Start   >  Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport

Korekta raportu bieżącego nr 5/2022 z dnia 20 stycznia 2022 roku: “Wcześniejszy wykup obligacji serii O”

RB 5/2022 K

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2022 z dnia 20 stycznia 2022 r., Zarząd PragmaGO S.A. (“Spółka”) niniejszym dokonuje korekty jego treści poprzez zmianę wskazanej w raporcie liczy obligacji serii O podlegającej wcześniejszemu wykupowi, z błędnej – tj. 100.000.000 sztuk obligacji serii O, na prawidłową – tj. 100.000 (sto tysięcy) sztuk obligacji serii O. W efekcie korygowany fragment raportu otrzymuje brzmienie:

“Wcześniejszy wykup obejmuje wszystkie obligacje serii O, tj. 100.000 sztuk o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł.”
Pozostała treść korygowanego raportu bieżącego pozostaje bez zmian.

Podstawa prawna: § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…).

24.01.2022 r. 08:15

Wcześniejszy wykup obligacji serii O

RB 5/2022

Zarząd PragmaGO S.A. (“Emitent”) informuje, że w dniu 20 stycznia 2022 r. podjął uchwałę o wcześniejszym wykupie obligacji serii O. Decyzja o wcześniejszym wykupie znajduje podstawę w art. 76 ust. 1 ustawy o obligacjach oraz w pkt. 8 warunków emisji. Wcześniejszy wykup obejmuje wszystkie obligacje serii O, tj. 100.000.000 sztuk o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł. Obligacje zostaną wykupione w celu ich umorzenia. Dzień ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji został wyznaczony na 27 stycznia 2022 r., a dzień wcześniejszego wykupu wyznaczono na 03 lutego 2022 r. Każdemu z obligatariuszy uprawnionemu z obligacji, zgodnie z warunkami emisji, w dniu wykupu Emitent wypłaci Kwotę Wcześniejszego Wykupu, na którą składa się: nominał obligacji, premia oraz odsetki. Wszelkie rozliczenia z tytułu obligacji serii O zostaną przeprowadzone za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

20.01.2022 r. 15:57

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii T

RB 4/2022

Zarząd Emitenta PragmaGO S.A. informuje, że w dniu 19 stycznia 2022 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 55/2022 o wyznaczeniu na dzień 21 stycznia 2022 r. pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst 160.000 obligacji na okaziciela serii T wyemitowanych przez PragmaGO S.A., oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLGFPRE00248. Obligacje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą “PRF1225”.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

20.01.2022 r. 09:33

Wprowadzenie obligacji serii T do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst

RB 3/2022

Zarząd PragmaGO S.A. “Emitent” informuje, że w dniu 14 stycznia 2022 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 42/2022 o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst 160.000 obligacji na okaziciela serii T wyemitowanych przez PragmaGO S.A. o wartości nominalnej 100 zł każda. W związku z podjęciem ww. uchwały o wprowadzeniu, Emitent informuje również, że rejestracja obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie 3 dni od dnia otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających ich wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych _…_.

17.01.2022 r. 08:10

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 2/2022

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  O, P, R, S, A1, A2 oraz T, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 grudnia 2021r.

dla serii O                    13 023 345 zł.

dla serii P                     13 002 346 zł.

dla serii R                     15 644 004 zł.

dla serii S                      9 100 832 zł.

dla serii A1                   20 832 298 zł.

dla serii A2                   22 102 207 zł.

dla serii T                     20 840 667 zł.

Łączna wartość zbioru:  114 545 698 zł. 

Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P, R, S, A1, A2 oraz serii T za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 158 181 282 zł.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

14.01.2022 r. 08:49

Rejestracja obligacji serii T w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

RB 1/2022

Zarząd PragmaGO S.A. _Emitent_ informuje, że w dniu 4 stycznia 2022 roku Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wydał oświadczenie o zawarciu z Emitentem umowy o rejestrację w depozycie 160.000 obligacji na okaziciela serii T, którym został nadany kod ISIN: PLGFPRE00248. Rejestracja nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających wprowadzenie ww. obligacji do alternatywnego systemu obrotu.

5.01.2022 r. 08:12

Chcesz być na bieżąco?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PragmaGO SA w celu otrzymywania newslettera inwestorskiego na podany przeze mnie adres e-mail.