Start   >  Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 41/2024

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  R,  A1, A2, T, U  oraz B1, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 30 czerwca 2024r.

dla serii R                     14 489 095 zł.

dla serii A1                    19 221 033 zł.

dla serii A2                    22 049 148 zł.

dla serii T                      19 356 493 zł.

dla serii U                     12 240 915 zł.

dla serii B1                    15 446 974 zł.

Łączna wartość zbioru:   102 803 657 zł.

Nie zaistniał stan niedoboru

Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii R, A1, A2, T, U oraz serii B1 za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 101.494.193 zł.

Wartość Wskaźnika Szkodowości na dzień 30/06/2024 wynosi 0,79%

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

19.07.2024 r. 11:49

Dane o obrotach i ilości klientów w 2Q 2024 r.

RB 40/2024

Zarząd PragmaGO S.A. („Emitent”) przedstawia szacunkowe wyniki w zakresie obrotów oraz liczby obsłużonych klientów za II kwartał 2024 oraz w pierwszym półroczu 2024 r.
Obroty (wartość nominalna sfinansowanych należności) w II kwartale 2023 r. wyniosły 611 mln zł (wzrost o 25% r/r), z czego 493 mln zł przypadło na faktoring (wzrost o 18% r/r), a 117 mln zł na pożyczki digital (wzrost o 66% r/r). Z faktoringu skorzystało 1 298 klientów, a z pożyczek 9 250 unikatowych firm.
Digital faktoring kontynuuje dynamiczny wzrost (+15% r/r, 263 mln zł obrotu). Digital faktoring stanowił 53% wartości obrotów faktoringu. Usługa pozwala na finansowanie faktur w stałej umowie, której parametry klient może dostosować online.

Usługi embedded finance (których dystrybucja odbywa się poprzez zautomatyzowaną integrację techniczną z partnerami) wygenerowały w II kwartale 2024 r. obroty na poziomie 161 mln zł (wzrost o 47% r/r), skorzystało z nich 9 559 przedsiębiorców (wzrost o 16% r/r), w tym:

– z usługi Merchant Cash Advance (zaliczka przychodowa dla merchantów online i offline) skorzystało 1 484 przedsiębiorców (wzrost o 79% r/r), którzy otrzymali finansowanie o wartości 61 mln zł (wzrost o 121% r/r),

– z usługi BNPL (płatności odroczone B2B) skorzystało 8 032 przedsiębiorców (wzrost o 9% r/r), którzy otrzymali finansowanie o wartości 56 mln zł (wzrost o 31% r/r).

W II kwartale 2024 z usług PragmaGO skorzystało 10 521 przedsiębiorców (wzrost o 17% r/r), którzy zrealizowali 106 923 transakcji (wzrost o 4% r/r).

W okresie I-II kwartał 2024 łączne obroty (wartość nominalna sfinansowanych należności) PragmaGO wyniosły 1,15 mld zł (wzrost o 25% r/r).
Faktoring wygenerował 924 mln zł (wzrost o 16% r/r). Aż 29% r/r wzrosły obroty w zakresie digital faktoringu (498 mln zł). Digital faktoring stanowił 54% całości obrotów faktoringowych. Faktoring tradycyjny urósł r/r o 5% i osiągnął wartość 426 mln zł.
Z faktoringu skorzystało 1 756 klientów, natomiast z pożyczek digital 12 156 firm. Pożyczki digital odpowiadały za 227 mln zł obrotu (wzrost o 80% r/r).

Produkty embedded finance uzyskały obrót na poziomie 305 mln zł (wzrost o 49% r/r), w tym:
– z usługi Merchant Cash Advance skorzystało 2 185 przedsiębiorców (wzrost 95% r/r), którzy otrzymali finansowanie o wartości 113 mln zł (wzrost o 132% r/r),
– z usługi BNPL (płatności odroczone B2B) skorzystało 10 395 przedsiębiorców (wzrost o 8% r/r), którzy otrzymali finansowanie o wartości 112 mln zł (wzrost o 44% r/r).
W trakcie pierwszego półrocza 2024 PragmaGO obsłużyła 13 872 przedsiębiorców (wzrost o 18% r/r). Zrealizowali oni 208 878 transakcji (wzrost o 7% r/r).

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

16.07.2024 r. 10:20

Emisja obligacji serii C5 w ramach IV Publicznego Programu Emisji Obligacji

RB 39/2024

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach _”Spółka” lub „Emitent”_ informuje, że dnia 11 lipca 2024 r. podjął uchwałę w sprawie emisji oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii C5 _”Obligacje”_. Obligacje emitowane są w ramach IV Publicznego Programu Emisji Obligacji, dla którego Dokument Rejestracyjny, Dokument Ofertowy Obligacji Zabezpieczonych oraz Dokument Ofertowy Obligacji Niezabezpieczonych zostały zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 14 września 2023 r.

Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej na postawie Prospektu Podstawowego Obligacji Niezabezpieczonych _”Prospekt”_. W ramach emisji Obligacji zaoferowanych zostanie 350.000 _trzysta pięćdziesiąt tysięcy_ Obligacji o wartości nominalnej 100,00 _sto_ złotych każda. Łączna wartość nominalna Obligacji wyniesie 35.000.000,00 _trzydzieści pięć milionów_ złotych. Cena emisyjna Obligacji jest równa wartości nominalnej.

Oprocentowanie Obligacji jest zmienne, jego wysokość zostanie ustalona na poziomie stopy bazowej powiększonej o stałą marżę, z zastrzeżeniem podwyższenia wysokości marży w przypadku przekroczenia Wskaźnika Zadłużenia Emitenta na zasadach opisanych w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji. Szczegółowe zasady ustalenia oprocentowania Obligacji, w tym w szczególności stopy bazowej zostały przedstawione w Prospekcie oraz Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji.

Emitent wykupi Obligacje w dniu 30 lipca 2027 r. Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu Obligacji, którego zasady realizacji zostaną opisane w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji. Obligacje nie będą zabezpieczone. Obligacje będą zdematerializowane i będą przedmiotem ubiegania się przez Emitenta o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Emitent informował o ustaleniu IV Publicznego Programu Emisji Obligacji raportem bieżącym nr 20/2023 z dnia 31 marca 2023 r.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

11.07.2024 r. 16:14

Wcześniejszy wykup obligacji serii B2

RB 38/2024

Zarząd PragmaGO S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 9 lipca 2024 r. podjął uchwałę o wcześniejszym wykupie obligacji serii B2. Wcześniejszy wykup obejmuje wszystkie pozostałe 100.000 (sto tysięcy) obligacji serii B2 o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł, które nie podlegały wcześniejszemu wykupowi realizowanemu na podstawie uchwały Zarządu PragmaGO S.A. o wcześniejszym wykupie części obligacji serii B2 z dnia 25 czerwca 2024 r. Obligacje zostaną wykupione w celu ich umorzenia.
Dzień ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji został wyznaczony na 17 lipca 2024 r., a dzień wcześniejszego wykupu wyznaczono na 19 lipca 2024 r. W dniu wykupu Emitent wypłaci Kwotę Wcześniejszego Wykupu, na którą składa się: nominał obligacji, premia oraz odsetki. Wszelkie rozliczenia z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji serii B2 zostaną przeprowadzone za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
Emitent informował o wcześniejszym częściowym wykupie obligacji serii B2 w raporcie bieżącym nr 32/2024 z dnia 25 czerwca 2024 r.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

9.07.2024 r. 16:46

Wprowadzenie obligacji serii C4 do obrotu giełdowego na Catalyst

RB 37/2024

Zarząd Emitenta PragmaGO S.A. informuje, że w dniu 8 lipca 2024 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 890/2024 o wprowadzeniu z dniem 10 lipca 2024 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 300.000 obligacji na okaziciela serii C4 o wartości nominalnej 100 zł każda, wyemitowanych przez PragmaGO S.A. Obligacje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „PRF0627”. Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 4_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

9.07.2024 r. 09:12

Rejestracja obligacji serii C4 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

RB 36/2024

Zarząd PragmaGO S.A. _dalej: „Emitent”_ informuje, że dnia 5 lipca 2024 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wydał oświadczenie o zawarciu z Emitentem umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych tj. 300.000 obligacji na okaziciela serii C4, którym został nadany kod ISIN: PLGFPRE00388 _dalej: „Obligacje”_. Rejestracja jest dokonywana w związku z dopuszczeniem Obligacji do obrotu na rynku regulowanym.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

5.07.2024 r. 15:15

Dopuszczenie obligacji serii C4 do obrotu giełdowego

RB 35/2024

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka” lub „Emitent”) informuje, iż dnia 2 lipca 2024 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 861/2024 w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 300.000 obligacji na okaziciela serii C4 wyemitowanych przez Spółkę („Obligacje”) – z dniem rejestracji Obligacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Emitent informował o emisji Obligacji w raporcie bieżącym nr 30/2024 z dnia 11 czerwca 2024 r., a o przydziale Obligacji w raporcie bieżącym nr 33/2024 z dnia 26 czerwca 2024 r.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

3.07.2024 r. 15:50

Zakończenie subskrypcji obligacji serii C4

RB 34/2024

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka” lub „Emitent”) przekazuje informacje o zakończeniu subskrypcji niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii C4 wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 1/11.06.2024 z dnia 11 czerwca 2024 r. w ramach IV Publicznego Programu Emisji Obligacji, dla którego Dokument Rejestracyjny, Dokument Ofertowy Obligacji Zabezpieczonych oraz Dokument Ofertowy Obligacji Niezabezpieczonych zostały zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 14 września 2023 r. („Obligacje”):

1) data rozpoczęcia subskrypcji: 12 czerwca 2024 r.
2) data zakończenia subskrypcji: 25 czerwca 2024 r.
3) data przydziału Obligacji: 26 czerwca 2024 r. uchwała o przydziale Obligacji,
4) liczba Obligacji objętych subskrypcją: 300.000 sztuk,
5) stopa redukcji w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, stopa redukcji: 67,56 %,
6) liczba Obligacji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 924.758 sztuk,
7) liczba Obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 300 000 sztuk,
8) cena, po jakiej Obligacje były obejmowane: 100,00 zł,
9) liczba osób, które złożyły zapisy na Obligacje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, zapisy na Obligacje złożyło 1298 osób,
10) liczba osób, którym przydzielono Obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, Obligacje przydzielono 1282 osobom,
11) nazwa / firmy / subemitentów, którzy objęli Obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję: Spółka nie zawarła umów o subemisję,
12) łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji wyniosły 847 053,00 zł, w tym koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty Obligacji: 795 933,00 zł,
b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: nie wystąpiły,
c) sporządzenia dokumentacji emisyjnej Obligacji, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 22 750,00 zł,
d) promocji oferty Obligacji: 28 370,00 zł,
13) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji Obligacji przypadający na jednostkę papieru wartościowego: 2,82 zł,
14) zobowiązania finansowe z tytułu emisji Obligacji będą wykazywane w zamortyzowanym koszcie przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Poniesione koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz doradztwa związane z emisją Obligacji zostaną uwzględnione przy obliczaniu zamortyzowanego koszty, zgodnie z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej i w rezultacie będą zamortyzowane w ciężar rachunku zysków i strat w okresie trwania Obligacji. Emitent jednocześnie wskazuje, że po zakończeniu ostatniej oferty obligacji przeprowadzonej w ramach IV Publicznego Programu Emisji Obligacji, Emitent przekaże oddzielnym raportem bieżącym informację o łącznym koszcie przeprowadzenia ofert obligacji w ramach IV Publicznego Programu Emisji Obligacji.
15) wszystkie Obligacje zostały objęte za wkłady pieniężne.

Emitent informował o emisji Obligacji w raporcie bieżącym nr 30/2024 z dnia 11 czerwca 2024 r., a o przydziale Obligacji w raporcie bieżącym nr 33/2024 z dnia 26 czerwca 2024 r.

Postawa prawna: art. 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (..).

1.07.2024 r. 15:57

Przydział obligacji serii C4

RB 33/2024

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2024 z dnia 11 czerwca 2024 roku w sprawie emisji obligacji serii C4 w ramach IV Publicznego Programu Emisji Obligacji (dalej: „Program”), Zarząd PragmaGO S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 26 czerwca 2024 roku podjął uchwałę (dalej: „Uchwała”) w sprawie przydziału obligacji serii C4 emitowanych w ramach Programu (dalej: „Obligacje”). W ramach oferty publicznej oferowanych było łącznie 300.000 Obligacji po cenie emisyjnej równej 100 zł za każdą Obligację. Zarząd Spółki dokonał przydziału 300.000 Obligacji o łącznej wartości nominalnej 30.000.000 zł. W wyniku proporcjonalnej redukcji, która wyniosła 67,56 %, Spółka przydzieliła 300.000 Obligacji w odpowiedzi na zapisy 1298 Inwestorów.

Jednocześnie Spółka informuje, że szczegółowe informacje podsumowujące emisję Obligacji przekazane zostaną odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

26.06.2024 r. 15:06

Wcześniejszy częściowy wykup obligacji serii B2

RB 32/2024

Zarząd PragmaGO S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 25 czerwca 2024 r. podjął uchwałę o wcześniejszym wykupie części obligacji serii B2. Wcześniejszy wykup obejmuje część obligacji serii B2, tj. 100.000 (sto tysięcy) sztuk o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł. Obligacje zostaną wykupione w celu ich umorzenia. Dzień ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji został wyznaczony na 3 lipca 2024 r., a dzień wcześniejszego wykupu wyznaczono na 11 lipca 2024 r. Obligacje zostaną wykupione w ilości proporcjonalnej do łącznej liczby obligacji serii B2 przez każdego Obligatariusza. W dniu wykupu Emitent wypłaci Kwotę Wcześniejszego Wykupu, na którą składa się: nominał obligacji, premia oraz odsetki. Wszelkie rozliczenia z tytułu obligacji serii B2 zostaną przeprowadzone za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

25.06.2024 r. 14:57

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 31/2024

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii R, S, A1, A2, T, U oraz B1, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 maja 2024r.

dla serii R 14 414 919 zł.

dla serii S 8 460 754 zł.

dla serii A1 19 200 832 zł.

dla serii A2 20 497 491 zł.

dla serii T 19 214 956 zł.

dla serii U 12 051 371 zł.

dla serii B1 15 356 545 zł.

Łączna wartość zbioru:  109 196 868 zł.

Nie zaistniał stan niedoboru

Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii R, S, A1, A2, T, U oraz serii B1 za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 117.494.910 zł.

Wartość Wskaźnika Szkodowości na dzień 31/05/2024 wynosi 0,68%

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

20.06.2024 r. 16:40

Emisja obligacji serii C4 w ramach IV Publicznego Programu Emisji Obligacji

RB 30/2024

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach _”Spółka” lub „Emitent”_ informuje, że dnia 11 czerwca 2024 r. podjął uchwałę w sprawie emisji oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii C4 _”Obligacje”_. Obligacje emitowane są w ramach IV Publicznego Programu Emisji Obligacji, dla którego Dokument Rejestracyjny, Dokument Ofertowy Obligacji Zabezpieczonych oraz Dokument Ofertowy Obligacji Niezabezpieczonych zostały zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 14 września 2023 r.

Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej na postawie Prospektu Podstawowego Obligacji Niezabezpieczonych _”Prospekt”_. W ramach emisji Obligacji zaoferowanych zostanie 300.000 _trzysta tysięcy_ Obligacji o wartości nominalnej 100,00 _sto_ złotych każda. Łączna wartość nominalna Obligacji wyniesie 30.000.000,00 _trzydzieści milionów_ złotych. Cena emisyjna Obligacji jest równa wartości nominalnej.

Oprocentowanie Obligacji jest zmienne, jego wysokość zostanie ustalona na poziomie stopy bazowej powiększonej o stałą marżę, z zastrzeżeniem podwyższenia wysokości marży w przypadku przekroczenia Wskaźnika Zadłużenia Emitenta na zasadach opisanych w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji. Szczegółowe zasady ustalenia oprocentowania Obligacji, w tym w szczególności stopy bazowej zostały przedstawione w Prospekcie oraz Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji.

Data wykupu Obligacji przypada na 26 czerwca 2027 r., w związku z tym, iż jest to dzień niebędącym dniem roboczym, wykup nastąpi w kolejnym dniu roboczym, tj. 28 czerwca 2027 r. Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu Obligacji, którego zasady realizacji zostaną opisane w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji. Obligacje nie będą zabezpieczone. Obligacje będą zdematerializowane i będą przedmiotem ubiegania się przez Emitenta o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A

Emitent informował o ustaleniu IV Publicznego Programu Emisji Obligacji raportem bieżącym nr 20/2023 z dnia 31 marca 2023 r.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

11.06.2024 r. 16:44

Ustalenie Piątego Publicznego Programu Emisji Obligacji

RB 29/2024

Zarząd PragmaGO S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 7 czerwca 2024 r. podjął uchwałę w sprawie ustalenia V Publicznego Programu Emisji Obligacji („V PEO”).
Emitent będzie uprawniony do wyemitowania oraz przeprowadzenia w ramach V PEO ofert publicznych obligacji („Obligacje”) o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 500.000.000 (pięćset milionów) złotych, na podstawie prospektu po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Obligacje będą zdematerializowanymi obligacjami na okaziciela. Poszczególne serie Obligacji mogą mieć zróżnicowane szczegółowe warunki emisji, w tym zasady dotyczące oprocentowania i jego wysokości, a także okresu zapadalności Obligacji (który nie będzie dłuższy niż 5 lat od daty przydziału Obligacji poszczególnych serii). Obligacje mogą być emitowane w złotych lub w euro.
Obligacje zostaną dopuszczone i wprowadzone do zorganizowanego obrotu na rynku Catalyst, na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu.
Obligacje wyemitowane w ramach V PEO mogą być obligacjami zabezpieczonymi lub obligacjami niezabezpieczonymi. W przypadku Obligacji zabezpieczonych, szczegóły zabezpieczenia określone zostaną w prospekcie i ostatecznych warunkach emisji Obligacji zabezpieczonych.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

7.06.2024 r. 15:44

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 28/2024

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii R, S, A1, A2, T, U oraz B1, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 30 kwietnia 2024r.

dla serii R 14 409 853 zł.

dla serii S 8 429 972 zł.

dla serii A1 19 276 457 zł.

dla serii A2 20 414 370 zł.

dla serii T 19 218 345 zł.

dla serii U 12 026 007 zł.

dla serii B1 15 359 050 zł.

Łączna wartość zbioru:   109 134 055 zł.

Nie zaistniał stan niedoboru

Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii R, S, A1, A2, T, U oraz serii B1 za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 129.013.149 zł.

Wartość Wskaźnika Szkodowości na dzień 30/04/2024 wynosi 0,57%

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

20.05.2024 r. 16:26

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii EUR1

RB 27/2024

Zarząd Emitenta PragmaGO S.A. informuje, że w dniu 7 maja 2024 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 569/2024 o wyznaczeniu na dzień 9 maja 2024 r. pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst 35.000 obligacji na okaziciela serii EUR1 wyemitowanych przez PragmaGO S.A., oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLGFPRE00370. Obligacje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „PRF0427”.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 4_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych _…_.

8.05.2024 r. 09:46

Wprowadzenie obligacji serii EUR1 do obrotu na Catalyst

RB 26/2024

Zarząd Emitenta PragmaGO S.A. informuje, że w dniu 29 kwietnia 2024 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 555/2024 o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 35.000 obligacji na okaziciela serii EUR1 o wartości nominalnej 100 EUR każda, wyemitowanych przez PragmaGO S.A. – z dniem rejestracji tych obligacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

30.04.2024 r. 10:24

Rejestracja obligacji serii EUR1 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

RB 25/2024

Zarząd PragmaGO S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że dnia 22 kwietnia 2024 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wydał oświadczenie o zawarciu z Emitentem umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych tj. 35.000 obligacji na okaziciela serii EUR1, którym został nadany kod ISIN: PLGFPRE00370 (dalej: „Obligacje”). Rejestracja Obligacji nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt decyzji o wprowadzeniu Obligacji do alternatywnego systemu obrotu.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

23.04.2024 r. 11:08

Dane o obrotach i ilości klientów w 1Q 2024 r.

RB 24/2024

Zarząd PragmaGO S.A. („Emitent”) przedstawia szacunkowe wyniki w zakresie obrotów oraz ilości obsłużonych klientów za I kwartał 2024.
Obroty (wartość nominalna sfinansowanych należności) w I kwartale 2024 r. wyniosły 541 mln zł (wzrost o 24% r/r), z czego 431 mln zł przypadło na faktoring (wzrost o 14% r/r), a 110 mln zł na pożyczki digital (wzrost o 97% r/r). Z faktoringu skorzystało 1 449 klientów (wzrost o 35% r/r), a z pożyczek 9 048 firm (wzrost o 24% r/r).
Digital faktoring kontynuuje dynamiczny wzrost (+34% r/r, 235 mln zł obrotu), podczas gdy faktoring tradycyjny odnotował ujemną dynamikę (-3% r/r, 196 ml zł obrotu). Digital faktoring stanowi już 55% wartości obrotów faktoringu (w stosunku do 47% w analogicznym okresie w roku ubiegłym).
W ramach digital faktoringu klient może dokonać wyboru konkretnego rozwiązania w pełni online. W trakcie procesu może dostosować do swoich potrzeb parametry umowy, poznać i zatwierdzić warunki cenowe. Może więc rozpocząć korzystanie z faktoringu z dowolnego miejsca i o dowolnej porze – w modelu 24/7/365.
Usługi embedded finance (model współpracy partnerskiej: wbudowywanie usług finansowych w ekosystemy partnerów) wygenerowały w I kwartale 2024 r. obroty na poziomie 144 mln zł (wzrost o 52%), skorzystało z nich 9 319 przedsiębiorców (wzrost o 22% r/r), w tym:
– z usługi Merchant Cash Advance (zaliczka przychodowa dla merchantów online i offline) skorzystało 1 620 przedsiębiorców (wzrost o 141% r/r), którzy otrzymali finansowanie o wartości 67 mln zł (wzrost o 205% r/r),
– z usługi BNPL (płatności odroczone B2B) skorzystało 7 646 przedsiębiorców (wzrost o 15% r/r), którzy otrzymali finansowanie o wartości 41 mln zł (wzrost o 31% r/r).
W I kwartale 2024 z usług PragmaGO skorzystało 10 476 przedsiębiorców (wzrost o 26% r/r), którzy zrealizowali 101 955 transakcji (wzrost o 12% r/r).

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

22.04.2024 r. 10:37

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 23/2024

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  R, S, A1, A2, T, U  oraz B1, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 marca 2024r.

dla serii R                     14 415 205 zł.

dla serii S                       8 428 404 zł.

dla serii A1                    19 292 633 zł.

dla serii A2                    20 485 661 zł.

dla serii T                      19 204 491 zł.

dla serii U                     12 007 643 zł.

dla serii B1                    15 348 199 zł.

Łączna wartość zbioru:   109 182 236 zł.

Nie zaistniał stan niedoboru

Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii R, S, A1, A2, T, U oraz serii B1 za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 138.834.551 zł.

Wartość Wskaźnika Szkodowości na dzień 31/03/2024 wynosi 0,47%

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

20.04.2024 r. 13:26

Zakończenie subskrypcji obligacji serii EUR1

RB 22/2024

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka” lub „Emitent”) przekazuje informacje o zakończeniu subskrypcji niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii EUR1 wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 1/20.03.2024 z dnia 20 marca 2024 r. i oferowanych w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”), która to oferta publiczna nie wymaga publikacji prospektu, zgodnie z art. 3 ust. 2 Rozporządzenia Prospektowego, a która zgodnie z art. 37b Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, wymaga udostępniania do publicznej wiadomości memorandum informacyjnego („Obligacje”):

 1. data rozpoczęcia subskrypcji: 3 kwietnia 2024 r.,
 2. data zakończenia subskrypcji: 15 kwietnia 2024 r.,
 3. data przydziału Obligacji: 16 kwietnia 2024 r.,
 4. liczba Obligacji objętych subskrypcją: 35.000 Obligacji,
 5. stopa redukcji w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, stopa redukcji: 17,05%,
 6. liczba Obligacji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 42.192 sztuk,
 7. liczba Obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 35.000 sztuk,
 8. cena, po jakiej Obligacje były obejmowane: 100,00 EUR,
 9. wartość nominalna Obligacji: 100,00 EUR każda Obligacja, łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 3.500.000,00 EUR,
 10. liczba osób, które złożyły zapisy na Obligacje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, zapisy na Obligacje złożyło 257 osób,
 11. liczba osób, którym przydzielono Obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, Obligacje przydzielono 250 osobom, zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta żadna z osób, której przydzielono Obligacje, nie jest podmiotem powiązanym z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu ASO,
 12. nazwa / firmy / subemitentów, którzy objęli Obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję: Spółka nie zawarła umów o subemisję,
 13. łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji wyniosły 484.825,71 zł, w tym koszty:
 14. przygotowania i przeprowadzenia oferty Obligacji: 386.678,71 zł,
 15. wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: nie wystąpiły,
 16. sporządzenia dokumentacji emisyjnej Obligacji, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 74.647,00 zł,
 17. promocji oferty Obligacji: 23.500,00 zł,
 18. średni koszt przeprowadzenia subskrypcji Obligacji przypadający na jednostkę papieru wartościowego: 13,85 zł,
 19. zobowiązania finansowe z tytułu emisji Obligacji będą wykazywane w zamortyzowanym koszcie przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Poniesione koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz doradztwa związane z emisją Obligacji zostaną uwzględnione przy obliczaniu zamortyzowanego kosztu, zgodnie z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej i w rezultacie będą zamortyzowane w ciężar rachunku zysków i strat w okresie trwania Obligacji,
 20. wszystkie Obligacje zostały objęte za wkłady pieniężne.

Emitent informował o emisji Obligacji w raporcie bieżącym nr 14/2024 z dnia 20 marca 2024 r., a o przydziale Obligacji w raporcie bieżącym nr 21/2024 z dnia 16 kwietnia 2024 r.

Postawa prawna: par. 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

17.04.2024 r. 16:21

Przydział obligacji serii EUR1

RB 21/2024

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2024 z dnia 20 marca 2024 roku w sprawie emisji obligacji serii EUR1 oferowanych w ramach oferty publicznej, w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”), która to oferta publiczna nie wymaga publikacji prospektu, zgodnie z art. 3 ust. 2 Rozporządzenia Prospektowego, a która zgodnie z art. 37b Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, wymaga udostępniania do publicznej wiadomości memorandum informacyjnego, której terminy i warunki zostały przedstawione w memorandum informacyjnym opublikowanym w dniu 2 kwietnia 2024 r., Zarząd PragmaGO S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 16 kwietnia 2024 roku podjął uchwałę (dalej: „Uchwała”) w sprawie przydziału obligacji serii EUR1 (dalej: „Obligacje”). W ramach oferty publicznej oferowanych było łącznie 35.000 Obligacji po cenie emisyjnej równej 100 EUR za każdą Obligację. Zarząd Spółki dokonał przydziału 35.000 Obligacji o łącznej wartości nominalnej 3.500.000 EUR. W wyniku proporcjonalnej redukcji, która wyniosła 17,05 %, Spółka przydzieliła 35.000 Obligacji w odpowiedzi na zapisy 275 Inwestorów.

Jednocześnie Spółka informuje, że szczegółowe informacje podsumowujące emisję Obligacji przekazane zostaną odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

16.04.2024 r. 15:23

Wprowadzenie obligacji serii C3 do obrotu giełdowego na Catalyst

RB 20/2024


Zarząd Emitenta PragmaGO S.A. informuje, że w dniu 9 kwietnia 2024 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 477/2024 o wprowadzeniu z dniem 11 kwietnia 2024 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 250.000 obligacji na okaziciela serii C3 o wartości nominalnej 100 zł każda, wyemitowanych przez PragmaGO S.A. Obligacje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „PRF0327”. Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).
10.04.2024 r. 10:09

Rejestracja obligacji serii C3 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

RB 19/2024

Zarząd PragmaGO S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że dnia 3 kwietnia 2024 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wydał oświadczenie o zawarciu z Emitentem umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych tj. 250.000 obligacji na okaziciela serii C3, którym został nadany kod ISIN: PLGFPRE00362 (dalej: „Obligacje”). Rejestracja jest dokonywana w związku z dopuszczeniem Obligacji do obrotu na rynku regulowanym.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

4.04.2024 r. 08:57

Dopuszczenie obligacji serii C3 do obrotu giełdowego

RB 18/2024

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka” lub „Emitent”) informuje, iż dnia 28 marca 2024 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 432/2024 w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 250.000 obligacji na okaziciela serii C3 wyemitowanych przez Spółkę („Obligacje”) – z dniem rejestracji Obligacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Emitent informował o emisji Obligacji w raporcie bieżącym nr 12/2024 z dnia 6 marca 2024 r., a o przydziale Obligacji w raporcie bieżącym nr 15/2024 z dnia 21 marca 2023 r.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

29.03.2024 r. 09:05

Zakończenie subskrypcji obligacji serii C3

RB 17/2024

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka” lub „Emitent”) przekazuje informacje o zakończeniu subskrypcji niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii C3 wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 1/06.03.2024 z dnia 6 marca 2024 r. w ramach IV Publicznego Programu Emisji Obligacji, dla którego Dokument Rejestracyjny, Dokument Ofertowy Obligacji Zabezpieczonych oraz Dokument Ofertowy Obligacji Niezabezpieczonych zostały zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 14 września 2023 r. („Obligacje”):
1) data rozpoczęcia subskrypcji: 7 marca 2024 r.
2) data zakończenia subskrypcji: 20 marca 2024 r.
3) data przydziału Obligacji: 21 marca 2024 r. uchwała o przydziale Obligacji,
4) liczba Obligacji objętych subskrypcją: 250.000 sztuk,
5) stopa redukcji w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, stopa redukcji: 57,83%,
6) liczba Obligacji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 592 805 sztuk,
7) liczba Obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 250 000 sztuk,
8) cena, po jakiej Obligacje były obejmowane: 100,00 zł,
9) liczba osób, które złożyły zapisy na Obligacje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, zapisy na Obligacje złożyło 1101 osób,
10) liczba osób, którym przydzielono Obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, Obligacje przydzielono 1088 osobom,
11) nazwa / firmy / subemitentów, którzy objęli Obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję: Spółka nie zawarła umów o subemisję,
12) łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji wyniosły 709 378,00 zł, w tym koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty Obligacji: 661 328,00 zł,
b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: nie wystąpiły,
c) sporządzenia dokumentacji emisyjnej Obligacji, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 22 750,00 zł,
d) promocji oferty Obligacji: 25 300,00 zł
13) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji Obligacji przypadający na jednostkę papieru wartościowego: 2,84 zł,
14) zobowiązania finansowe z tytułu emisji Obligacji będą wykazywane w zamortyzowanym koszcie przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Poniesione koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz doradztwa związane z emisją Obligacji zostaną uwzględnione przy obliczaniu zamortyzowanego koszty, zgodnie z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej i w rezultacie będą zamortyzowane w ciężar rachunku zysków i strat w okresie trwania Obligacji. Emitent jednocześnie wskazuje, że po zakończeniu ostatniej oferty obligacji przeprowadzonej w ramach IV Publicznego Programu Emisji Obligacji, Emitent przekaże oddzielnym raportem bieżącym informację o łącznym koszcie przeprowadzenia ofert obligacji w ramach IV Publicznego Programu Emisji Obligacji.
15) wszystkie Obligacje zostały objęte za wkłady pieniężne.
Emitent informował o emisji Obligacji w raporcie bieżącym nr 12/2024 z dnia 6 marca 2024r., a o przydziale Obligacji w raporcie bieżącym nr 15/2024 z dnia 21 marca 2024 r.
Postawa prawna: art. 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

29.03.2024 r. 09:04

Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

RB 16/2024

Zarząd PragmaGO S.A. _Emitent_ informuje o otrzymaniu w dniu 21 marca 2024 r. powiadomienia o transakcji na obligacjach Emitenta, przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR przez Panią Danutę Czapeczko jako osobę pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta. Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

załączniki

zawiadomienie

21.03.2024 r. 15:45

Przydział obligacji serii C3

RB 15/2024

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2024 z dnia 6 marca 2024 roku w sprawie emisji obligacji serii C3 w ramach IV Publicznego Programu Emisji Obligacji _dalej: „Program”_, Zarząd PragmaGO S.A. _dalej: „Spółka”_ informuje, iż w dniu 21 marca 2024 roku podjął uchwałę _dalej: „Uchwała”_ w sprawie przydziału obligacji serii C3 emitowanych w ramach Programu _dalej: „Obligacje”_. W ramach oferty publicznej oferowanych było łącznie 250.000 Obligacji po cenie emisyjnej równej 100 zł za każdą Obligację. Zarząd Spółki dokonał przydziału 250.000 Obligacji o łącznej wartości nominalnej 25.000.000 zł. W wyniku proporcjonalnej redukcji, która wyniosła 57,83 %, Spółka przydzieliła 250.000 Obligacji w odpowiedzi na zapisy 1101 Inwestorów.

Jednocześnie Spółka informuje, że szczegółowe informacje podsumowujące emisję Obligacji przekazane zostaną odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 _MAR_.

21.03.2024 r. 14:05

Emisja obligacji serii EUR1

RB 14/2024

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że dnia 20 marca 2024 r. podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii EUR1, ustalenia warunków ich emisji, dematerializacji oraz wprowadzenia do obrotu na Catalyst („Obligacje”).
Oferta Obligacji będzie realizowana w trybie art. 33 pkt 1_ Ustawy o Obligacjach, tj. w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”), która to oferta publiczna nie wymaga publikacji prospektu, zgodnie z art. 3 ust. 2 Rozporządzenia Prospektowego, a która zgodnie z art. 37b Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, wymaga udostępniania do publicznej wiadomości memorandum informacyjnego.

W ramach oferty publicznej zaoferowanych zostanie 35.000 (słownie: trzydzieści pięć tysięcy) sztuk Obligacji o wartości nominalnej 100,00 EUR (słownie: sto euro) każda. Łączna wartość nominalna Obligacji wyniesie 3.500.000,00 EUR (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy euro). Cena emisyjna Obligacji jest równa wartości nominalnej.

Oprocentowanie Obligacji jest zmienne, jego wysokość zostanie ustalona na poziomie stopy bazowej powiększonej o stałą marżę, z zastrzeżeniem podwyższenia wysokości marży w przypadku przekroczenia Wskaźnika Zadłużenia Emitenta na zasadach opisanych w Warunkach Emisji Obligacji. Szczegółowe zasady ustalenia oprocentowania Obligacji, w tym w szczególności stopy bazowej zostały przedstawione w Warunkach Emisji Obligacji.

Emitent wykupi Obligacje w dniu 16 kwietnia 2027 r. Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu Obligacji, którego zasady realizacji zostaną opisane w Warunkach Emisji Obligacji. Obligacje nie będą zabezpieczone. Obligacje będą zdematerializowane i będą przedmiotem ubiegania się przez Emitenta o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zapisy na Obligacje rozpoczną się w dniu 3 kwietnia 2024 r.
Szczegółowe informacje o terminach i warunkach oferty publicznej Obligacji zostaną przedstawione w memorandum informacyjnym, które Emitent planuje opublikować na stronie internetowej Emitenta w dniu 2 kwietnia 2024 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

20.03.2024 r. 18:10

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 13/2024

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  R, S, A1, A2, T, U  oraz B1, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 29 lutego 2024r.

dla serii R                     14 429 117 zł.

dla serii S                       8 482 943 zł.

dla serii A1                    21 030 406 zł.

dla serii A2                    20 434 820 zł.

dla serii T                      19 291 611 zł.

dla serii U                     12 100 472 zł.

dla serii B1                    15 396 280 zł.

Łączna wartość zbioru:   111 165 649 zł.

Nie zaistniał stan niedoboru

Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii R, S, A1, A2, T, U oraz serii B1 za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 137.594.985 zł.

Wartość Wskaźnika Szkodowości na dzień 29/02/2024 wynosi 0,48%

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

19.03.2024 r. 16:17

Emisja obligacji serii C3 w ramach IV Publicznego Programu Emisji Obligacji

RB 12/2024

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach _”Spółka” lub „Emitent”_ informuje, że dnia 6 marca 2024 r. podjął uchwałę w sprawie emisji oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii C3 _”Obligacje”_. Obligacje emitowane są w ramach IV Publicznego Programu Emisji Obligacji, dla którego Dokument Rejestracyjny, Dokument Ofertowy Obligacji Zabezpieczonych oraz Dokument Ofertowy Obligacji Niezabezpieczonych zostały zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 14 września 2023 r.
Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej na postawie Prospektu Podstawowego Obligacji Niezabezpieczonych _”Prospekt”_. W ramach emisji Obligacji zaoferowanych zostanie 250.000 _dwieście pięćdziesiąt tysięcy_ Obligacji o wartości nominalnej 100,00 _sto_ złotych każda. Łączna wartość nominalna Obligacji wyniesie 25.000.000,00 _dwadzieścia pięć milionów_ złotych. Cena emisyjna Obligacji jest równa wartości nominalnej.
Oprocentowanie Obligacji jest zmienne, jego wysokość zostanie ustalona na poziomie stopy bazowej powiększonej o stałą marżę, z zastrzeżeniem podwyższenia wysokości marży w przypadku przekroczenia Wskaźnika Zadłużenia Emitenta na zasadach opisanych w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji. Szczegółowe zasady ustalenia oprocentowania Obligacji, w tym w szczególności stopy bazowej zostały przedstawione w Prospekcie oraz Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji.
Emitent wykupi Obligacje w dniu 21 marca 2027 r. Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu Obligacji, którego zasady realizacji zostaną opisane w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji. Obligacje nie będą zabezpieczone. Obligacje będą zdematerializowane i będą przedmiotem ubiegania się przez Emitenta o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Emitent informował o ustaleniu IV Publicznego Programu Emisji Obligacji raportem bieżącym nr 20/2023 z dnia 31 marca 2023 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Emitent informował o ustaleniu IV Publicznego Programu Emisji Obligacji raportem bieżącym nr 20/2023 z dnia 31 marca 2023 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

6.03.2024 r. 16:44

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 11/2024

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  R, S, A1, A2, T, U  oraz B1, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 stycznia 2024r.

dla serii R                     14 424 197 zł.

dla serii S                       8 442 249 zł.

dla serii A1                    19 760 899 zł.

dla serii A2                    20 519 156 zł.

dla serii T                      19 217 426 zł.

dla serii U                     12 007 943 zł.

dla serii B1                    15 398 382 zł.

Łączna wartość zbioru:   109 770 252 zł.

Nie zaistniał stan niedoboru

Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii R, S, A1, A2, T, U oraz serii B1 za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 140.999.506 zł.

Wartość Wskaźnika Szkodowości na dzień 31/01/2024 wynosi 0,47%

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

20.02.2024 r. 19:35

Wprowadzenie obligacji serii C2 do obrotu giełdowego na Catalyst

RB 10/2024

Zarząd Emitenta PragmaGO S.A. informuje, że w dniu 7 lutego 2024 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 151/2024 o wprowadzeniu z dniem 9 lutego 2024 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 250.000 obligacji na okaziciela serii C2 o wartości nominalnej 100 zł każda, wyemitowanych przez PragmaGO S.A. Obligacje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „PRF0127”. Uchwała Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 4_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

8.02.2024 r. 08:54

Nabycie 100% udziałów w Monevia sp. z o.o.

RB 9/2024

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka” lub „Emitent”), informuje, że w dniu 5 lutego 2024 r. Spółka (jako Kupujący) zawarła z Monevia International société responsabilité limitée, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa luksemburskiego z siedzibą w Luksemburgu (jako Sprzedającym) umowę sprzedaży („Umowa Sprzedaży”) udziałów w kapitale zakładowym Monevia sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy („Monevia”), na podstawie której Emitent nabył 17.000 udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego w Monevii („Udziały”) za łączną cenę 11,1 mln zł. Przejście Udziałów na Emitenta nastąpiło z chwilą uznania rachunku bankowego Sprzedającego kwotą 10,1 mln stanowiącą część ceny płatnej w dniu zawarcia Umowy Sprzedaży.
W związku z przyjętą przez Emitetna strategią biznesową związaną z nabyciem Udziałów, Monevia zachowa odrębną osobowość prawną i będzie prowadzić działalność pod własną marką w jej obecnej ofercie produktowej, tj. świadczyć usługi nabywania faktur, co pozwoli na zwiększenie obrotów Grupy PragmaGO oraz zwiększenie udziału Grupy w rynku digital faktoringu.
Emitent przekazuje także informacje finansowe wynikające ze zbadanego sprawozdania finansowego Monevii za 2022 rok, które wykazuje:
• 8,8 mln zł przychodów,
• 1,2 mln zł zysku netto,
• 31 mln zł sumy bilansowej, w tym 25 mln zł portfela należności faktoringowych,
• 5,2 mln zł kapitału własnego,
• 183 mln zł obrotów faktoringowych.

Emitent uznał powyższą informację za istotną informację ze względu na zwiększenie udziału Emitenta w rynku faktoringu w segmencie digital.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

5.02.2024 r. 18:16

Zakończenie subskrypcji obligacji serii C2

RB 8/2024

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka” lub „Emitent”) przekazuje informacje o zakończeniu subskrypcji niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii C2 wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 1/11.01.2024 z dnia 11 stycznia 2024 r. w ramach IV Publicznego Programu Emisji Obligacji, dla którego Dokument Rejestracyjny, Dokument Ofertowy Obligacji Zabezpieczonych oraz Dokument Ofertowy Obligacji Niezabezpieczonych zostały zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 14 września 2023 r. („Obligacje”):
1) data rozpoczęcia subskrypcji: 12 stycznia 2024 r.
2) data zakończenia subskrypcji: 24 stycznia 2024 r.
3) data przydziału Obligacji: 25 stycznia 2024 r. uchwała o przydziale Obligacji,
4) liczba Obligacji objętych subskrypcją: 250.000 sztuk,
5) stopa redukcji w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, stopa redukcji: 53,50 %,
6) liczba Obligacji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 537 684 sztuk,
7) liczba Obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 250 000 sztuk,
8) cena, po jakiej Obligacje były obejmowane: 100,00 zł,
9) liczba osób, które złożyły zapisy na Obligacje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, zapisy na Obligacje złożyło 830 osób,
10) liczba osób, którym przydzielono Obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, Obligacje przydzielono 815 osobom,
11) nazwa / firmy / subemitentów, którzy objęli Obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję: Spółka nie zawarła umów o subemisję,
12) łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji wyniosły: 687 043,40 zł, w tym koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty Obligacji: 646 983,40 zł,
b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: nie wystąpiły,
c) sporządzenia dokumentacji emisyjnej Obligacji, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 22 750,00 zł,
d_ promocji oferty Obligacji: 17 310,00 zł
13) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji Obligacji przypadający na jednostkę papieru wartościowego: 2,75 zł,
14) zobowiązania finansowe z tytułu emisji Obligacji będą wykazywane w zamortyzowanym koszcie przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Poniesione koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz doradztwa związane z emisją Obligacji zostaną uwzględnione przy obliczaniu zamortyzowanego koszty, zgodnie z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej i w rezultacie będą zamortyzowane w ciężar rachunku zysków i strat w okresie trwania Obligacji.
Emitent jednocześnie wskazuje, że po zakończeniu ostatniej oferty obligacji przeprowadzonej w ramach IV Publicznego Programu Emisji Obligacji, Emitent przekaże oddzielnym raportem bieżącym informację o łącznym koszcie przeprowadzenia ofert obligacji w ramach IV Publicznego Programu Emisji Obligacji.
15) wszystkie Obligacje zostały objęte za wkłady pieniężne.

Emitent informował o emisji Obligacji w raporcie bieżącym nr 1/2024 z dnia 11 stycznia 2024 r., a o przydziale Obligacji w raporcie bieżącym nr 4/2024 z dnia 25 stycznia 2024 r.

Postawa prawna: art. 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

5.02.2024 r. 10:56

Rejestracja obligacji serii C2 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

RB 7/2024

Zarząd PragmaGO S.A. _dalej: „Emitent”_ informuje, że dnia 1 lutego 2024 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wydał oświadczenie o zawarciu z Emitentem umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych tj. 250.000 obligacji na okaziciela serii C2, którym został nadany kod ISIN: PLGFPRE00354 (dalej: „Obligacje”). Rejestracja jest dokonywana w związku z dopuszczeniem Obligacji do obrotu na rynku regulowanym.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

1.02.2024 r. 10:23

Dopuszczenie obligacji serii C2 do obrotu giełdowego

RB 6/2024

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach _”Spółka” lub „Emitent”_ informuje, iż dnia 30 stycznia 2024 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 119/2024 w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 250.000 obligacji na okaziciela serii C2 wyemitowanych przez Spółkę („Obligacje”) – z dniem rejestracji Obligacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Emitent informował o emisji Obligacji w raporcie bieżącym nr 1/2024 z dnia 11 stycznia 2024 r., a o przydziale Obligacji w raporcie bieżącym nr 4/2024 z dnia 25 stycznia 2023 r.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

31.01.2024 r. 09:37

Dane o obrotach i ilości klientów w 4Q 2023 r.

RB 5/2024

Zarząd PragmaGO S.A. („Emitent”) przedstawia szacunkowe wyniki w zakresie obrotów oraz ilości obsłużonych klientów za IV kwartał 2023 oraz w okresie całego 2023 r.

Obroty (wartość nominalna sfinansowanych należności) w IV kwartale 2023 r. wyniosły 538 mln zł (wzrost o 12% r/r), z czego 437 mln zł przypadło na faktoring (wzrost o 4% r/r), a 101 mln zł na pożyczki digital (wzrost o 71% r/r). Z faktoringu skorzystało 954 klientów, a z pożyczek 8 781 unikatowych firm.

Usługi embedded finance (model współpracy partnerskiej: wbudowywanie usług finansowych w ekosystemy partnerów) wygenerowały w IV kwartale 2023 r. obroty na poziomie 137 mln zł (wzrost o 34%), skorzystało z nich
9 061 przedsiębiorców (wzrost o 34% r/r), w tym:
– z usługi Merchant Cash Advance (zaliczka przychodowa dla merchantów online i offline) skorzystało 1 198 przedsiębiorców (wzrost o 146% r/r), którzy otrzymali finansowanie o wartości 42 mln zł (wzrost o 62% r/r),
– z usługi BNPL (płatności odroczone B2B) skorzystało 7 495 przedsiębiorców (wzrost o 24% r/r), którzy otrzymali finansowanie o wartości 52 mln zł (wzrost o 62% r/r).

W IV kwartale 2023 z usług PragmaGO skorzystało 9 697 przedsiębiorców (wzrost o 29% r/r), którzy zrealizowali 100 615 transakcji (wzrost o 26% r/r).

W okresie I-IV kwartał 2023 łączne obroty (wartość nominalna sfinansowanych należności) PragmaGO wyniosły 1,97 mld zł (wzrost o 21% r/r).

Faktoring wygenerował 1,65 mld zł (wzrost o 12% r/r). Aż 26% r/r wzrosły obroty w zakresie digital faktoringu (809 mln zł). Digital faktoring stanowił 49% całości obrotów faktoringowych (wobec 44% rok wcześniej). Faktoring klasyczny urósł r/r o 2% i osiągnął wartość 846 mln zł.

Silny trend wzrostu dla digital faktoringu powinien być kontynuowany, ponieważ aż 82% nowych klientów faktoringowych w 2023 skorzystało z digitalowej ścieżki zakupowej. W ramach digital faktoringu klient może dokonać wyboru konkretnego rozwiązania w pełni online. W trakcie procesu może dostosować do swoich potrzeb parametry umowy, poznać i zatwierdzić warunki cenowe. Może więc rozpocząć korzystanie z faktoringu z dowolnego miejsca i o dowolnej porze – w modelu 24/7/365.

Z faktoringu skorzystało 1 924 klientów, natomiast z pożyczek digital 14 927 firm. Pożyczki digital odpowiadały za 317 mln zł obrotu (wzrost o 101% r/r).
Produkty embedded finance uzyskały obrót na poziomie 467 mln zł (wzrost o 49% r/r), w tym:
z usługi Merchant Cash Advance (zaliczka przychodowa dla merchantów) skorzystało 2 358 przedsiębiorców (wzrost o 267% r/r), którzy otrzymali finansowanie o wartości 129 mln zł (wzrost o 206% r/r), z usługi BNPL (płatności odroczone B2B) skorzystało 13 298 przedsiębiorców (wzrost o 22% r/r), którzy otrzymali finansowanie o wartości 184 mln zł (wzrost o 76% r/r).

W trakcie całego roku 2023 PragmaGO obsłużyła 16 719 przedsiębiorców (wzrost o 25%). Zrealizowali oni 384 158 transakcji (wzrost o 72% r/r).

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

29.01.2024 r. 11:09

Przydział obligacji serii C2

RB 4/2024

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2024 z dnia 11 stycznia 2024 roku w sprawie emisji obligacji serii C2 w ramach IV Publicznego Programu Emisji Obligacji _dalej: „Program”_, Zarząd PragmaGO S.A. _dalej: „Spółka”_ informuje, iż w dniu 25 stycznia 2024 roku podjął uchwałę _dalej: „Uchwała”_ w sprawie przydziału obligacji serii C2 emitowanych w ramach Programu _dalej: „Obligacje”_. W ramach oferty publicznej oferowanych było łącznie 250.000 Obligacji po cenie emisyjnej równej 100 zł za każdą Obligację. Zarząd Spółki dokonał przydziału 250.000 Obligacji o łącznej wartości nominalnej 25.000.000 zł. W wyniku proporcjonalnej redukcji, która wyniosła 53,50 %, Spółka przydzieliła 250.000 Obligacji w odpowiedzi na zapisy 830 Inwestorów.

Jednocześnie Spółka informuje, że szczegółowe informacje podsumowujące emisję Obligacji przekazane zostaną odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 _MAR_.

25.01.2024 r. 14:49

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 3/2024

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii R, S, A1, A2, T, U oraz B1, PragmaGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 grudnia 2023r.

dla serii R 14 403 274 zł.
dla serii S 8 458 720 zł.
dla serii A1 19 200 528 zł.
dla serii A2 20 431 675 zł.
dla serii T 19 260 624 zł.
dla serii U 12 021 505 zł.
dla serii B1 15 338 422 zł.

Łączna wartość zbioru: 109 114 747 zł.
Nie zaistniał stan niedoboru.
Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii R, S, A1, A2, T, U oraz serii B1 za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 141.584.701 zł.
Wartość Wskaźnika Szkodowości na dzień 31/12/2023 wynosi 0,50%.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

20.01.2024 r. 14:44

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

RB 2/2024

Zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej – Rozporządzenie), Zarząd Spółki PragmaGO S.A. informuje, że raporty okresowe w roku 2024 będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:
1. jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2023 r. – 25 kwietnia 2024 r.
2. skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2024 r. – 28 maja 2024 r.
3. skonsolidowany raport za I półrocze 2024 r. – 19 września 2024 r.
4. skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2024 r. – 21 listopada 2024 r.
Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, że:
1. zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2023 oraz raportu kwartalnego za II kwartał roku obrotowego 2024,
2. zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent będzie przekazywał skonsolidowane raporty kwartalne za I oraz za III kwartał roku obrotowego 2024 zawierające kwartalną informację finansową i nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za te okresy sprawozdawcze,
3. zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia, Emitent będący Jednostką Dominującą nie będzie publikował odrębnego jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym za I półrocze 2024 roku będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe emitenta wraz z raportem firmy audytorskiej.

19.01.2024 r. 11:54

Emisja obligacji serii C2 w ramach IV Publicznego Programu Emisji Obligacji

RB 1/2024

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach _”Spółka” lub „Emitent”_ informuje, że dnia 11 stycznia 2024 r. podjął uchwałę w sprawie emisji oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii C2 _”Obligacje”_. Obligacje emitowane są w ramach IV Publicznego Programu Emisji Obligacji, dla którego Dokument Rejestracyjny, Dokument Ofertowy Obligacji Zabezpieczonych oraz Dokument Ofertowy Obligacji Niezabezpieczonych zostały zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 14 września 2023 r.
Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej na postawie Prospektu Podstawowego Obligacji Niezabezpieczonych _”Prospekt”_. W ramach emisji Obligacji zaoferowanych zostanie 250.000 _dwieście pięćdziesiąt tysięcy_ Obligacji o wartości nominalnej 100,00 _sto_ złotych każda. Łączna wartość nominalna Obligacji wyniesie 25.000.000,00 _dwadzieścia pięć milionów_ złotych. Cena emisyjna Obligacji jest równa wartości nominalnej.
Oprocentowanie Obligacji jest zmienne, jego wysokość zostanie ustalona na poziomie stopy bazowej powiększonej o stałą marżę, z zastrzeżeniem podwyższenia wysokości marży w przypadku przekroczenia Wskaźnika Zadłużenia Emitenta na zasadach opisanych w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji. Szczegółowe zasady ustalenia oprocentowania Obligacji, w tym w szczególności stopy bazowej zostały przedstawione w Prospekcie oraz Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji.
Emitent wykupi Obligacje w dniu 25 stycznia 2027 r. Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu Obligacji, którego zasady realizacji zostaną opisane w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji. Obligacje nie będą zabezpieczone. Obligacje będą zdematerializowane i będą przedmiotem ubiegania się przez Emitenta o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Emitent informował o ustaleniu IV Publicznego Programu Emisji Obligacji raportem bieżącym nr 20/2023 z dnia 31 marca 2023 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

11.01.2024 r. 14:40