PragmaGO S.A.

Brynowska 72,
40-584 Katowice

  • 0000267847
  • 634 24 27 710
  • 277573126

Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 6.891.041,00 zł opłacony w całości.
Konto bankowe: 14 1020 2313 0000 3102 0399 6766 PLN

    *

    *