Start   >  Raporty okresowe

Raporty okresowe

Raport Dotyczy Data

Raport półroczny 2023

Sprawozdanie finansowe PragmaGO S.A. za 1H 2023

Sprawozdanie Zarządu z działalności PragmaGO S.A. za 1H 2023

Raport z przeglądu skonsolidowanego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego za 1H 2023

Raport z przeglądu jednostkowego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego za 1 H 2023

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

Wybrane jednostkowe dane finansowe

List Prezesa

20.09.2023 r.

Raport I kwartał 2023

Sprawozdanie finansowe PragmaGO S.A. za 1 kwartał 2023

29.05.2023 r.

Raport za 2022 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe:


Jednostkowe sprawozdanie finansowe:

29.04.2023 r.