Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

07.07.2021 – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd PragmaGO S.A. (”Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zwołane w trybie art. 405 § 1 kodeksu spółek handlowych, które odbyło się dnia 07 lipca 2021r. w Warszawie. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpatrzyło wszystkie z punktów planowanego porządku obrad, wszystkie uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte, do żadnej z uchwał nie zgłoszono sprzeciwu. Do niniejszego raportu zostaje dołączona także lista akcjonariuszy posiadających na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy co najmniej 5% z ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6, 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

Załączniki:

 1. Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 07 lipca 2021 r.
 2. Wykaz akcjonariuszy PragmaGO S.A.
23.06.2021 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach “Spółka” działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 § 2 k.s.h. zwołuje na dzień 23 czerwca 2021 r., o godzinie 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Katowicach przy ul. Brynowskiej 72 _“Walne Zgromadzenie”_.
W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał Walnego Zgromadzenia, formularz do głosowania dla pełnomocnika, sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej PragmaGO S.A. wraz z rekomendacjami dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, sprawozdanie Rady Nadzorczej z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz raport z oceny sprawozdania z wynagrodzeń.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie Zarządu PragmaGO S.A. o zwołaniu ZWZA
 2. Formularz do głosowania
 3. Projekty Uchwał ZWZ PGO 23.06.2021 r.
 4. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2020 rok
 5. Sprawozdanie z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020
 6. Raport z oceny sprawozdania z wynagrodzeń
 7. Rekomendacja Rady Nadzorczej PragmaGO S.A.
 8. Podjęte uchwały
 9. Wykaz akcjonariuszy PragmaGO S.A.

20.05.2021 – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy


Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach _”Spółka”_, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 § 2 k.s.h. zwołuje na dzień 20 maja 2021 r., o godzinie 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Katowicach przy ul. Brynowskiej 72 _”Walne Zgromadzenie”_.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał Walnego Zgromadzenia oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.


Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Załączniki:


1. Ogłoszenie Zarządu PragmaGO S.A. o zwołaniu WZA

2. Projekty uchwał WZA PragmaGO S.A.

3. Formularz do głosowania przez pełnomocnika WZA PragmaGO S.A.

4. Uchwały podjęte przez NWZA 20.05.2021r.

5. Wykaz akcjonariuszy NWZA 20.05.2021r.

03.03.2021 – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402(2) k.s.h. zwołuje na dzień 03 marca 2021 r., o godzinie 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Katowicach przy ul. Brynowskiej 72 („Walne Zgromadzenie”).

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostaje zwołane w wykonaniu żądania zwołania zgromadzenia złożonego przez akcjonariusza, którym jest Pragma Inkaso S.A., o którym to żądaniu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 6/2021 oraz 13 /2021.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał Walnego Zgromadzenia, formularz do głosowania dla pełnomocnika oraz stanowisko Zarządu PragmaGO S.A..

 

Załączniki:
1_ Ogłoszenie Zarządu PragmaGO S.A. o zwołaniu WZA.
2_ Projekty uchwał WZA
3_ Stanowisko Zarządu PragmaGO S.A..
4_Formularz do głosowania przez pełnomocnika
5_Uchwały podjęte na NWZA
6_Wykaz Akcjonariuszy

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

02.02.2021 r. – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach _”Spółka”_, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402_2_ k.s.h. zwołuje na dzień 02 lutego 2021 r., o godzinie 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Katowicach przy ul. Brynowskiej 72 _”Walne Zgromadzenie”_.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał Walnego Zgromadzenia, projekt tekstu jednolitego Statutu oraz formularz do głosowania dla pełnomocnika.

Załączniki:
1_ Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu
2_ Projekty Uchwał Walnego Zgromadzenia
3_ Tekst jednolity Statutu
4_ Formularz do głosowania przez pełnomocnika
5_ Wykaz akcjonariuszy
6_ Uchwały podjęte przez WZA
7_ Tekst jednolity Statutu PragmaGO SA

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.