Start   >  Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 11/2024

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  R, S, A1, A2, T, U  oraz B1, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 stycznia 2024r.

dla serii R                     14 424 197 zł.

dla serii S                       8 442 249 zł.

dla serii A1                    19 760 899 zł.

dla serii A2                    20 519 156 zł.

dla serii T                      19 217 426 zł.

dla serii U                     12 007 943 zł.

dla serii B1                    15 398 382 zł.

Łączna wartość zbioru:   109 770 252 zł.

Nie zaistniał stan niedoboru

Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii R, S, A1, A2, T, U oraz serii B1 za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 140.999.506 zł.

Wartość Wskaźnika Szkodowości na dzień 31/01/2024 wynosi 0,47%

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

20.02.2024 r. 19:35

Wprowadzenie obligacji serii C2 do obrotu giełdowego na Catalyst

RB 10/2024

Zarząd Emitenta PragmaGO S.A. informuje, że w dniu 7 lutego 2024 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 151/2024 o wprowadzeniu z dniem 9 lutego 2024 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 250.000 obligacji na okaziciela serii C2 o wartości nominalnej 100 zł każda, wyemitowanych przez PragmaGO S.A. Obligacje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „PRF0127”. Uchwała Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 4_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

8.02.2024 r. 08:54

Nabycie 100% udziałów w Monevia sp. z o.o.

RB 9/2024

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka” lub „Emitent”), informuje, że w dniu 5 lutego 2024 r. Spółka (jako Kupujący) zawarła z Monevia International société responsabilité limitée, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa luksemburskiego z siedzibą w Luksemburgu (jako Sprzedającym) umowę sprzedaży („Umowa Sprzedaży”) udziałów w kapitale zakładowym Monevia sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy („Monevia”), na podstawie której Emitent nabył 17.000 udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego w Monevii („Udziały”) za łączną cenę 11,1 mln zł. Przejście Udziałów na Emitenta nastąpiło z chwilą uznania rachunku bankowego Sprzedającego kwotą 10,1 mln stanowiącą część ceny płatnej w dniu zawarcia Umowy Sprzedaży.
W związku z przyjętą przez Emitetna strategią biznesową związaną z nabyciem Udziałów, Monevia zachowa odrębną osobowość prawną i będzie prowadzić działalność pod własną marką w jej obecnej ofercie produktowej, tj. świadczyć usługi nabywania faktur, co pozwoli na zwiększenie obrotów Grupy PragmaGO oraz zwiększenie udziału Grupy w rynku digital faktoringu.
Emitent przekazuje także informacje finansowe wynikające ze zbadanego sprawozdania finansowego Monevii za 2022 rok, które wykazuje:
• 8,8 mln zł przychodów,
• 1,2 mln zł zysku netto,
• 31 mln zł sumy bilansowej, w tym 25 mln zł portfela należności faktoringowych,
• 5,2 mln zł kapitału własnego,
• 183 mln zł obrotów faktoringowych.

Emitent uznał powyższą informację za istotną informację ze względu na zwiększenie udziału Emitenta w rynku faktoringu w segmencie digital.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

5.02.2024 r. 18:16

Zakończenie subskrypcji obligacji serii C2

RB 8/2024

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka” lub „Emitent”) przekazuje informacje o zakończeniu subskrypcji niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii C2 wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 1/11.01.2024 z dnia 11 stycznia 2024 r. w ramach IV Publicznego Programu Emisji Obligacji, dla którego Dokument Rejestracyjny, Dokument Ofertowy Obligacji Zabezpieczonych oraz Dokument Ofertowy Obligacji Niezabezpieczonych zostały zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 14 września 2023 r. („Obligacje”):
1) data rozpoczęcia subskrypcji: 12 stycznia 2024 r.
2) data zakończenia subskrypcji: 24 stycznia 2024 r.
3) data przydziału Obligacji: 25 stycznia 2024 r. uchwała o przydziale Obligacji,
4) liczba Obligacji objętych subskrypcją: 250.000 sztuk,
5) stopa redukcji w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, stopa redukcji: 53,50 %,
6) liczba Obligacji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 537 684 sztuk,
7) liczba Obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 250 000 sztuk,
8) cena, po jakiej Obligacje były obejmowane: 100,00 zł,
9) liczba osób, które złożyły zapisy na Obligacje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, zapisy na Obligacje złożyło 830 osób,
10) liczba osób, którym przydzielono Obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, Obligacje przydzielono 815 osobom,
11) nazwa / firmy / subemitentów, którzy objęli Obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję: Spółka nie zawarła umów o subemisję,
12) łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji wyniosły: 687 043,40 zł, w tym koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty Obligacji: 646 983,40 zł,
b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: nie wystąpiły,
c) sporządzenia dokumentacji emisyjnej Obligacji, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 22 750,00 zł,
d_ promocji oferty Obligacji: 17 310,00 zł
13) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji Obligacji przypadający na jednostkę papieru wartościowego: 2,75 zł,
14) zobowiązania finansowe z tytułu emisji Obligacji będą wykazywane w zamortyzowanym koszcie przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Poniesione koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz doradztwa związane z emisją Obligacji zostaną uwzględnione przy obliczaniu zamortyzowanego koszty, zgodnie z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej i w rezultacie będą zamortyzowane w ciężar rachunku zysków i strat w okresie trwania Obligacji.
Emitent jednocześnie wskazuje, że po zakończeniu ostatniej oferty obligacji przeprowadzonej w ramach IV Publicznego Programu Emisji Obligacji, Emitent przekaże oddzielnym raportem bieżącym informację o łącznym koszcie przeprowadzenia ofert obligacji w ramach IV Publicznego Programu Emisji Obligacji.
15) wszystkie Obligacje zostały objęte za wkłady pieniężne.

Emitent informował o emisji Obligacji w raporcie bieżącym nr 1/2024 z dnia 11 stycznia 2024 r., a o przydziale Obligacji w raporcie bieżącym nr 4/2024 z dnia 25 stycznia 2024 r.

Postawa prawna: art. 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

5.02.2024 r. 10:56

Rejestracja obligacji serii C2 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

RB 7/2024

Zarząd PragmaGO S.A. _dalej: „Emitent”_ informuje, że dnia 1 lutego 2024 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wydał oświadczenie o zawarciu z Emitentem umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych tj. 250.000 obligacji na okaziciela serii C2, którym został nadany kod ISIN: PLGFPRE00354 (dalej: „Obligacje”). Rejestracja jest dokonywana w związku z dopuszczeniem Obligacji do obrotu na rynku regulowanym.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

1.02.2024 r. 10:23

Dopuszczenie obligacji serii C2 do obrotu giełdowego

RB 6/2024

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach _”Spółka” lub „Emitent”_ informuje, iż dnia 30 stycznia 2024 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 119/2024 w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 250.000 obligacji na okaziciela serii C2 wyemitowanych przez Spółkę („Obligacje”) – z dniem rejestracji Obligacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Emitent informował o emisji Obligacji w raporcie bieżącym nr 1/2024 z dnia 11 stycznia 2024 r., a o przydziale Obligacji w raporcie bieżącym nr 4/2024 z dnia 25 stycznia 2023 r.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

31.01.2024 r. 09:37

Dane o obrotach i ilości klientów w 4Q 2023 r.

RB 5/2024

Zarząd PragmaGO S.A. („Emitent”) przedstawia szacunkowe wyniki w zakresie obrotów oraz ilości obsłużonych klientów za IV kwartał 2023 oraz w okresie całego 2023 r.

Obroty (wartość nominalna sfinansowanych należności) w IV kwartale 2023 r. wyniosły 538 mln zł (wzrost o 12% r/r), z czego 437 mln zł przypadło na faktoring (wzrost o 4% r/r), a 101 mln zł na pożyczki digital (wzrost o 71% r/r). Z faktoringu skorzystało 954 klientów, a z pożyczek 8 781 unikatowych firm.

Usługi embedded finance (model współpracy partnerskiej: wbudowywanie usług finansowych w ekosystemy partnerów) wygenerowały w IV kwartale 2023 r. obroty na poziomie 137 mln zł (wzrost o 34%), skorzystało z nich
9 061 przedsiębiorców (wzrost o 34% r/r), w tym:
– z usługi Merchant Cash Advance (zaliczka przychodowa dla merchantów online i offline) skorzystało 1 198 przedsiębiorców (wzrost o 146% r/r), którzy otrzymali finansowanie o wartości 42 mln zł (wzrost o 62% r/r),
– z usługi BNPL (płatności odroczone B2B) skorzystało 7 495 przedsiębiorców (wzrost o 24% r/r), którzy otrzymali finansowanie o wartości 52 mln zł (wzrost o 62% r/r).

W IV kwartale 2023 z usług PragmaGO skorzystało 9 697 przedsiębiorców (wzrost o 29% r/r), którzy zrealizowali 100 615 transakcji (wzrost o 26% r/r).

W okresie I-IV kwartał 2023 łączne obroty (wartość nominalna sfinansowanych należności) PragmaGO wyniosły 1,97 mld zł (wzrost o 21% r/r).

Faktoring wygenerował 1,65 mld zł (wzrost o 12% r/r). Aż 26% r/r wzrosły obroty w zakresie digital faktoringu (809 mln zł). Digital faktoring stanowił 49% całości obrotów faktoringowych (wobec 44% rok wcześniej). Faktoring klasyczny urósł r/r o 2% i osiągnął wartość 846 mln zł.

Silny trend wzrostu dla digital faktoringu powinien być kontynuowany, ponieważ aż 82% nowych klientów faktoringowych w 2023 skorzystało z digitalowej ścieżki zakupowej. W ramach digital faktoringu klient może dokonać wyboru konkretnego rozwiązania w pełni online. W trakcie procesu może dostosować do swoich potrzeb parametry umowy, poznać i zatwierdzić warunki cenowe. Może więc rozpocząć korzystanie z faktoringu z dowolnego miejsca i o dowolnej porze – w modelu 24/7/365.

Z faktoringu skorzystało 1 924 klientów, natomiast z pożyczek digital 14 927 firm. Pożyczki digital odpowiadały za 317 mln zł obrotu (wzrost o 101% r/r).
Produkty embedded finance uzyskały obrót na poziomie 467 mln zł (wzrost o 49% r/r), w tym:
z usługi Merchant Cash Advance (zaliczka przychodowa dla merchantów) skorzystało 2 358 przedsiębiorców (wzrost o 267% r/r), którzy otrzymali finansowanie o wartości 129 mln zł (wzrost o 206% r/r), z usługi BNPL (płatności odroczone B2B) skorzystało 13 298 przedsiębiorców (wzrost o 22% r/r), którzy otrzymali finansowanie o wartości 184 mln zł (wzrost o 76% r/r).

W trakcie całego roku 2023 PragmaGO obsłużyła 16 719 przedsiębiorców (wzrost o 25%). Zrealizowali oni 384 158 transakcji (wzrost o 72% r/r).

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

29.01.2024 r. 11:09

Przydział obligacji serii C2

RB 4/2024

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2024 z dnia 11 stycznia 2024 roku w sprawie emisji obligacji serii C2 w ramach IV Publicznego Programu Emisji Obligacji _dalej: „Program”_, Zarząd PragmaGO S.A. _dalej: „Spółka”_ informuje, iż w dniu 25 stycznia 2024 roku podjął uchwałę _dalej: „Uchwała”_ w sprawie przydziału obligacji serii C2 emitowanych w ramach Programu _dalej: „Obligacje”_. W ramach oferty publicznej oferowanych było łącznie 250.000 Obligacji po cenie emisyjnej równej 100 zł za każdą Obligację. Zarząd Spółki dokonał przydziału 250.000 Obligacji o łącznej wartości nominalnej 25.000.000 zł. W wyniku proporcjonalnej redukcji, która wyniosła 53,50 %, Spółka przydzieliła 250.000 Obligacji w odpowiedzi na zapisy 830 Inwestorów.

Jednocześnie Spółka informuje, że szczegółowe informacje podsumowujące emisję Obligacji przekazane zostaną odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 _MAR_.

25.01.2024 r. 14:49

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 3/2024

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii R, S, A1, A2, T, U oraz B1, PragmaGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 grudnia 2023r.

dla serii R 14 403 274 zł.
dla serii S 8 458 720 zł.
dla serii A1 19 200 528 zł.
dla serii A2 20 431 675 zł.
dla serii T 19 260 624 zł.
dla serii U 12 021 505 zł.
dla serii B1 15 338 422 zł.

Łączna wartość zbioru: 109 114 747 zł.
Nie zaistniał stan niedoboru.
Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii R, S, A1, A2, T, U oraz serii B1 za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 141.584.701 zł.
Wartość Wskaźnika Szkodowości na dzień 31/12/2023 wynosi 0,50%.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

20.01.2024 r. 14:44

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

RB 2/2024

Zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej – Rozporządzenie), Zarząd Spółki PragmaGO S.A. informuje, że raporty okresowe w roku 2024 będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:
1. jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2023 r. – 25 kwietnia 2024 r.
2. skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2024 r. – 28 maja 2024 r.
3. skonsolidowany raport za I półrocze 2024 r. – 19 września 2024 r.
4. skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2024 r. – 21 listopada 2024 r.
Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, że:
1. zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2023 oraz raportu kwartalnego za II kwartał roku obrotowego 2024,
2. zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent będzie przekazywał skonsolidowane raporty kwartalne za I oraz za III kwartał roku obrotowego 2024 zawierające kwartalną informację finansową i nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za te okresy sprawozdawcze,
3. zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia, Emitent będący Jednostką Dominującą nie będzie publikował odrębnego jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym za I półrocze 2024 roku będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe emitenta wraz z raportem firmy audytorskiej.

19.01.2024 r. 11:54

Emisja obligacji serii C2 w ramach IV Publicznego Programu Emisji Obligacji

RB 1/2024

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach _”Spółka” lub „Emitent”_ informuje, że dnia 11 stycznia 2024 r. podjął uchwałę w sprawie emisji oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii C2 _”Obligacje”_. Obligacje emitowane są w ramach IV Publicznego Programu Emisji Obligacji, dla którego Dokument Rejestracyjny, Dokument Ofertowy Obligacji Zabezpieczonych oraz Dokument Ofertowy Obligacji Niezabezpieczonych zostały zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 14 września 2023 r.
Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej na postawie Prospektu Podstawowego Obligacji Niezabezpieczonych _”Prospekt”_. W ramach emisji Obligacji zaoferowanych zostanie 250.000 _dwieście pięćdziesiąt tysięcy_ Obligacji o wartości nominalnej 100,00 _sto_ złotych każda. Łączna wartość nominalna Obligacji wyniesie 25.000.000,00 _dwadzieścia pięć milionów_ złotych. Cena emisyjna Obligacji jest równa wartości nominalnej.
Oprocentowanie Obligacji jest zmienne, jego wysokość zostanie ustalona na poziomie stopy bazowej powiększonej o stałą marżę, z zastrzeżeniem podwyższenia wysokości marży w przypadku przekroczenia Wskaźnika Zadłużenia Emitenta na zasadach opisanych w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji. Szczegółowe zasady ustalenia oprocentowania Obligacji, w tym w szczególności stopy bazowej zostały przedstawione w Prospekcie oraz Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji.
Emitent wykupi Obligacje w dniu 25 stycznia 2027 r. Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu Obligacji, którego zasady realizacji zostaną opisane w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji. Obligacje nie będą zabezpieczone. Obligacje będą zdematerializowane i będą przedmiotem ubiegania się przez Emitenta o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Emitent informował o ustaleniu IV Publicznego Programu Emisji Obligacji raportem bieżącym nr 20/2023 z dnia 31 marca 2023 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

11.01.2024 r. 14:40