

329 024,78

29 595,37

1 587 995,00

Zwiększenie amortyzacji za okres

-

67 936,78

237 655,14

30 386,18

6 981,00

342 959,10

Zmniejszenia amortyzacji za okres

-

(34 911,11)

(88 447,45)

(967,22)

-

(124 325,78)

Zmniejszenia z tytułu sprzedaży

-

(34 911,11)

(88 447,45)

(967,22)

-

(124 325,78)

Zmniejszenia z tytułu likwidacji

-

-

-

-

-

-

Wartość umorzenia na 31.12.2020

-

669 979,44

741 628,77

358 443,74

36 576,37

1 806 628,32

 

2.  Wartości niematerialne

2.1 - Wartości niematerialne

Stan na dzień

Stan na dzień

31.12.2021

31.12.2020

Wartość firmy

-

-

Patenty i licencje

-

-

Systemy komputerowe w trakcie realizacji

-

-

Pozostałe wartości niematerialne

12 324 901,21

9 205 657,71

Systemy komputerowe w trakcie realizacji

67 391,49

30 828,00

Koszty zakończonych prac rozwojowych

20 197,63

122 739,41

WARTOŚCI NIEMATERIALNE RAZEM:

12 412 490,33

9 359 225,12

 

2.2 - Wartości niematerialne w okresie

Pozostałe wartości niematerialne

Wartości niematerialne i prawne w trakcie realizacji

Koszty zakończonych prac rozwojowych

Razem

Wartości bilansowe brutto na 01.01.2021

11 373 618,83

30 828,00

310 732,67

11 715 179,50

Zwiększenia w okresie

3 795 998,16

36 563,49

-

3 832 561,65

Nabycia/wydatki bezpośrednie

284 162,06

3 548 399,59

-

3 832 561,65

Przeniesienie na wartości niematerialne 

3 511 836,10

(3 511 836,10)

-

-

Zmniejszenia w okresie

-

-

-

-

Zmniejszenia z tytułu zaniechanej inwestycji

-

-

-

-

Zmniejszenia z tytułu sprzedaży

-

-

-

-

Przeniesienie w koszty

-

-

-

-

Wartość bilansowa brutto na 31.12.2021

15 169 616,99

67 391,49

310 732,67

15 547 741,15

 

2.3 - Wartości niematerialne w okresie

Pozostałe wartości niematerialne

Wartości niematerialne i prawne w trakcie realizacji

Koszty zakończonych prac rozwojowych

Wartości bilansowe brutto na 01.01.2020

8 470 227,94

157 035,03

310 732,67

Zwiększenia w okresie

2 903 390,89

(95 585,47)

-

Nabycia/wydatki bezpośrednie

879 739,22

1 928 066,20

-

Przeniesienie na wartości niematerialne

2 023 651,67

(2 023 651,67)

-

Zmniejszenia w okresie

-

(30 621,56)

-

Zmniejszenia z tytułu zaniechanej inwestycji

-

(30 332,48)

-

Zmniejszenia z tytułu sprzedaży

-

-

-

Przeniesienie w koszty

-

(289,08)

-

Wartość bilansowa brutto na 31.12.2020

11 373 618,83

30 828,00

310 732,67

 

2.4- Wartości niematerialne umorzenie

Pozostałe wartości niematerialne

Koszty zakończonych prac rozwojowych

Razem

Wartość umorzenia na 01.01.2021

2 167 961,12

187 993,26

2 355 954,38

Zwiększenie amortyzacji za okres

676 754,66

102 541,78

779 296,44

Zmniejszenie amortyzacji za okres

-

-

-

Zmniejszenia z tytułu sprzedaży

-

-

-

Wartość umorzenia na 31.12.2021

2 844 715,78

290 535,04

3 135 250,82

 

2.5- Wartości niematerialne umorzenie

Pozostałe wartości niematerialne

Koszty zakończonych prac rozwojowych

Wartość umorzenia na 01.01.2020

1 660 786,43

85 451,48

Zwiększenie amortyzacji za okres

507 174,69

102 541,78

Zmniejszenie amortyzacji za okres

-

-

Zmniejszenia z tytułu sprzedaży

-

-

Wartość umorzenia na 31.12.2020

2 167 961,12

187 993,26

 

 W pozycji pozostałe wartości niematerialne ujęty jest system operacyjny Navi do obsługi działalności operacyjnej Jednostki Dominująceji i jego poszczególne moduły.

 

Grupa nie posiada wartości niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania.

 

W 2019 r. okres użyteczności ekonomicznej wprowadzonych do użytku wartości niematerialnych został określony na 120 m-cy, przy wartości rezydualnej ustalonej na poziomie 33% wartości początkowej. W 2020 r. okres użyteczności ekonomicznej wprowadzonych do użytku wartości niematerialnych został określony na 133 m-cy, przy wartości rezydualnej na poziomie 33% wartości początkowej. Jednocześnie w 2020 r. dokonano weryfikacji okresów użyteczności wartości niematerialnych wprowadzonych do użytku w 2019 roku. Zarząd przeanalizował ich funkcjonalność oraz jakość techniczną, czego wynikiem było wydłużenie ich okresu używalności o 25 m-cy.

 

Emitent stosuje wyłącznie liniową metodę amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych.

 

Wszystkie wartości niematerialne o wartości niezerowej podlegają odpisom.

 

3.  Wartość firmy

3.1 - Wartość firmy

Siedziba

Stan na dzień

Stan na dzień

31.12.2021

31.12.2020

Brutto Sp. z o.o.

Warszawa

2 247 342,04

2 238 382,48

PragmaGO.Tech Sp. z o.o.

Kraków

1 832 037,51

1 832 037,51

UDZIAŁY RAZEM:

-

4 079 379,55

4 070 419,99

 

 

3.1 - Wartość firmy

Stan na dzień

Stan na dzień

31.12.2021

31.12.2020

Stan na początek okresu

4 070 419,99

-

Zwiększenia w okresie

8 959,56

4 070 419,99

Nabycia udziałów w Brutto Sp. z o.o.

8 959,56

2 238 382,48

Nabycia udziałów w PragmaGO.Tech Sp. z o.o.

-

1 832 037,51

Wycena metodą praw własności

-

-

Zmniejszenia

-

-

Wycena metodą praw własności

-

-

UDZIAŁY NA KONIEC OKRESU:

4 079 379,55

4 070 419,99

 

Nazwa jednostki

Podstawowa działalność

Siedziba

Liczba udziałów

Wartość nominalna udziałów (zł)

Wartość udziałów (zł)

Procentowa wielkość udziałów oraz praw do głosów posiadanych przed Spółkę

Liczba udziałów posiadanych przez Spółkę

Brutto Sp. z o.o.

e-pośrednictwo

Warszawa

2 924

100

292 400

99,42%

2 907

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa jednostki

Podstawowa działalność

Siedziba

Liczba udziałów

Wartość nominalna udziałów (zł)

Wartość udziałów (zł)

Procentowa wielkość udziałów oraz praw do głosów posiadanych przed Spółkę

Liczba udziałów posiadanych przez Spółkę

PragmaGO.Tech Sp. z o.o.

usługi programistyczne

Kraków

520

50

26 000

100%

520

 

 

 Wartość firmy

Wartość firmy nie podlega amortyzacji. W przypadku wartości firmy test utraty wartości przeprowadzany jest corocznie oraz dodatkowo wtedy, gdy występują przesłanki wskazujące na możliwość wystąpienia utraty wartości. Dla celów testu na utratę wartości wartość firmy alokuje się do poszczególnych ośrodków generujących przepływy pieniężne, które mają odnieść korzyści z synergii będących skutkiem połączenia jednostek gospodarczych. Do przeprowadzenia testu wymagane jest szacowanie wartości odzyskiwalnej. Odpis z tytułu utraty wartości firmy ujmuje się bezpośrednio w wynik. Odpisów z tytułu utraty wartości firmy nie odwraca się w kolejnych okresach.

Wartość firmy PragmaGO.Tech Sp. z o.o. ( dawniej Mint Software sp. z o.o.) powstała w związku z nabyciem udziałów:50 udziałów (50%) nabyte 13 lipca 2020 za 190.000 zł, podwyższenie kapitału o 420 nowych udziałów w zamian za wkład pieniężny 1.637.086,51 zł.

 Na dzień konsolidacji dokonano pełnej identyfikacji i wyceny przejętych aktywów i zobowiązań.

Zgodnie z MSR 36 Zarząd Jednostki Dominującej wykonał test na utratę wartości przez wartość firmy na dzień 31.12.2021 r.

Wycenę przeprowadzono w oparciu o czteroletnie prognozy finansowe przygotowane w odniesieniu do działalności operacyjnej PragmaGO.Tech Sp.z.o.o. ( dawnej Mint Software ) oraz koszt kapitału adekwatny do ryzyka dla wycenianej spółki. Test na utratę wartości firmy sporządzony został w oparciu o wartość dochodową.

Przyszłe przepływy zostały oszacowane przy wykorzystaniu założeń Zarządu. Okres projekcji szczegółowej obejmował 4 lata, tj. okres 2022 – 2025. Założono brak aktywowania kosztów i inwestycji, całość wydatków obciąża prognozowany w okresie wynik.

Stopa dyskontowa została sporządzona przy użyciu podejścia WACC tj. średniego ważonego kosztu kapitału.

Podstawowe założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej na dzień 31.12.2021:

Średnia stopa wzrostu przychodów ze sprzedaży w okresie szczegółowych projekcji – 11,5% w ujęciu rok do roku,

Okres szczegółowy prognozy – 2022 – 2025

Stopa dyskontowa – 17,7%

Realna stopa wzrostu FCF po roku 2025 – 1%

Wyniki przeprowadzonego testu wskazują, że w przypadku wartości firmy nie nastąpiła utrata wartości. Brak zatem podstaw do dokonywania odpisu aktualizującego wartość bilansową.

Wartość firmy Brutto sp. z o.o. powstała w związku z nabyciem udziałów: 2096 udziałów (98,9%) nabyte 20 stycznia 2020 za 1.564.936,48 zł, podwyższenie kapitału o 804 nowych udziałów w zamian za wkład pieniężny 600.000,00 zł.

Na dzień konsolidacji dokonano pełnej identyfikacji i wyceny przejętych aktywów i zobowiązań.

Zgodnie z MSR 36 Zarząd Jednostki Dominującej wykonał test na utratę wartości przez wartość firmy na dzień 31.12.2021 r. 

Wycenę przeprowadzono w oparciu o pięcioletnie prognozy finansowe przygotowane w odniesieniu do działalności operacyjnej Brutto oraz koszt kapitału adekwatny do ryzyka dla wycenianej spółki. Test na utratę wartości firmy sporządzony został w oparciu o wartość dochodową.

 Przyszłe przepływy zostały oszacowane przy wykorzystaniu założeń Zarządu. Okres projekcji szczegółowej obejmował 5 lat, tj. okres 2022 –2025. Założono brak aktywowania kosztów i inwestycji, całość wydatków obciąża prognozowany w okresie wynik.

Stopa dyskontowa została sporządzona przy użyciu podejścia WACC tj. średniego ważonego kosztu kapitału.

Podstawowe założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej na dzień 31.12.2021:

Średnia stopa wzrostu przychodów ze sprzedaży w okresie szczegółowych projekcji – 57% w ujęciu rok do roku,

Okres szczegółowy prognozy – 2022 – 2025

Stopa dyskontowa – 17,7%

Realna stopa wzrostu FCF po roku 2025 – 1%

Wyniki przeprowadzonego testu wskazują, że w przypadku wartości firmy nie nastąpiła utrata wartości. Brak zatem podstaw do dokonywania odpisu aktualizującego wartość bilansową.

  

 

4.  Udziały wyceniane metodą praw własności

4.1 - Udziały wyceniane metodą praw własności

Siedziba

Stan na dzień

Stan na dzień

31.12.2021

31.12.2020

PragmaGO.Tech Sp. z o.o.

Kraków

-

-

UDZIAŁY RAZEM:

-

-

-

 

4.2 -Udziały wyceniane metoda praw własności - zmiany stanu w okresie

01.01.2021

01.01.2020

31.12.2021

31.12.2020

Stan na początek okresu

-

2 686,00

Zwiększenia w okresie

-

-

Wycena metodą praw własności

-

 

Zmniejszenia

-

(2 686,00)

Przejście na pełną konsolidacje

-

(2 686,00)

Wycena udziałów metodą praw własności

-

-

UDZIAŁY NA KONIEC OKRESU:

-

-

 

5.  Inwestycje w nieruchomości

5.1 - Inwestycje w nieruchomości

Stan na dzień

Stan na dzień

31.12.2021

31.12.2020

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI

377 615,56

4 151 168,00

 

 

5.2 - Inwestycje w nieruchomości - zmiany stanu w okresie

01.01.2021

01.01.2020

31.12.2021

31.12.2020

Stan na początek okresu

4 151 168,00

4 148 900,00

Zwiększenia

-

2 268,00

Przejęcie w ramach zobowiązań dłużnika 

-

-

Wycena do wartości godziwej

-

-

zwiększenie wartości nieruchomości

-

2 268,00

Zmniejszenia

(3 773 552,44)

-

Sprzedaż 

(3 063 242,79)

-

Wycena do wartości godziwej

(710 309,65)

-

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI NA KONIEC OKRESU:

377 615,56

4 151 168,00

 


 

6.  Należności

6.1 - Należności

Stan na dzień 31.12.2021

Stan na dzień 31.12.2020

Wartość

Odpisy aktualizujące

Wartość bilansowa

Wartość

Odpisy aktualizujące

Wartość bilansowa

Należności z tytułu dostaw i usług

287 319,91

-

287 319,91

1 541 814,95

-

1 541 814,95

Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego

-

-

-

169 837,00

-

169 837,00

Należności z tytułu pozostałych podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych

-

-

-

-

-

-

Pozostałe należności i aktywa obrotowe

693 957,51

(22 873,80)

671 083,71

737 085,24

(22 873,80)

714 211,44

RAZEM NALEŻNOŚCI:

981 277,42

(22 873,80)

958 403,62

2 448 737,19

(22 873,80)

2 425 863,39

 

6.2 - Odpisy aktualizujące należności - zmiany stanu w okresie

01.01.2021

01.01.2020

31.12.2021

31.12.2020

Odpisy na początek okresu

22 873,80

304 423,80

Utworzenie

-

-

Rozwiązanie

-

(281 550,00)

Wykorzystanie

-

-

ODPISY NA KONIEC OKRESU:

22 873,80

22 873,80


 


 

7.  Krótkoterminowe aktywa finansowe

7.1 - Pozostałe krótko i długoterminowe aktywa finansowe na dzień

31.12.2021

31.12.2020

Specyfikacja

Wartość

Odpisy aktualizujące

Wartość bilansowa

Wartość

Odpisy aktualizujące

Wartość bilansowa

Pożyczki udzielone

36 476 646,84

(5 382 855,97)

31 093 790,87

27 866 881,59

(3 945 236,92)

23 921 644,67

Obligacje

-

-

-

-

-

-

Faktoring

127 561 304,10

(15 918 675,29)

111 642 628,81

85 105 260,42

(14 040 629,48)

71 064 630,94

AKTYWA FINANSOWE RAZEM:

164 037 950,94

(21 301 531,26)

142 736 419,68

112 972 142,01

(17 985 866,40)

94 986 275,61

 

7.2 - Odpisy aktualizujące pozostałe krótko i długoterminowe aktywa finansowe - zmiany stanu w okresie

01.01.2021

01.01.2020

31.12.2021

31.12.2020

Odpisy na początek okresu

17 985 866,40

14 256 049,37

Utworzenie odpisów indywidualnych

2 455 168,66

3 599 676,13

Rozwiązanie odpisów indywidualnych

(646 815,80)

(703 197,10)

Utworzenie odpisów statystycznych

7 566 541,00

2 859 183,00

Rozwiązanie odpisów statystycznych

(6 059 229,00)

(2 025 845,00)

Wykorzystanie

-

-

ODPISY NA KONIEC OKRESU:

21 301 531,26

17 985 866,40

 

 

     

7.3 - Rotacja kluczowych aktywów:

01.01.-31.12.2021

01.01.-31.12.2020

Wartość aktywów na początek okresu w tym:

94 986 275,61

95 731 562,63

a. pożyczki

23 921 644,67

36 681 761,89

b. faktoring

71 064 630,94

59 049 800,74

Wydatki na aktywa finansowe w tym:

(1 005 667 699,81)

(674 701 248,61)

a. pożyczki

(42 990 276,39)

(21 558 752,11)

b. faktoring

(962 677 423,42)

(653 142 496,50)

Wpływy z aktywów finansowych w tym:

954 601 890,88

671 716 718,60

a. pożyczki

34 380 511,14

32 846 247,16

b. faktoring

920 221 379,74

638 870 471,44

Korekty o przepływy i odpisy aktualizujące

3 315 664,86

3 729 817,03

Wartość aktywów na koniec okresu, w tym:

142 736 419,68

94 986 275,61

a. pożyczki

31 093 790,87

23 921 644,67

b. faktoring

111 642 628,81

71 064 630,94

Wskaźnik % rotacji w okresie, w tym:

803,12%

704,41%

a. pożyczki

124,98%

108,40%

b. faktoring

1007,32%

982,01%

 

Wskaźnik rotacji obliczany jest jako iloraz wpływów z danego aktywa do średniej arytmetycznej z początku i końca okresu dla danego aktywa


 

7.3 Szczegółowy opis zmian w zakresie odpisów

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

Odpisy indywidualne

Odpisy statystyczne

Odpisy łączne

Odpisy indywidualne

Odpisy statystyczne

Odpisy łączne

PragmaGO

5 786 821,82

3 772 513,00

9 559 334,82

3 860 126,28

3 052 205,00

6 912 331,28

Produkty klasyczne

10 249 347,44

1 492 849,00

11 742 196,44

10 367 690,12

705 844,90

11 073 535,02

Razem

16 036 169,26

5 265 362,00

21 301 531,26

14 227 816,40

3 758 049,90

17 985 866,30

 

Odpisy indywidualne zawiązywane są na należności, co do których stwierdzono utratę wartości.

Odpisy statystyczne (na straty oczekiwane) zawiązywane są na należności, co do których nie stwierdzono utraty wartości (w tym niewymagalne)-szacowane jest tu utrata wartości jaka w zakresie tych należności może nastąpić w przyszłości.

Odpisy statystyczne księgowane po 1.01.2018 oraz odpisy indywidualne odnoszone są wprost na wynik bieżący.

Odpisy statystyczne zarówno na początek jak i na koniec roku zostały zaksięgowane w w/w wysokości na podstawie metodyki wynikającej z polityki rachunkowości przedstawionej we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego na str. 3, przy czym odpisy na 1 stycznia 2018 r. zostały oszacowane z uwzględnieniem tego samego wskaźnika skuteczności windykacji jaki został zastosowany do oszacowania odpisów na koniec roku (test adekwatności wykazał, że z uwagi na istotne zmiany w modelu biznesowym Spółki i jej portfelu taki wskaźnik w sposób zdecydowanie pełniejszych odzwierciedla ryzyko portfela niż dane empiryczne o rok wcześniejsze).

 7.4 Struktura odpisów na straty oczekiwane wg koszyków 

Odpisy statystyczne

31.12.2021

31.12.2020

koszyk 1*

1 442 378

704 981

koszyk 2**

609 706

327 518

koszyk 3***

3 213 279

2 725 551

 

5 265 362

3 758 050

 

* należności niewymagalne i przeterminowane do 30 dni

** należności przeterminowane od 31 do 90 dni

*** należności przeterminowane powyżej 90 dni

 

8.  Środki pieniężne i rozliczenia międzyokresowe

8.1 Środki pieniężne

Stan na dzień

Stan na dzień

31.12.2021

31.12.2020

Środki pieniężne w kasie

6 097,66

3 553,06

Środki pieniężne na rachunkach bankowych
w tym:

17 514 199,45

9 987 054,13

split payment

1 427 667,46

258 969,80

Razem Środki pieniężne

17 520 297,11

9 990 607,19

 

8.2 - Rozliczenia międzyokresowe

Stan na dzień

Stan na dzień

31.12.2021

31.12.2020

Ubezpieczenia

390 966,58

458 010,37

Prenumeraty

1 011,76

950,58

Inne rozliczenia międzyokresowe

304 557,26

104 440,28

Koszty prospekt emisyjny 

20 000,00

96 000,00

Koszty sądowe

699 968,92

588 169,01

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE RAZEM:

1 416 504,52

1 247 570,24

 


 

9.  Kapitał własny

9.1 - Kapitał podstawowy Jednostki Dominującej

Ilość akcji na dzień

Ilość akcji na dzień

31.12.2021

31.12.2020

akcje seria A

703 324

703 324

akcje seria B

1 200 000

1 200 000

akcje seria C

662 586

662 586

akcje seria D

186 257

186 257

akcje seria E

1 657 459

-

Razem:

4 409 626

2 752 167

 

9.2 - Najwięksi akcjonariusze Jednostki Dominującej na dzień 31.12.2021

Liczba akcji

Liczba głosów

Wartość nominalna akcji

Wartość posiadanych akcji

Udział w kapitale podstawowym

Udział głosów w ogólnej liczbie

Polish Enterprise Funds SCA

3 929 879

4 633 203

1,00

3 929 879

89,12%

90,62%

NPL NOVA S.A.

446 770

446 770

1,00

446 770

10,13%

8,74%

Pozostali

32 977

32 977

1,00

32 977

0,75%

0,64%

Razem:

4 409 626

5 112 950

-

4 409 626

100%

100%

 


 

 

9.3 Najwięksi akcjonariusze Jednostki Dominującej na dzień 31.12.2020

Liczba akcji

Liczba głosów

Wartość nominalna akcji

Wartość posiadanych akcji

Udział w kapitale podstawowym

Udział głosów w ogólnej liczbie

NPL NOVA S.A.

2 233 848

2 937 172

1,00

2 233 848

81,16%

85,00%

Pozostali

518 319

518 319

1,00

518 319

18,84%

15,00%

Razem:

2 752 167

3 455 491

-

2 752 167

100%

100%

 

9.4 - Zysk na akcję i rozwodniony zysk na akcję przypadający Jednostce Dominującej

01.01.2021

01.01.2020

31.12.2021

31.12.2020

Zysk netto za okres

3 564 519,89

520 462,94

Średnia ważona liczba akcji

4 409 626

2 752 167

Zysk na jedną akcję

0,81

0,19

Rozwodniony zysk na jedną akcję

0,81

0,19

CAŁKOWITY DOCHÓD ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY:

3 564 519,89

520 462,94

całkowity dochód (strata) za okres sprawozdawczy na 1 akcję

0,81

0,19

rozwodniony całkowity dochód (strata) za okres sprawozdawczy na 1 akcję

0,81

0,19

 

9.5 - Wartość księgowa na akcję i rozwodniona wartość księgowa na akcję przypadająca akcjonariuszom Jednostki Dominującej

Stan na dzień

Stan na dzień

31.12.2021

31.12.2020

Wartość księgowa

70 250 963,12

34 728 130,22

Średnia ważona liczba akcji

4 409 626

2 752 167

Wartość księgowa na jedną akcję

15,93

12,62

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję

15,93

12,62

 

Grupa zarządza kapitałem, by zagwarantować zdolność kontynuowania działalności przy jednoczesnej maksymalizacji rentowności dla akcjonariuszy dzięki optymalizacji relacji zadłużenia do kapitału własnego. Głównym celem takiego działania jest utrzymanie dobrego ratingu kredytowego i bezpiecznych wskaźników kapitałowych, które wspierałyby działalność operacyjną Grupy i zwiększały wartość dla jej akcjonariuszy. Grupa monitoruje stan kapitałów, stosując wskaźnik dźwigni, który jest liczony jako stosunek zadłużenia finansowego netto do sumy kapitałów własnych. Do zadłużenia finansowego netto Grupa wlicza w szczególności oprocentowane kredyty i pożyczki, wyemitowane obligacje pomniejszone o środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych. Szerszy opis dot. źródeł finansowania działalności Grupy znajduje się w sprawozdaniu z działalności.

 

 

10.  Rezerwy

10.1 - Rezerwy długoterminowe i krótkoterminowe

Stan na dzień

Stan na dzień

31.12.2021

31.12.2020

Rezerwy emerytalne i rentowe

2 654,08

1 837,27

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

2 153 955,00

1 957 164,00

REZERWY DŁUGOTERMINOWE RAZEM:

2 156 609,08

1 959 001,27

Rezerwy na niewykorzystane urlopy

314 133,00

266 311,23

Rezerwa na wynagrodzenia 

-

130 634,14

Rezerwy na premie Zarządu

-

120 000,00

Rezerwy na ubezpieczenie 

147 602,24

140 989,17

Pozostałe rezerwy

184 405,41

1 007 515,11

REZERWY KRÓTKOTERMINOWE RAZEM:

646 140,65

1 665 449,65

REZERWY RAZEM: 

2 802 749,73

3 624 450,92

 

10.2 - Rezerwy - zmiany stanu w okresie

01.01.2021

01.01.2020

31.12.2021

31.12.2020

Stan na początek okresu

3 624 450,92

3 064 025,83

Utworzenie

1 642 378,71

1 140 827,54

Wykorzystanie

(2 229 721,32)

(281 581,64)

Rozwiązanie

(234 358,58)

(298 820,81)

WARTOŚĆ REZERWY NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO

2 802 749,73

3 624 450,92

 

11.  Kredyty i pożyczki

11.1 - Kredyty i pożyczki na koniec okresu sprawozdawczego

Stan na dzień 31.12.2021

Stan na dzień 31.12.2020

Długoterminowe kredyty bankowe

14 364 975,68

-

Długoterminowe pożyczki

89 636,04

71 676,48

Kapitał

-

-

Kredyty bankowe

14 364 975,68

-

Pożyczki

89 636,04

-

RAZEM KREDYTY I POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE

14 454 611,72

71 676,48

Krótkoterminowe kredyty bankowe

-

12 472 636,45

Krótkoterminowe pożyczki

182 296,63

2 556 760,24

Kapitał

198 000,00

15 029 396,69

Kredyty bankowe

-

12 472 636,45

Pożyczki

198 000,00

2 556 760,24

Odsetki

2 296,63

-

Kredyty bankowe

-

-

Pożyczki

2 296,63

-

RAZEM KREDYTY I POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE

200 296,63

15 029 396,69

 

 

11.2 - Kredyty i pożyczki na koniec okresu

Stan na 31.12.2021

Wartość kredytu

Saldo PLN

Wymagalne do 1 roku

Wymagalne powyżej 1 roku

Waluta

Stopa procentowa

Data spłaty

Zabezpieczenia

Krótkoterminowe

kredyt w rachunku bieżącym*

17 800 000,00

14 364 975,68

-

14 364 975,68

PLN

oprocentowanie w stosunku rocznym według stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej, powiększonej o marżę banku

kredyt w formie limitu kredytowego wielocelowego, ostateczny termin spłaty 30.04.2023

hipoteka ustanowiona na nieruchomości, weksel in blanco Kredytobiorcy, poręczony przez NPL NOVA S.A., przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia

kredyt w rachunku bieżącym

8 000 000,00

-

-

-

PLN

oprocentowanie w stosunku rocznym według zmiennej stopy bazowej, powiększonej o marżę banku

18.11.2022

zastaw rejestrowy na akcjach innej spółki, które są własnością osoby trzeciej

pożyczki

180 000,00

182 296,63

182 296,63

-

PLN

oprocentowanie stałe

30.10.2022

weksel własny in blanco wystawiony przez Pożyczkobiorcę

pożyczka

80 636,04

80 636,04

-

80 636,04

-

nieoprocentowana

w ciągu 14 dni roboczych od dnia 31.12.2023

-

pożyczki

27 000,00

27 000,00

18 000,00

9 000,00

-

nieoprocentowana

26.06.2023

-

Razem kredyty i pożyczki

26 087 636,04

14 654 908,35

200 296,63

14 454 611,72

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stan na 31.12.2020

Wartość kredytu

Saldo PLN

Wymagalne do 1 roku

Wymagalne powyżej 1 roku

Waluta

Stopa procentowa

Data spłaty

Zabezpieczenia

Krótkoterminowe

kredyt w rachunku bieżącym*

7 000 000,00

4 571 713,37

4 571 713,37

-

PLN

oprocentowanie w stosunku rocznym według stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej, powiększonej o marżę banku

kredyt w formie limitu kredytowego wielocelowego, ostateczny termin spłaty 30.04.2021

hipoteka ustanowiona na nieruchomości, weksel in blanco Kredytobiorcy, poręczony przez NPL NOVA S.A., przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia

kredyt w rachunku bieżącym

8 000 000,00

7 900 923,08

7 900 923,08

-

PLN

oprocentowanie w stosunku rocznym według zmiennej stopy bazowej, powiększonej o marżę banku

19.11.2021

zastaw rejestrowy na akcjach innej spółki, które są własnością osoby trzeciej

pożyczki

1 000 000,00

1 002 760,24

1 002 760,24

-

PLN

oprocentowanie stałe

31.01.2021

weksel własny in blanco wystawiony przez Pożyczkobiorcę

pożyczki

1 398 000,00

1 398 000,00

1 398 000,00

-

PLN

oprocentowanie stałe

30.10.2021

weksel własny in blanco wystawiony przez Pożyczkobiorcę

pożyczki

71 676,48

71 676,48

-

71 676,48

PLN

nieoprocentowana

w ciągu 14 dni roboczych od dnia 31.12.2023

-

pożyczki

12 000,00

12 000,00

12 000,00

-

PLN

nieoprocentowana

30.06.2021

-

pożyczki

144 000,00

144 000,00

144 000,00

-

PLN

nieoprocentowana

31.05.2021

-

Razem kredyty i pożyczki

17 625 676,48

15 101 073,17

15 029 396,69

71 676,48

-

-

-

-

 

11.3 - Kredyty i pożyczki - dodatkowe informacje

Stan na dzień

Stan na dzień

31.12.2021 PLN

31.12.2020 PLN

Dodatkowy limit kredytowy dostępny dla Spółki na podstawie zawartych umów

25 800 000,00

2 527 363,55

 

*Kwota kredytu zawiera wartość kredytu otrzymanego w walucie EUR. Saldo na dzień 31.12.2021 r. wykorzystanego kredytu w walucie obcej wynosi 3 197 914,77 EUR. Po przeliczeniu na PLN wg kursu z dnia 31.12.2021 r. saldo wynosi 14 708 489,19 zł.     

*Kwota kredytu zawiera wartość kredytu otrzymanego w walucie EUR. Saldo na dzień 31.12.2020 r. wykorzystanego kredytu w walucie obcej wynosi 990 663,38 EUR. Po przeliczeniu na PLN wg kursu z dnia 31.12.2020 r. saldo wynosi 4 571 713,37 zł.  

 

 

12.  Zobowiązania z tytułu obligacji

12.1 - Zobowiązania z tytułu obligacji

Stan na dzień 31.12.2021

 

Wartość nominalna

Wartość wg zamortyzowanego kosztu

Odsetki od obligacji

Data wykupu

Zobowiązania z tytułu obligacji:

88 000 000,00

86 484 355,92

257 300,00

-

Seria O

10 000 000,00

10 008 184,24

5 000,00

29.03.2022

Seria P

10 000 000,00

9 997 486,42

-

04.07.2023

Seria R

12 000 000,00

11 801 951,79

98 400,00

10.11.2024

Seria S

7 000 000,00

6 858 168,45

14 700,00

18.06.2024

Seria A1

16 000 000,00

15 759 456,33

113 600,00

12.05.2025

Seria A2

17 000 000,00

16 439 153,49

-

01.10.2025

Seria T

16 000 000,00

15 619 955,20

25 600,00

23.12.2025

 Wartość wg zamortyzowanego kosztu bez odsetek 

Zobowiązania z tytułu obligacji długoterminowe

78 000 000,00

76 223 871,68

-

-

Seria O

-

-

-

-

Seria P

10 000 000,00

9 997 486,42

-

04.07.2023

Seria R

12 000 000,00

11 703 551,79

-

10.11.2024

Seria S

7 000 000,00

6 843 468,45

-

18.06.2024

Seria A1

16 000 000,00

15 645 856,33

-

12.05.2025

Seria A2

17 000 000,00

16 439 153,49

-

01.10.2025

Seria T

16 000 000,00

15 594 355,20

-

23.12.2025

 

 

 

 

 

Zobowiązania z tytułu obligacji krótkoterminowe

10 000 000,00

10 003 184,24

257 300,00

-

Seria O

10 000 000,00

10 003 184,24

5 000,00

29.03.2022

Seria P

-

-

-

-

Seria R

-

-

98 400,00

-

Seria S

-

-

14 700,00

-

Seria A1

-

-

113 600,00

-

Seria A2

-

-

-

-

Seria T

-

-

25 600,00

-

 

 

 

 

-

 

 

12.2 - Zobowiązania z tytułu obligacji

Stan na dzień 31.12.2020

 

Wartość nominalna

Wartość wg zamortyzowanego kosztu

Odsetki od obligacji

Data wykupu

Zobowiązania z tytułu obligacji:

71 280 000,00

70 119 292,76

328 957,38

-

Seria L

15 000 000,00

14 976 000,75

82 500,00

17.05.2021

Seria M

12 000 000,00

11 929 318,52

110 400,00

18.10.2021

Seria N

3 500 000,00

3 433 308,70

7 350,00

15.12.2021

Seria O

10 000 000,00

9 782 857,31

4 000,00

29.03.2022

Seria P1

1 780 000,00

1 789 304,87

11 607,38

28.05.2021

Seria P

10 000 000,00

9 699 055,07

-

04.07.2023

Seria R

12 000 000,00

11 702 288,06

98 400,00

10.11.2024

Seria S

7 000 000,00

6 807 159,48

14 700,00

18.06.2024

 Wartość wg zamortyzowanego kosztu bez odsetek

Zobowiązania z tytułu obligacji długoterminowe

39 000 000,00

37 874 259,92

-

-

Seria L

-

-

-

-

Seria M

-

-

-

-

Seria N

-

-

-

-

Seria O

10 000 000,00

9 778 857,31

-

29.03.2022

Seria P1

-

-

-

-

Seria P

10 000 000,00

9 699 055,07

-

04.07.2023

Seria R

12 000 000,00

11 603 888,06

-

10.11.2024

Seria S

7 000 000,00

6 792 459,48

-

18.06.2024

 

 

 

 

 

Zobowiązania z tytułu obligacji krótkoterminowe

32 280 000,00

31 916 075,46

328 957,38

-

Seria L

15 000 000,00

14 893 500,75

82 500,00

17.05.2021

Seria M

12 000 000,00

11 818 918,52

110 400,00

18.10.2021

Seria N

3 500 000,00

3 425 958,70

7 350,00

15.12.2021

Seria O

-

-

4 000,00

-

Seria P1

1 780 000,00

1 777 697,49

11 607,38

28.05.2021

Seria P

-

-

-

-

Seria R

-

-

98 400,00

-

Seria S

-

-

14 700,00

-

 

Obligacje są zabezpieczone.

Zabezpieczeniem jest zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarcza (,,Zbiór''). Dodatkowo obligacje są zabezpieczone poprzez poręczenie udzielone przez NPL NOVA S.A. wykazane w nocie 23.

13.  Inne zobowiązania finansowe

13.1 - Inne zobowiązania finansowe

Stan na dzień 31.12.2021

Stan na dzień 31.12.2020

Długoterminowe

1 250 824,07

610 069,02

Zobowiązania z tytułu umów leasingu

1 250 824,07

610 069,02

Krótkoterminowe

327 182,25

464 145,55

Zobowiązania z tytułu umów leasingu

327 182,25

464 145,55

 

13.2 - Przyszłe minimalne opłaty leasingowe z tytułu leasingu operacyjnego

31.12.2021

31.12.2020

Wymagalne
do 1 roku

Wymagalne od roku do 5 lat

Wymagalne powyżej
5 lat

Wymagalne
do 1 roku

Wymagalne od roku do 5 lat

Wymagalne powyżej
5 lat

Oprocentowanie zmienne:

327 182,25

1 250 824,07

-

464 145,55

610 069,02

-

Zobowiązania z tytułu leasingów

327 182,25

1 250 824,07

-

464 145,55

610 069,02

-

 

14.  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe zobowiązania krótkoterminowe

14.1 - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe zobowiązania krótkoterminowe

Stan na dzień

Stan na dzień

31.12.2021

31.12.2020

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

1 102 571,81

1 283 434,85

w tym zobowiązania z tytułu dostaw niefinansowego majątku trwałego

-

-

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego

136 838,00

-

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

74 225,54

52 241,63

Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych

862 538,01

554 445,90

Zobowiązania z tytułu umów kupna - sprzedaży wierzytelności

-

-

Kwoty do zwrotu *

550 809,76

405 831,00

Rozliczenia międzyokresowe oraz pozostałe zobowiązania

342 213,08

258 285,63

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE RAZEM:

3 069 196,20

2 554 239,01

 

*otrzymane wpłaty z tytułu cesji na zabezpieczenie transakcji pożyczkowych (cesje tych należności ujmowane są pozabilansowo), rozliczane na bieżąco z pożyczkobiorcami/pierwotnymi wierzycielami.

 

15.  Przychody przyszłych okresów

15.1 - Przychody przyszłych okresów

Stan na dzień

Stan na dzień

31.12.2021

31.12.2020

Przychody z tytułu pożyczek

2 246 941,90

456 717,82

Przychody z umów faktoringu

538 495,35

408 056,01

Przychody z tytułu dotacji *

147 147,02

172 678,10

Rozliczenia z tytułu ulg za złe długi

735 890,36

477 318,37

Zaliczki

62 402,91

30 312,97

PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW RAZEM:

3 730 877,54

1 545 083,27

 

*Jednostka Dominujaca otrzymała dotację ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Dofinansowanie dotyczyło projektu: „Zintegrowany system wspomagający przedtransakcyjne procesy analizy ryzyka w relacjach B2B i automatyzujący procesy obsługi Klienta''.

 

16.  Koszty według rodzaju

16.1 - Koszty według rodzaju za okres

01.01.2021

01.01.2020

31.12.2021

31.12.2020

Amortyzacja

1 147 541,02

901 277,55

Zużycie materiałów i energii

430 531,51

344 248,40

Usługi obce

10 922 767,72

7 654 673,06

Podatki i opłaty

377 864,73

319 331,90

Wynagrodzenia

7 713 836,26

6 626 845,41

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

1 428 671,10

1 110 064,41

Pozostałe koszty rodzajowe

1 652 203,00

984 711,44

RAZEM KOSZTY WEDŁUG RODZAJU

23 673 415,34

17 941 152,17

 

17.  Pozostałe przychody operacyjne

17.1 - Pozostałe przychody operacyjne za okres

01.01.2021

01.01.2020

31.12.2021

31.12.2020

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

3 046,18

5 115,44

Rozwiązanie odpisów aktualizujących należności

-

-

Rozwiązanie odpisów aktualizujących należności RMK

-

-

Zysk ze zbycia nieruchomości

-

-

Aktualizacja nieruchomości

89 512,26

-

Pozostałe

440 857,20

238 117,75

RAZEM POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE

533 415,64

243 233,19

 

18.  Pozostałe koszty operacyjne

18.1 - Pozostałe koszty operacyjne za okres

01.01.2021

01.01.2020

31.12.2021

31.12.2020

Utworzenie odpisów aktualizujących należności

3 315 664,86

3 448 267,03

Utworzenie odpisów aktualizujących RMK

156 974,10

106 623,72

Strata z tytułu zbycia nieruchomości

43 912,64

-

Strata z tytułu zbycia towarów

18 552,71

-

Strata z tytułu sprzedaży wierzytelności

3 916,11

-

Rezerwa na zobowiązania

-

38 252,09

Inne koszty operacyjne                      250 883 ,31
                       75 308,00

RAZEM POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

3 789 903,73

3 688 450,84

 

19.  Przychody finansowe

19.1 - Przychody finansowe za okres

01.01.2021

01.01.2020

31.12.2021

31.12.2020

Odsetki

-

110,68

Zysk ze zbycia akcji, udziałów i innych papierów wartościowych

-

-

Dywidenda od jednostek zależnych

-

-

Dodatnie różnice kursowe

-

965 739,67

Gwarancja BGK

10 757,01

-

Pozostałe przychody finansowe

2 723,73

56,29

RAZEM PRZYCHODY FINANSOWE

13 480,74

965 906,64

 

20.  Koszty finansowe

20.1 - Koszty finansowe za okres

01.01.2021

01.01.2020

31.12.2021

31.12.2020

Odsetki

424 258,61

189 478,48

Odsetki od obligacji

3 810 471,56

3 015 714,32

Usługi finansowe

743 436,02

876 328,56

Poręczenia

143 523,46

430 540,72

Ujemne różnice kursowe

83 947,58

998,01

Pozostałe koszty finansowe

270 737,06

144 327,43

Gwarancja BGK

-

19 920,00

RAZEM KOSZTY FINANSOWE

5 476 374,29

4 677 307,52

 

21.  Podatek dochodowy

21.1 - Podatek dochodowy za okres

01.01.2021

01.01.2020

31.12.2021

31.12.2020

Bieżący podatek dochodowy

1 968 581,00

455 271,00

Odroczony podatek dochodowy

(356 840,00)

(67 109,00)

RAZEM PODATEK DOCHODOWY

1 611 741,00

388 162,00

 


 

 

21.2 - Podatek dochodowy - wyjaśnienie różnic między podatkiem obliczonym według stawki obowiązującej o podatkiem wykazanym 

Za okres zakończony

Za okres zakończony

31.12.2021

31.12.2020

ZYSK PRZED OPODATKOWANIEM

5 172 663,94

904 534,03

Podatek dochodowy według stawki obowiązującej w okresie (19%)

982 806,00

171 861,00

Podatek dochodowy dotyczący lat ubiegłych ujęty w bieżącym okresie sprawozdawczym

-

-

Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów

7 581 212,79

10 029 055,35

Dodatkowe koszty podatkowe

-

-

Przychody nie będące przychodami podatkowymi

(4 860 522,20)

(5 510 592,39)

Dodatkowe przychody podatkowe

-

-

Suma przychodów i kosztów stanowiących trwałą różnicę między zyskiem bilansowym a podstawą opodatkowania

2 720 690,59

4 518 462,96

Podatek od różnic trwałych między zyskiem bilansowym a podstawą opodatkowania

516 931,00

858 508,00

Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów

15 164 268,63

4 271 278,26

Dodatkowe koszty podatkowe

(11 919 107,29)

(7 347 246,73)

Przychody nie będące przychodami podatkowymi

(5 382 741,74)

(2 412 217,70)

Dodatkowe przychody podatkowe

5 353 929,45

1 824 220,59

Straty podatkowe

(1 217 260,61)

121 055,00

Suma przychodów i kosztów stanowiących przejściową różnicę między zyskiem bilansowym a podstawą opodatkowania

1 999 088,44

(3 663 965,58)

Podatek od różnic przejściowych uwzględnionych przy obliczaniu odroczonego podatku dochodowego

379 827,00

(696 153,00)

Korekta o stratę podatkową spółek zależnych z bieżącego okresu

(468 509,29)

(637 132,97)

Podatek dochodowy bieżący wykazany w sprawozdaniu finansowym

1 968 581

455 271

Efektywna stopa opodatkowania

31%

43%

Podstawa opodatkowania

10 360 952

2 396 164

 

 

21.3 - Odroczony podatek dochodowy

Stan na dzień

Stan na dzień

Wpływ na podatek

Wpływ na podatek

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2021

31.12.2020

Aktywa z tytułu ODPD

Wartość

Wartość

Wartość

Wartość

Wycena zobowiązań finansowych

87 437,00

62 502,00

(24 935,00)

30 314,00

Rezerwy

94 694,00

196 050,00

101 356,00

(56 471,00)

Przychody przyszłych okresów

529 233,00

164 307,00

(364 926,00)

(82 425,00)

Strata podatkowa

 

231 280,00

231 280,00

(231 280,00)

Odpisy należności

779 485,00

860 092,00

80 607,00

34 770,00

Różnica w wartości podatkowej i bilansowej środków trwałych

3 159,00

2 924,00

(235,00)

1 333,00

Aktualizacja magazyn

3 911,00

3 911,00

-

-

Roczna korekta VAT

30 711,00

-

(30 711,00)

-

Korekta aktywów z tyt. podatku odroczonego

-

-

(95 247,00)

-

Pozostałe

83 523,00

26 938,00

(56 585,00)

(26 569,00)

AKTYWA Z TYTUŁU ODPD RAZEM:

1 612 153,00

1 548 004,00

(159 396,00)

(330 328,00)

 

 

 

 

 

Rezerwa z tytułu ODPD

Stan na dzień

Stan na dzień

Wpływ na podatek

Wpływ na podatek

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2021

31.12.2020

Wycena inwestycji finansowych

152 105,00

434 573,00

(282 468,00)

(2 103,00)

Zysk spółki przejętej

232 239,00

232 239,00

-

-

Wycena nieruchomości

25 846,00

40 070,00

(14 224,00)

-

Różnica w wartości podatkowej i bilansowej środków trwałych

1 361 313,00

1 045 592,00

315 721,00

276 609,00

Rozliczenie międzyokresowe kosztów

379 210,00

204 690,00

174 520,00

23 120,00

Korekta rezerw z tytułu podatku odroczonego

-

-

(394 235,00)

-

Pozostałe

3 242,00

-

3 242,00

(34 407,00)

REZERWA Z TYTUŁU ODPD RAZEM:

2 153 955,00

1 957 164,00

(197 444,00)

263 219,00

 

 

22.  Transakcje i salda z podmiotami powiązanymi

22.1 - Transakcje i salda  z podmiotami powiązanymi na dzień 31.12.2021

Pozostałe podmioty powiązane

Przychody z tytułu odsetek od umów pożyczki

104 540,80

Przychody netto z tytułu usług kupna wierzytelności i faktoringu

617 139,05

Przychody netto z tytułu pozostałych usług

3 538 586,38

Koszty pośrednictwa

-

Koszty z tytułu poręczenia

143 523,46

Koszty najmu

557 593,91

Pozostałe poniesione koszty

805 388,98

Zakup wartości niematerialnych i prawnych

-

Pożyczki udzielone przez Grupę w okresie

-

Saldo na koniec okresu z tytułu udzielonych pożyczek przez Grupę

1 100 000,00

Należności z tytułu obrotu wierzytelnościami

548 194,11

Należności krótkoterminowe

155 763,09

Zobowiązania krótkoterminowe

99 074,10

Udziały

-

Wypłacona dywidenda

-

 

Dodatkowe informacje dotyczące pożyczek do podmiotów powiązanych

Podmioty powiązane

Wartość udzielonej pożyczki

Saldo na koniec okresu z tytułu udzielonych pożyczek przez Grupę

Oprocentowanie pożyczek

Zabezpieczenie pożyczek

Odpisy aktualizujące

Należności nieściągalne ujęte jako koszt

Należności krótkoterminowe

Planowany sposób rozliczenia

Pragma Faktor Sp. z o.o.

1 750 000,00

1 100 000,00

8%

dwa weksle in blanco wystawione przez Pożyczkobiorcę wraz z deklaracją wekslową

brak

-

135 295,89

Element współpracy serwiserskiej opisanej w RB 41/2018. Rozliczenie gotówkowe po zakończeniu współpracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W stosunku do w/w należności przeprowadzono test na utratę wartości i nie stwierdzono przesłanek utraty wartości.

 

Spółka dominująca w stosunku do Jednostki dominującej to:

Polish Enterprise Funds SCA

 

Jednostki zależne od Jednostki dominującej

Brutto Sp. z o.o.

PragmaGO.Tech Sp. z o.o.

 

Pozostałe Spółki będące podmiotami powiązanymi to:

Pragma Faktor Sp. z o.o.

Pragma Adwokaci spółka komandytowa

NPL Nova S.A.

Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny

Aseo Paper Sp. z o.o.

Guardian Investment Sp. z o.o. ( dawnej Pragma Finanse Sp. z o.o.)

 

Wszystkie transakcje przeprowadzane z podmiotami powiązanymi przez Grupę były na warunkach rynkowych.

 

 

22.2 - Transakcje i salda 

 z podmiotami powiązanymi na dzień 31.12.2020

NPL NOVA S.A. (dawniej Pragma Inkaso S.A.) 

Pozostałe podmioty powiązane

Przychody z tytułu odsetek od umów pożyczki

883 076,75

854 250,27

Przychody netto z tytułu usług kupna wierzytelności i faktoringu

-

254 383,73

Przychody netto z tytułu pozostałych usług

2 400,00

3 829 554,26

Koszty pośrednictwa

-

-

Koszty usług windykacyjnych

88,21

-

Koszty z tytułu poręczenia

383 061,24

47 479,48

Pozostałe poniesione koszty

518 327,34

681 312,93

Zakup środków trwałych

54 390,24

-

Rozliczenia międzyokresowe kosztów

12 605,40

662 250,00

Zakup wartości niematerialnych i prawnych

606 728,09

-

Pożyczki udzielone przez Grupę w okresie

6 040 863,98

700 000,00

Saldo na koniec okresu z tytułu udzielonych pożyczek przez Grupę

2 869 072,92

11 436 491,45

Należności z tytułu obrotu wierzytelnościami

-

7 567 428,31

Należności krótkoterminowe

16 836,00

1 377 355,54

Zobowiązania krótkoterminowe

82 937,63

64 325,77

Udziały

-

-

Wypłacona dywidenda

8 712 007,20

-

 

 

Dodatkowe informacje dotyczące pożyczek do podmiotów powiązanych

 

Podmioty powiązane

Wartość udzielonej pożyczki

Saldo na koniec okresu z tytułu udzielonych pożyczek przez Grupę

Oprocentowanie pożyczek

Zabezpieczenie pożyczek

Odpisy aktualizujące

Należności nieściągalne ujęte jako koszt

Należności krótkoterminowe

Planowany sposób rozliczenia

NPL NOVA S.A. (dawniej Pragma Inkaso S.A.) 

5 000 000,00

2 869 072,92

8%

dwa weksle in blanco wystawione przez Pożyczkobiorcę wraz z deklaracją wekslową. W 2020 r. dokonano dodatkowego zabezpieczenie w postaci ustanowienia hipoteki umownej na nieruchomości do kwoty 22 mln. zł. , cesja na zabezpieczenie wierzytelności przysługujących NPL NOVA S.A. (dawniej PragmaInkaso s.a.)z tytułu wykupu obligacji

brak

-

16 836,00

Gotówkowo, 2021 r.

Meridum Sp. z o.o. (dawniej Pragma Inwestycje Sp. z o.o.)

7 026 018,49

7 175 357,21

8%

dwa weksle in blanco wystawione przez Pożyczkobiorcę wraz z deklaracją wekslową, umowa zastawu na wierzytelności