Start   >  Raporty okresowe

Raporty okresowe

Raport Dotyczy Data

Raport III kwartał 2023

Sprawozdanie Finansowe PragmaGO S.A za 3Q 2023

15.11.2023 r.

Raport półroczny 2023

Sprawozdanie finansowe PragmaGO S.A. za 1H 2023

Sprawozdanie Zarządu z działalności PragmaGO S.A. za 1H 2023

Raport z przeglądu skonsolidowanego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego za 1H 2023

Raport z przeglądu jednostkowego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego za 1 H 2023

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

Wybrane jednostkowe dane finansowe

List Prezesa

20.09.2023 r.

Raport I kwartał 2023

Sprawozdanie finansowe PragmaGO S.A. za 1 kwartał 2023

29.05.2023 r.

Raport za 2022 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe:


Jednostkowe sprawozdanie finansowe:

29.04.2023 r.