Start   >  Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport

Rejestracja obligacji serii U w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

RB 20/2022

Zarząd PragmaGO S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 28 czerwca 2022 roku Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wydał oświadczenie o zawarciu z Emitentem umowy o rejestrację w depozycie 100.000 obligacji na okaziciela serii U, którym został nadany kod ISIN: PLGFPRE00271. Rejestracja nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających wprowadzenie ww. obligacji do alternatywnego systemu obrotu.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)

29.06.2022 r. 09:43

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 19/2022

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  P, R, S, A1, A2 oraz T, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 maja 2022r.

dla serii P                     12 070 756 zł.

dla serii R                     14 419 272 zł.

dla serii S                      8 406 917 zł.

dla serii A1                   19 213 893 zł.

dla serii A2                   21 041 654 zł.

dla serii T                     19 200 793 zł.

Łączna wartość zbioru:  94 353 285 zł.  

Nie zaistniał stan niedoboru.

Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P, R, S, A1, A2 oraz serii T za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 184 445 767 zł.

Wartość Wskaźnika Szkodowości na dzień 31/05/2022 wynosi 0,58%

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

20.06.2022 r. 15:45

Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii U

RB 18/2022

Zarząd PragmaGO S.A. informuje o zakończeniu subskrypcji i o dokonaniu przydziału obligacji na okaziciela serii U, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 1/27.05.2022 Zarządu PragmaGO S.A. z dnia 27 maja 2022 roku w sprawie emisji Obligacji serii U, ustalenia warunków ich emisji, dematerializacji oraz wprowadzenia do obrotu na Catalyst.
1. data rozpoczęcia subskrypcji: 30 maja 2022 r., data zakończenia subskrypcji: 10 czerwca 2022 r.;
2. data przydziału instrumentów finansowych: 13 czerwca 2022 r.;
3. liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 100.000 sztuk obligacji;
4. stopa redukcji w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, przyjęto zapisy na łączną liczbę 100.000 sztuk obligacji, nie dokonano redukcji zapisów;
5. liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: przydzielono 100.000 sztuk obligacji serii U;
6. cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane _obejmowane_: 100,00 zł;
7. wartość nominalna instrumentów finansowych: 100,00 zł każda Obligacja serii U, łączna wartość nominalna Obligacji serii U wynosi 10.000.000 zł;
8. liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, zapisy na Obligacje serii U złożyło 44 osób _w tym 43 osób fizycznych lub prawnych innych niż inwestorzy kwalifikowani_;
9. liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, Obligacje serii U ostatecznie przydzielono 44 osobom _w tym 43 osobom fizycznym lub prawnym innym niż inwestorzy kwalifikowani_;
10. informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem: żadna z osób, której przydzielono Obligacje serii U, nie jest podmiotem powiązanym z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu ASO;
11. nazwa firmy subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję: Spółka nie zawarła umów o subemisję;
12. łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji wyniosły: 284.500,00 zł, w tym koszty:
a_ przygotowania i przeprowadzenia oferty: 248.000,00 zł;
b_ wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: nie wystąpiły;
c_ sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 36.500,00 zł
d_ promocji oferty: nie wystąpiły

Zobowiązania finansowe z tytułu emisji Obligacji serii U będą wykazywane w zamortyzowanym koszcie przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Poniesione koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz doradztwa związane z emisją Obligacji serii U zostaną uwzględnione przy obliczaniu zamortyzowanego kosztu, zgodnie z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej i w rezultacie będą amortyzowane w ciężar rachunku zysków i strat w okresie trwania obligacji.

Wszystkie obligacje serii U zostały objęte za wkłady pieniężne.

13.06.2022 r. 14:53

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 6 czerwca 2022r.

RB 17/2022

Zarząd PragmaGO S.A. “Emitent” lub “Spółka” informuje, iż w dniu 6 czerwca 2022 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zwołane w trybie art. 405 § 1 kodeksu spółek handlowych, które:

1_ zatwierdziło jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki opublikowane w raporcie okresowym z dnia 8 kwietnia 2022 roku,
2_ zatwierdziło skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PragmaGO S.A. za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PragmaGO S.A. opublikowane w raporcie okresowym z dnia 8 kwietnia 2022 roku,
3_ przeznaczyło zysk wypracowany w 2021 roku w wysokości 3.995.288,20 zł w całości na kapitał zapasowy,
4_ udzieliło wszystkim członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2021 roku,
5_ udzieliło wszystkim członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2021 roku.

6.06.2022 r. 20:02

Uchwała o emisji obligacji serii U

RB 16/2022

Zarząd Emitenta informuje, że dnia 27 maja 2022 r. podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii U, ustalenia warunków ich emisji, dematerializacji i wprowadzenia obligacji do obrotu na Catalyst. Emisja obejmuje nie więcej niż 100.000 zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii U _”Obligacje”_. Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst. Po dokonaniu przydziału Emitent niezwłocznie podejmie działania w celu dematerializacji oraz zarejestrowania Obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.
Emisja dojdzie do skutku, jeśli prawidłowo objętych i opłaconych zostanie co najmniej 50.000 Obligacji _próg emisji_. Wartość nominalna każdej Obligacji wynosi 100 zł. Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej. Obligacje zostaną wykupione przez Emitenta w terminie 4 lat od dnia ich przydziału. Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji. Obligacje są oprocentowane. Oprocentowanie Obligacji będzie ustalane w oparciu o zmienną stopę bazową WIBOR3M, powiększoną o marżę. Wysokość oprocentowania Obligacji będzie stała w danym okresie odsetkowym. Zasady określenia ostatecznej wysokości oprocentowania Obligacji dla poszczególnych okresów odsetkowych zostały określone w warunkach emisji Obligacji.
Obligacje będą zabezpieczone w szczególności zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz zastawem rejestrowym na wierzytelnościach z rachunku bankowego Emitenta. Zabezpieczeniem Obligacji będą również wystawione przez Emitenta 3 weksle in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 KPC do kwoty 12.000.000 zł.
W dniu 27 maja 2022 r. Emitent zawarł z Chabasiewicz Kowalska i Wspólnicy S.K.A. z siedzibą w Krakowie, jako administratorem zabezpieczeń umowę zastawu rejestrowego na zbiorze praw o zmiennym składzie, umowę zastawu rejestrowego na wierzytelnościach z rachunku bankowego Emitenta oraz umowę w sprawie ustanowienia administratora zastawu.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

27.05.2022 r. 14:16

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 15/2022

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  P, R, S, A1, A2 oraz T, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 30 kwietnia 2022r.

dla serii P                     12 008 439 zł.

dla serii R                     14 410 717 zł.

dla serii S                      8 452 889 zł.

dla serii A1                   19 208 408 zł.

dla serii A2                   20 862 723 zł.

dla serii T                     19 204 398 zł.

Łączna wartość zbioru:  94 147 573 zł.  

Nie zaistniał stan niedoboru

Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P, R, S, A1, A2 oraz serii T za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 181 411 702 zł.

Wartość Wskaźnika Szkodowości na dzień 30/04/2022 wynosi 0,55%

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

23.05.2022 r. 08:41

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

RB 14/2022

Zarząd PragmaGO S.A. “Spółka” informuje, że dnia 12 maja 2022 roku Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 1.334.222,00 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta nastąpiło na skutek emisji 1.334.222 akcji na okaziciela serii H. Po rejestracji podwyższenia kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.933.860,00 zł i dzieli się na 5.933.860 akcji o wartości nominalnej po 1,00 zł, w tym:

1_ 703.324 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że każda akcja posiada 2 głosy;
2_ 1.200.000 akcji na okaziciela serii B;
3_ 662.586 akcji na okaziciela serii C;
4_ 186.257 akcji na okaziciela serii D;
5_ 1.657.459 akcji na okaziciela serii E;
6_ 154.889 akcji na okaziciela serii F;
7_ 35.123 akcji na okaziciela serii G;
8_ 1.334.222 akcji na okaziciela serii H. Ogólna liczba głosów ze wszystkich wyemitowanych akcji Emitenta wynosi 6.637.184.
Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 15 marca 2022 r., o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 9/2022 z dnia 15 marca 2022 r.

13.05.2022 r. 08:18

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 13/2022

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  P, R, S, A1, A2 oraz T, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 marca 2022r.

dla serii P                     12 164 657 zł.

dla serii R                     14 497 128 zł.

dla serii S                      8 401 800 zł.

dla serii A1                   19 201 858 zł.

dla serii A2                   20 655 932 zł.

dla serii T                     19 202 987 zł.

Łączna wartość zbioru:  94 124 363 zł.  

Nie zaistniał stan niedoboru

Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P, R, S, A1, A2 oraz serii T za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 182 073 423 zł.

Wartość Wskaźnika Szkodowości na dzień 31/03/2022 wynosi 0,65%

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

20.04.2022 r. 13:46

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

RB 12/2022

Zarząd PragmaGO S.A. “Spółka” informuje, że w dniu 25 marca 2022 roku Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 190.012,00 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta nastąpiło na skutek emisji 154.889 akcji na okaziciela serii F oraz 35.123 akcji na okaziciela serii G.
Po rejestracji podwyższenia kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.599.638,00 zł i dzieli się na 4.599.638 akcji o wartości nominalnej po 1,00 zł, w tym:
1_ 703.324 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że każda akcja posiada 2 głosy;
2_ 1.200.000 akcji na okaziciela serii B;
3_ 662.586 akcji na okaziciela serii C;
4_ 186.257 akcji na okaziciela serii D;
5_ 1.657.459 akcji na okaziciela serii E;
6_ 154.889 akcji na okaziciela serii F;
7_ 35.123 akcji na okaziciela serii G.

Ogólna liczba głosów ze wszystkich wyemitowanych akcji Emitenta wynosi 5.302.962.
Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 15 grudnia 2021 r., o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 82/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r.

28.03.2022 r. 11:48

Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu

RB 11/2022

Zarząd PragmaGO S.A. _”Emitent”_ informuje, że dnia 23 marca 2022 r. Pan Daniel Mączyński złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Emitenta.
Rezygnacja jest złożona ze skutkiem od dnia 23 marca 2022 r. i jest uzasadniona powodami osobistymi.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 _MAR_.

23.03.2022 r. 13:52

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 10/2022

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii P, R, S, A1, A2 oraz T, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 28 lutego 2022r.

dla serii P 12 124 894 zł.
dla serii R 14 423 804 zł.
dla serii S 8 405 957 zł.
dla serii A1 19 200 571 zł.
dla serii A2 20 420 629 zł.
dla serii T 19 289 765 zł.

Łączna wartość zbioru: 93 865 619 zł.
Nie zaistniał stan niedoboru
Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P, R, S, A1, A2 oraz serii T za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 175 979 781 zł.
Wartość Wskaźnika Szkodowości na dzień 28/02/2022 wynosi 0,55%.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 _MAR_.
22.03.2022 r. 08:36

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 15 marca 2022r.

RB 9/2022

Zarząd PragmaGO S.A. “Emitent” lub “Spółka” informuje, iż w dniu 15 marca 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zwołane w trybie art. 405 § 1 kodeksu spółek handlowych, podjęło uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii H.
Zgodnie z treścią uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 15 marca 2022 roku podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.334.222,00 zł do kwoty 5.933.860,00 zł poprzez emisję 1.334.222 akcji serii H o wartości nominalnej 1 zł każda. Łączna cena emisyjna akcji serii H wynosi 20.000.000,00 zł.
Emisja akcji serii H nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej przeprowadzanej w ramach oferty skierowanej do indywidualnie określonego akcjonariusza, to jest do: Polish Enterprise Funds SCA, z siedzibą w Luksemburgu.

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR.

15.03.2022 r. 14:52

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 8/2022

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  O, P, R, S, A1, A2 oraz T, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 stycznia 2022r.

dla serii O                    13 002 152 zł.

dla serii P                     13 101 773 zł.

dla serii R                     15 780 302 zł.

dla serii S                      9 117 318 zł.

dla serii A1                   20 802 644 zł.

dla serii A2                   22 102 405 zł.

dla serii T                     20 819 378 zł.

Łączna wartość zbioru:  114 725 972 zł. 

Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P, R, S, A1, A2 oraz serii T za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 168 565 747 zł.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

16.02.2022 r. 12:40

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

RB 7/2022

Zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej – Rozporządzenie), Zarząd Spółki PragmaGO S.A. informuje, że raporty okresowe w roku 2022 będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:
1. jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2021 r. – 8 kwietnia 2022 r.
2. rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 r. – 25 maja 2022 r.
3. rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2022 r. – 15 września 2022 r.
4. rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 r. – 25 listopada 2022 r.
Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, że:
1. zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent nie będzie przekazywał raportów kwartalnych za IV kwartał roku obrotowego 2021 oraz raportów kwartalnych za II kwartał roku obrotowego 2022,
2. zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent będzie przekazywał skonsolidowane raporty kwartalne za I oraz za III kwartał roku obrotowego 2022 zawierające kwartalną informację finansową i nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za te okresy sprawozdawcze,
3. zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym za I półrocze 2022 roku będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej oraz skrócone sprawozdanie finansowe.

3.02.2022 r. 18:55

Ustalenie Trzeciego Publicznego Programu Emisji Obligacji

RB 6/2022

Zarząd PragmaGO S.A. (“Emitent”, “Spółka”) informuje, że w dniu 28 stycznia 2022 r. podjął uchwałę w sprawie ustalenia III Publicznego Programu Emisji Obligacji (“III PEO”).
Po zatwierdzeniu prospektu podstawowego III PEO (“Prospekt”) przez Komisję Nadzoru Finansowego (“KNF”), Emitent będzie uprawniony do wyemitowania oraz przeprowadzenia w ramach III PEO ofert publicznych obligacji (“Obligacje”) o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 150.000.000 _sto pięćdziesiąt milionów_ złotych, w okresie nie dłuższym niż dwanaście miesięcy od dnia zatwierdzenia Prospektu przez KNF. Obligacje będą zdematerializowanymi obligacjami na okaziciela. Poszczególne serie Obligacji mogą mieć zróżnicowane szczegółowe warunki emisji, w tym zasady dotyczące oprocentowania i jego wysokości, a także daty wykupu Obligacji _nie dłuższe jednak niż 5 lat od daty przydziału Obligacji poszczególnych serii_. Obligacje zostaną dopuszczone i wprowadzone do zorganizowanego obrotu na rynku Catalyst, na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu. Obligacje wyemitowane w ramach III PEO mogą być obligacjami zabezpieczonymi lub obligacjami niezabezpieczonymi. W przypadku Obligacji zabezpieczonych, szczegóły zabezpieczenia określone zostaną w Prospekcie i ostatecznych warunkach emisji poszczególnych serii Obligacji zabezpieczonych, w szczególności Obligacje zabezpieczone mogą zostać zabezpieczone zastawem rejestrowym na zmiennym zbiorze wierzytelności oraz zastawem rejestrowym na wierzytelnościach z rachunku bankowego Emitenta.
PragmaGO jest Emitentem obecnym na rynku Catalyst od 2011 r. Łącznie Spółka wyemitowała 21 serii obligacji o wartości 286 mln zł, wszystkie serie zostały objęte w całości. 14 serii obligacji o wartości 198 mln zł zostało w terminie lub przedterminowo wykupionych. Łączna wartość nominalna aktualnie notowanych obligacje wynosi 88 mln zł. Przedterminowy wykup obligacje serii O został przewidziany na 3 lutego 2022 r., pozostałe serie obligacji mają charakter długoterminowy _zapadalność w latach 2023 – 2025_.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

28.01.2022 r. 14:11

Korekta raportu bieżącego nr 5/2022 z dnia 20 stycznia 2022 roku: “Wcześniejszy wykup obligacji serii O”

RB 5/2022 K

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2022 z dnia 20 stycznia 2022 r., Zarząd PragmaGO S.A. (“Spółka”) niniejszym dokonuje korekty jego treści poprzez zmianę wskazanej w raporcie liczy obligacji serii O podlegającej wcześniejszemu wykupowi, z błędnej – tj. 100.000.000 sztuk obligacji serii O, na prawidłową – tj. 100.000 (sto tysięcy) sztuk obligacji serii O. W efekcie korygowany fragment raportu otrzymuje brzmienie:

“Wcześniejszy wykup obejmuje wszystkie obligacje serii O, tj. 100.000 sztuk o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł.”
Pozostała treść korygowanego raportu bieżącego pozostaje bez zmian.

Podstawa prawna: § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…).

24.01.2022 r. 08:15

Wcześniejszy wykup obligacji serii O

RB 5/2022

Zarząd PragmaGO S.A. (“Emitent”) informuje, że w dniu 20 stycznia 2022 r. podjął uchwałę o wcześniejszym wykupie obligacji serii O. Decyzja o wcześniejszym wykupie znajduje podstawę w art. 76 ust. 1 ustawy o obligacjach oraz w pkt. 8 warunków emisji. Wcześniejszy wykup obejmuje wszystkie obligacje serii O, tj. 100.000.000 sztuk o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł. Obligacje zostaną wykupione w celu ich umorzenia. Dzień ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji został wyznaczony na 27 stycznia 2022 r., a dzień wcześniejszego wykupu wyznaczono na 03 lutego 2022 r. Każdemu z obligatariuszy uprawnionemu z obligacji, zgodnie z warunkami emisji, w dniu wykupu Emitent wypłaci Kwotę Wcześniejszego Wykupu, na którą składa się: nominał obligacji, premia oraz odsetki. Wszelkie rozliczenia z tytułu obligacji serii O zostaną przeprowadzone za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

20.01.2022 r. 15:57

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii T

RB 4/2022

Zarząd Emitenta PragmaGO S.A. informuje, że w dniu 19 stycznia 2022 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 55/2022 o wyznaczeniu na dzień 21 stycznia 2022 r. pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst 160.000 obligacji na okaziciela serii T wyemitowanych przez PragmaGO S.A., oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLGFPRE00248. Obligacje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą “PRF1225”.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

20.01.2022 r. 09:33

Wprowadzenie obligacji serii T do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst

RB 3/2022

Zarząd PragmaGO S.A. “Emitent” informuje, że w dniu 14 stycznia 2022 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 42/2022 o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst 160.000 obligacji na okaziciela serii T wyemitowanych przez PragmaGO S.A. o wartości nominalnej 100 zł każda. W związku z podjęciem ww. uchwały o wprowadzeniu, Emitent informuje również, że rejestracja obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie 3 dni od dnia otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających ich wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych _…_.

17.01.2022 r. 08:10

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 2/2022

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  O, P, R, S, A1, A2 oraz T, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 grudnia 2021r.

dla serii O                    13 023 345 zł.

dla serii P                     13 002 346 zł.

dla serii R                     15 644 004 zł.

dla serii S                      9 100 832 zł.

dla serii A1                   20 832 298 zł.

dla serii A2                   22 102 207 zł.

dla serii T                     20 840 667 zł.

Łączna wartość zbioru:  114 545 698 zł. 

Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P, R, S, A1, A2 oraz serii T za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 158 181 282 zł.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

14.01.2022 r. 08:49

Rejestracja obligacji serii T w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

RB 1/2022

Zarząd PragmaGO S.A. _Emitent_ informuje, że w dniu 4 stycznia 2022 roku Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wydał oświadczenie o zawarciu z Emitentem umowy o rejestrację w depozycie 160.000 obligacji na okaziciela serii T, którym został nadany kod ISIN: PLGFPRE00248. Rejestracja nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających wprowadzenie ww. obligacji do alternatywnego systemu obrotu.

5.01.2022 r. 08:12

Chcesz być na bieżąco?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PragmaGO SA w celu otrzymywania newslettera inwestorskiego na podany przeze mnie adres e-mail.