Start   >  Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport

Zmiana terminu publikacji raportów okresowych

 

RB 33/2021

 

Emitent informuje, że zmienia termin publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 r. z dnia 26 kwietnia 2021 na dzień 20 kwietnia 2021 r.

Podstawa prawna: par. 80 ust. 2 rozporządzenia MF z 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych _…_.

15.04.2021 r. 11:32

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

 

RB 32/2021

 

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  L, M, N, O, P, R oraz S, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 marca 2021r.

 

dla serii L                      19 501 349 zł.

dla serii M                    15 726 583 zł.

dla serii N                       5 633 641 zł.

dla serii O                     13 000 101 zł.

dla serii P                      13 005 975 zł.

dla serii R                     15 635 828 zł.

dla serii S                       9 107 967 zł.

 

Łączna wartość zbioru:   91 611 444 zł.

 

Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P, R oraz serii S za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 68.187.286 zł.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

13.04.2021 r. 15:24

Informacja o odwołaniu prognoz finansowych przedstawionych w raporcie bieżącym Spółki nr 50/2020 z dnia 26 listopada 2020 r.

 

RB 31/2021

 

Zarząd PragmaGO S.A. _”Emitent”_, informuje, iż w dniu 12 kwietnia 2021 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie odwołania prognoz finansowych przekazanych do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 50/2020 z dnia 26 listopada 2020 r.

Uchwała została podjęta po przeprowadzeniu przez Zarząd Spółki analizy, w szczególności w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 3 marca 2021 r. uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii E, w sprawie dematerializacji akcji E oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii E w depozycie papierów wartościowych oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, zawarciem z Polish Enterprise Funds SCA z siedzibą w Luksemburgu _”Inwestor”_ umowy objęcia akcji serii E oraz zapłatą przez Inwestora kwoty 30.000.007,90 zł stanowiącej łączną cenę emisyjną akcji serii E objętych przez Inwestora.

Podstawowym założeniem opublikowanych prognoz był brak dokapitalizowania Emitenta przez Inwestora lub inny podmiot. W związku z dokapitalizowaniem Emitenta przez Inwestora odpadło podstawowe założenie prognoz, a prognozy straciły swoją aktualność.

O uchwale w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładkowego oraz o z zapłacie przez Inwestora łącznej ceny emisyjnej za akcje objęte w podwyższonym kapitale zakładowy, Emitent informował w raporcie bieżącym nr 24/2021 z dnia 03.03.2021 r. oraz raporcie bieżącym nr 25/2021 z dnia 05.03.2021 r.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

12.04.2021 r. 18:40

Wcześniejszy wykup obligacji serii N

 

RB 30/2021

 

Zarząd PragmaGO S.A. _Emitent_ informuje, że w dniu 08 kwietnia 2021 r. podjął decyzję o wcześniejszym wykupie obligacji serii N. Decyzja o wcześniejszym wykupie znajduje podstawę w art. 76 ust. 1 ustawy o obligacjach oraz w warunkach emisji. Wcześniejszy wykup obejmuje obligacje serii N, tj. 35.000 sztuk o łącznej wartości nominalnej 3,5 mln zł. Obligacje zostaną wykupione w celu ich umorzenia. Dzień ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji został wyznaczony na 16 kwietnia 2021 r., a dzień wcześniejszego wykupu wyznaczono na 23 kwietnia 2021 r. Każdemu z obligatariuszy uprawnionemu z obligacji, zgodnie z warunkami emisji, w dniu wykupu Emitent wypłaci Kwotę Wcześniejszego Wykupu, na którą składa się: nominał obligacji, odsetki oraz premia. Wszelkich rozliczeń z tytułu obligacji serii N dokona podmiot prowadzący ich ewidencję – Dom Maklerski BDM S.A.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

8.04.2021 r. 19:40

Wcześniejszy wykup obligacji serii L

 

RB 29/2021

 

Zarząd PragmaGO S.A. _Emitent_ informuje, że w dniu 08 kwietnia 2021 r. podjął uchwałę o wcześniejszym wykupie obligacji serii L. Decyzja o wcześniejszym wykupie znajduje podstawę w art. 76 ust. 1 ustawy o obligacjach oraz w pkt. 8 warunków emisji. Wcześniejszy wykup obejmuje wszystkie obligacje serii L, tj. 150.000 sztuk o łącznej wartości nominalnej 15 mln zł. Obligacje zostaną wykupione w celu ich umorzenia. Dzień ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji został wyznaczony na 16 kwietnia 2021 r., a dzień wcześniejszego wykupu wyznaczono na 23 kwietnia 2021 r. Każdemu z obligatariuszy uprawnionemu z obligacji, zgodnie z warunkami emisji, w dniu wykupu Emitent wypłaci Kwotę Wcześniejszego Wykupu, na którą składa się: nominał obligacji oraz odsetki. Wszelkie rozliczenia z tytułu obligacji serii L zostaną przeprowadzone za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

8.04.2021 r. 19:38

Dane o obrotach i ilości Klientów w marcu 2021 r.

RB 28/2021

 

W załączeniu Emitent przedstawia dane o obrotach i ilości Klientów za miesiąc marzec 2021 r.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE nr 596/2014 _MAR_.

 

Załącznik:
PragmaGO obroty i ilość Klientów III 2021

7.04.2021 r. 09:19

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB  27/2021

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  L, M, N, O, P, R oraz S, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 28 lutego 2021 r.

 

dla serii L                      19 500 053 zł.

dla serii M                    15 602 915 zł.

dla serii N                       5 305 658 zł.

dla serii O                     13 000 567 zł.

dla serii P                      13 007 878 zł.

dla serii R                     15 662 125 zł.

dla serii S                       9 104 671 zł.

 

Łączna wartość zbioru:   91 183 867 zł.

 

Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P, R oraz serii S za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 61.901.978 zł.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

 

15.03.2021 r. 10:23

Dane o obrotach i ilości Klientów w lutym 2021 r.

RB  26/2021

W załączeniu Emitent przedstawia dane o obrotach i ilości Klientów za miesiąc luty 2021 r.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE nr 596/2014 _MAR_.

 

Załącznik:
PragmaGO obroty i ilość Klientów II 2021

 

8.03.2021 r. 10:25

Zawarcie umowy objęcia akcji

RB  25/2021

Zarząd PragmaGO S.A. („Spółka” lub „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł z Polish Enterprise Funds SCA z siedzibą w Luksemburgu (dalej: “Inwestor”) umowę objęcia akcji serii E („Umowa Objęcia Akcji”). Zawarcie tej umowy nastąpiło w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z dnia 03 marca 2021 r. uchwały nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru wszystkich akcji serii E, dematerializacji akcji serii E oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii E w depozycie papierów wartościowych oraz zmiany Statutu Spółki, o treści której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 24/2021 z dnia 03 marca 2021 r. („Uchwała Emisyjna”). Zgodnie z postanowieniami Umowy Objęcia Akcji, Inwestor przyjął ofertę Spółki objęcia 1.657.459 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł emitowanych na podstawie Uchwały Emisyjnej po cenie wynoszącej 18,10 zł za akcję, a więc łącznej cenie emisyjnej wynoszącej 30.000.007,90 zł. Jednocześnie Emitent informuje, iż łączna cena emisyjna została w całości zapłacona przez Inwestora.

Podstawa prawna: Podstawa prawna – Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

5.03.2021 r. 15:26

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 03 marca 2021 r.

RB  24/2021

Zarząd PragmaGO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jakie odbyło się w siedzibie Emitenta w dniu 03 marca 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło wszystkie z punktów planowanego porządku obrad, powzięło wszystkie uchwały jakie znalazły się w projektach przedstawionych przez Zarząd, nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej z uchwał. Do niniejszego raportu zostaje dołączona także lista akcjonariuszy posiadających na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu co najmniej 5% z ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6_, 7_ i 9_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych _…_.

 

Załączniki:

Uchwały podjęte na NWZA

Wykaz Akcjonariuszy

 

3.03.2021 r. 15:24

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

 

RB  23/2021

 

Zarząd PragmaGO S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od Pana Grzegorza Borowskiego, członka Rady Nadzorczej Emitenta, oświadczenie o złożeniu rezygnacji z pełnionej funkcji. Przyczyną rezygnacji są ważne powody osobiste.

Podstawa prawna: § 5 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

26.02.2021 r. 14:04

Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 

RB 22/2021

 

Zarząd PragmaGO S.A. _Emitent_ informuje o otrzymaniu w dniu 15.02.2021 r. powiadomień o transakcjach na akcjach Emitenta, przesłanych w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, przez Pragma Inkaso S.A. to jest osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta. Treść informacji znajduje się w załącznikach do niniejszego raportu.

 

Załącznik 1 –  Zawiadomienie 19 MAR.1

Załącznik 2 – Zawiadomienie 19 MAR.2

 

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

16.02.2021 r. 11:15

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

 

RB 21/2021

 

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  L, M, N, O, P, R oraz S, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 stycznia 2021 r.

 

dla serii L                      19 631 362 zł.

dla serii M                    15 659 547 zł.

dla serii N                       5 231 836 zł.

dla serii O                     13 304 666 zł.

dla serii P                     13 003 661 zł.

dla serii R                     15 893 014 zł.

dla serii S                      9 358 921 zł.

 

Łączna wartość zbioru:  92 083 007 zł.

 

Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P, R oraz serii S za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 58.235.845 zł.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

15.02.2021 r. 12:01

Zawiadomienie w trybie art 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej

 

RB 20/2021

 

Zarząd PragmaGO S.A. _”Spółka”_ informuje, że Spółka otrzymała dnia 11 lutego 2021 r. od Polish Enterprise Funds SCA zawiadomienie o nabyciu znaczącego pakietu akcji złożone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Załącznik 1 – Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

11.02.2021 r. 16:55

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

RB 19/2021

 

Zarząd PragmaGO S.A. _”Spółka”_ informuje, że Spółka otrzymała dnia 11 lutego 2021 r. od Pragma Inkaso S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce do stanu poniżej 15 % ogólnej liczby głosów w wyniku transakcji sprzedaży akcji Spółki. Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki 1 – Zawiadomienie akcjonariusza o zbyciu akcji

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

 

11.02.2021 r. 16:50

Uruchomienie projektu oferowania usług faktoringu w serwisie allegro.pl

 

RB 18 / 2021

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2020 oraz 36/2020 Emitent informuje, że w dniu dzisiejszym nastąpiło uruchomienie całości projektu oferowania usług faktoringu w serwisie allegro.pl.

Projekt polega na świadczeniu przez Allegro i PragmaGO na rzecz użytkowników sprzedających towary w serwisie allegro.pl usług faktoringu online z przejęciem ryzyka wypłacalności, celem umożliwienia tym użytkownikom otrzymania natychmiastowej zapłaty za sprzedany towar, a kupującym nabycie towaru z odroczonym terminem płatności. Realizacja usługi będzie odbywać się online, w komunikujących się ze sobą aplikacjach Allegro.pl i Navi PragmaGO.

Podstawa prawna – Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

10.02.2021 r. 11:33

Zawiadomienie o rozliczeniu wezwania do zapisywania się sprzedaż akcji PragmaGO S.A

 

RB 17/2021

 

Zarząd Emitenta informuje o powzięciu informacji o rozliczeniu wezwania do zapisywania się na sprzedaż 2.752.167 akcji PragmaGO S.A. („Spółka”) stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 100% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, ogłoszonego dnia 26 listopada 2020 r. przez Polish Enterprise Funds SCA. W wyniku wezwania Polish Enterprise Funds SCA nabył 2.027.336 akcji Spółki. O treści wezwania Emitent informował w raporcie bieżącym nr 51/2020 z dnia 26.11.2020 r.

W wyniku nabycia przez Polish Enterprise Funds SCA akcji Spółki zmienił się podmiot dominujący wobec Spółki.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

9.02.2021 r. 21:02

Zmiana składu Rady Nadzorczej PragmaGO S.A.

RB 16 / 2021

 

Zarząd Emitenta informuje, iż z dniem 08 lutego 2021 r. uległ zmianie skład Rady Nadzorczej Emitenta. W skład Rady Nadzorczej PragmaGO S.A. _”Spółka”_ powołani zostali: Pani Monika Rogowska, Pan Jakub Kuberski, Pan Piotr Lach oraz Pan Dariusz Prończuk. Jednocześnie ze składu Rady Nadzorczej Emitenta zostali odwołani: Pan Rafał Witek oraz Pan Marek Mańka. Aktualny skład Rady Nadzorczej PragmaGO S.A. jest następujący:

 

 • Michał Kolmasiak
 • Zbigniew Zgoła
 • Grzegorz Borowski
 • Monika Rogowska
 • Jakub Kuberski
 • Piotr Lach
 • Dariusz Prończuk

 

Emitent informował w raporcie bieżącym nr 12/2021 z dnia 02.02.2021 r. o podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszach dnia 02.02.2021 r. uchwał nr 4 – 9 zmieniających skład Rady Nadzorczej z dniem rozliczenia transakcji nabycia akcji Spółki zgodnie z wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonym przez Polish Enterprise Funds SCA w dniu 26 listopada 2020 r. Jednocześnie zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 4/2021 z dnia 08.02.2021 r. ogłoszonego przez Pragma Inkaso S.A., rozliczenie tej transakcji nastąpiło w dniu 08 lutego 2021 r.

Pani Monika Rogowska ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. Ma 15-letnie doświadczenie w obszarze private equity. Od listopada 2006 r. związana jest z Enterprise Investors _EI_. Karierę w EI rozpoczęła od stanowiska Analityka, następnie awansowała na Dyrektora Inwestycyjnego, a od stycznia 2017 r. objęła stanowisko Vice President. Pani Monika Rogowska była również członkiem Rad Nadzorczych kilku spółek z portfela Enterprise Investors, obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej Intersport ISI, d.o.o. z siedzibą w Słowenii. Od 2003 r. do 2006r. była Analitykiem Ryzyka Kredytowego w Raiffeisen Bank Polska S.A., a następnie w Fortis Bank Polska S.A. _obecnie BNP Paribas Polska_ oraz w Śląskim Banku Hipotecznym S.A. _dziś ING Bank Hipoteczny_. Pani Monika Rogowska złożyła oświadczenie, iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do Spółki spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki konkurencyjnej wobec Spółki ani członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Spółki osoby prawnej ani też nie jest akcjonariuszem Spółki.

Pan Jakub Kuberski studiował na Uniwersytecie Warszawskim na kierunkach informatyka i ekonometria oraz prawo. Ma 10-letnie doświadczenie w obszarze private equity. W latach 2010 – 2013 był zatrudniony na stanowisku Analityka i Associate w Kulczyk Investments. Od października 2013 r. związany jest z Enterprise Investors _EI_. Karierę w EI rozpoczął od stanowiska Analityka, następnie awansował na Dyrektora Inwestycyjnego, a w lipcu 2019 r. objął stanowisko Vice President. Pan Jakub Kuberski był również członkiem Rad Nadzorczych kilku spółek z portfela Enterprise Investors z obszaru nowoczesnych technologii i usług finansowych; obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej Unilink S.A. z siedzibą w Warszawie. Pan Jakub Kuberski złożył oświadczenie, iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do Spółki spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki konkurencyjnej wobec Spółki ani członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Spółki osoby prawnej ani też nie jest akcjonariuszem Spółki.

Pan Piotr Lach ukończył w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie studia wyższe na kierunku: finanse i rachunkowość. W latach 2014 – 2017 współpracował z PwC Polska sp. z o.o. w charakterze Associate. Karierę w EI rozpoczął w 2017 r. od stanowiska Analityka, a następnie od stycznia 2021 r. objął stanowisko Dyrektora Inwestycyjnego. Obecnie Pan Piotr Lach zasiada w Radach Nadzorczych spółki Wento sp. z o. o. oraz spółek z grupy Vehis. Pan Piotr Lach złożył oświadczenie, iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do Spółki spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki konkurencyjnej wobec Spółki ani członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Spółki osoby prawnej ani też nie jest akcjonariuszem Spółki.

Pan Dariusz Prończuk jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego w SGPiS w Warszawie. Jest Partnerem Zarządzającym w Enterprise Investors sp. z o.o. oraz Członkiem Zarządu w tej spółce. Pan Dariusz Prończuk jest także członkiem Rad Nadzorczych spółek z portfela Enterprise Investors, obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej Vehis Sp. z o.o. oraz Unilink S.A.. Posiada 35 – letnie doświadczenie w obszarze private equity oraz corporate finance w regionie państw Europy Środkowej. Od 1993 roku przeprowadził w Enterprise Investors ponad 20 inwestycji głównie w sektorze usług finansowych, IT, branży budowalnej i FMCG _w tym w takich inwestycjach jak: Lukas, Comp Rzeszów [aktualnie Asseco Poland], COMP, Magellan, Kruk, Netrisk i AVG_. Pan Dariusz Prończuk złożył oświadczenie, iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do Spółki spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki konkurencyjnej wobec Spółki ani członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Spółki osoby prawnej ani też nie jest akcjonariuszem Spółki.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych _…_

8.02.2021 r. 15:42

Dane o obrotach i ilości Klientów w styczniu 2021 r.

 

RB 15/2021

 

W załączeniu Emitent przedstawia dane o obrotach i ilości Klientów za miesiąc styczeń 2021 r.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE nr 596/2014 _MAR_.

 

Załącznik 1 – PragmaGO obroty i ilość Klientów I 2021

8.02.2021 r. 14:24

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

RB 14/2021 

 

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402(2) k.s.h. zwołuje na dzień 03 marca 2021 r., o godzinie 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Katowicach przy ul. Brynowskiej 72 („Walne Zgromadzenie”).

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostaje zwołane w wykonaniu żądania zwołania zgromadzenia złożonego przez akcjonariusza, którym jest Pragma Inkaso S.A., o którym to żądaniu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 6/2021 oraz 13 /2021.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał Walnego Zgromadzenia, formularz do głosowania dla pełnomocnika oraz stanowisko Zarządu PragmaGO S.A..

 

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

 

Załącznik 1 – Ogłoszenie Zarządu PragmaGO S.A. o zwołaniu WZA.

Załącznik 2 – Projekty uchwał WZA

Załącznik 3 – Stanowisko Zarządu PragmaGO S.A..

Załącznik 4 – Formularz do głosowania przez pełnomocnika

5.02.2021 r. 15:42

Uzupełnienie żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 

RB 13/2021

 

Zarząd Emitenta PragmaGO S.A. informuje, że w dniu 05 marca 2021 r. otrzymał od akcjonariusza reprezentującego więcej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki tj. od Pragma Inkaso S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach, działającego na podstawie art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych, uzupełnienie żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PragmaGO S.A., o którym to żądaniu Emitent informował w raporcie bieżącym 6/2021. Uzupełnienie żądania zwołania zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. W związku z otrzymanym uzupełnieniem żądania, Zarząd Emitenta podejmuje działania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR

 

Załącznik 1 – Uzupełnienie żądania zwołania WZA

5.02.2021 r. 14:20

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 02 lutego 2021 roku

 

RB 12/2021

 

Zarząd PragmaGO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, jakie odbyło się w siedzibie Emitenta, w dniu 02 lutego 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpatrzyło wszystkie z punktów planowanego porządku obrad, wszystkie uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte, do żadnej z uchwał nie zgłoszono sprzeciwu. Do niniejszego raportu zostaje dołączona także lista akcjonariuszy posiadających na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy co najmniej 5% z ogólnej liczby głosów oraz przyjęty przez Walne Zgromadzenie tekst jednolity Statutu Spółki. 

 

Podstawa prawna:  § 19 ust. 1 pkt 6), 7) i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…). 

 

Wykaz akcjonariuszy

Uchwały podjęte przez WZA

Tekst jednolity Statutu PragmaGO SA

2.02.2021 r. 16:01

Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

 

RB 11/2021 

 

Zarząd PragmaGO S.A. (Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym powiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta, przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, od Pana Jacka Obrockiego pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu Emitenta. Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu. 

 

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR 

 Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR
29.01.2021 r. 14:46

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

 

RB 10/2021

 

Zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej – Rozporządzenie), Zarząd Spółki PragmaGO S.A. informuje, że raporty okresowe w roku 2021 będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

 • jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2020 r. – 26 kwietnia 2021 r.
 • rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 r. – 25 maja 2021 r.
 • rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2021 r. – 15 września 2021 r.
 • rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 r. – 25 listopada 2021 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, że:

 • zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent nie będzie przekazywał raportów kwartalnych za IV kwartał roku obrotowego 2020 oraz raportów kwartalnych za II kwartał roku obrotowego 2021,
 • zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent będzie przekazywał skonsolidowane raporty kwartalne za I oraz za III kwartał roku obrotowego 2021 zawierające kwartalną informację finansową i nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za te okresy sprawozdawcze,
 • zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym za I półrocze 2021 roku będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej oraz skrócone sprawozdanie finansowe.
29.01.2021 r. 10:27

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

 

RB 9/2021

 

Zarząd PragmaGO S.A. informuje, iż w dniu 28 stycznia 2021 r. otrzymał od Pana Marcina Nowaka, członka Rady Nadzorczej Emitenta, oświadczenie o złożeniu rezygnacji z pełnionej funkcji.  

 Podstawa prawna: § 5 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 

29.01.2021 r. 08:31

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii S

 

RB 8/2021

 

Zarząd Emitenta PragmaGO S.A. informuje, że w dniu 21 stycznia 2021 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 55/2021 o wyznaczeniu na dzień 25 stycznia 2021 r. pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst 70.000 obligacji na okaziciela serii S wyemitowanych przez PragmaGO S.A., oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLGFPRE00206. Obligacje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą “PRF0624”.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 4_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych _…_.

22.01.2021 r. 09:34

Wprowadzenie obligacji serii S do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst

RB 7/2021

Zarząd Emitenta PragmaGO S.A. informuje, że w dniu 19 stycznia 2021 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 43/2021 o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst 70.000 obligacji na okaziciela serii S wyemitowanych przez PragmaGO S.A. o wartości nominalnej 100 zł każda. W związku z podjęciem ww. uchwały o wprowadzeniu Emitent informuje również, że rejestracja obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających ich wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu.
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 2_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych _…_.

20.01.2021 r. 10:55

Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 
RB 6/2021
 
Zarząd Emitenta PragmaGO S.A. informuje, że w dniu 19 stycznia 2021 r. otrzymał od akcjonariusza reprezentującego więcej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki tj. od Pragma Inkaso S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach, działającego na podstawie art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych, żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PragmaGO S.A. oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad. Pełna treść żądania wraz z proponowanym porządkiem obrad stanowi załącznik do raportu. W związku z otrzymanym żądaniem, Zarząd Emitenta podejmuje działania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR
Załącznik

20.01.2021 r. 10:53

Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego obligacji PragmaGO o łącznej wartości nominalnej do 100 mln zł

 

RB 5/2021

 

Emitent informuje, że w dniu 15 stycznia 2021 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję o zatwierdzeniu prospektu PragmaGO S.A., sporządzonego w związku z ofertą publiczną i zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji PragmaGO emitowanych w ramach II Publicznego Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 100 mln zł.

18.01.2021 r. 09:29

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 4/2021

 

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  L, M, N, O, P, R oraz S, PragmaGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 grudnia 2020 r.

 

dla serii L                      19 506 904 zł.

dla serii M                    17 524 981 zł.

dla serii N                       5 866 729 zł.

dla serii O                     13 004 409 zł.

dla serii P                     13 190 927 zł.

dla serii R                     15 601 043 zł.

dla serii S                       9 640 926 zł.

 

Łączna wartość zbioru:  94 335 918 zł.

 

Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P, R oraz serii S za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 56.876.725 zł.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

14.01.2021 r. 09:46

Rejestracja obligacji serii S w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

RB  3/2021

 

Zarząd PragmaGO S.A. _Emitent_ informuje, że w dniu dzisiejszym Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wydał oświadczenie o zawarciu z Emitentem umowy o rejestrację w depozycie 70.000 obligacji na okaziciela serii S, którym został nadany kod ISIN: PLGFPRE00206. Rejestracja nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających wprowadzenie ww. obligacji do alternatywnego systemu obrotu.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 1_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych _…_.

13.01.2021 r. 15:31

Dane o obrotach i ilości Klientów w grudniu 2020 r.

RB 2/2021

 

W załączeniu Emitent przedstawia dane o obrotach i ilości Klientów za miesiąc grudzień 2020 r.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE nr 596/2014 _MAR_.

 

PragmaGO obroty i ilość Klientów XII 2020

8.01.2021 r. 17:06

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RB 1/2021

 

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach _”Spółka”_, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402_2_ k.s.h. zwołuje na dzień 02 lutego 2021 r., o godzinie 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Katowicach przy ul. Brynowskiej 72 _”Walne Zgromadzenie”_.
 
W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał Walnego Zgromadzenia, projekt tekstu jednolitego Statutu oraz formularz do głosowania dla pełnomocnika.
 
Załączniki:
1_ Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu
2_ Projekty Uchwał Walnego Zgromadzenia
3_ Tekst jednolity Statutu
4_ Formularz do głosowania przez pełnomocnika
 
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

7.01.2021 r. 16:09

Chcesz być na bieżąco?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PragmaGO SA w celu otrzymywania newslettera inwestorskiego na podany przeze mnie adres e-mail.