Start   >  Regulamin Komitetu Audytu

Regulamin Komitetu Audytu

Załącznik nr 2 do protokołu

z posiedzenia Rady Nadzorczej

w dniu 6 września 2017 r.

 

Regulamin Komitetu Audytu  

uchwalony przez Radę Nadzorczą spółki Pragma Faktoring S.A.

w dniu 6 września 2017 r.

 

Postanowienia ogólne

Komitet Audytu Rady Nadzorczej spółki Pragma Faktoring S.A. (zwany dalej Komitetem) jest kontrolną jednostką organizacyjną działającą w ramach Rady Nadzorczej, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 537/2017 z dnia 16 kwietnia 2014 r., Regulaminu Rady Nadzorczej.

 

Skład Komitetu

Komitet składa się z trzech członków wybieranych przez Radę Nadzorczą ze swojego składu.

Przynajmniej jeden członek Komitetu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

Przynajmniej jeden członek Komitetu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Pragma Faktoring S.A. lub też poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę lub umiejętności z zakresu tej branży.

Komitet wybiera z pośród swoich członków Przewodniczącego, który kieruje pracami Komitetu.

 

Sposób działania

Posiedzenia Komitetu powinny się odbywać z częstotliwością pozwalająca na wykonanie przez Komitet zadań przewidzianych w ustawie.

Posiedzenie Komitetu może się odbyć jeżeli wszyscy jego członkowie zostali o nim zawiadomieni zgodnie z niniejszym regulaminem, przy obecności co najmniej dwóch członków.

Przewodniczący Komitetu może zapraszać na posiedzenia pozostałych Członków Rady Nadzorczej, Członków Zarządu, pracowników Spółki, biegłych rewidentów i inne osoby.

Decyzje Komitetu podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku głosowania, w którym oddano równą liczbę głosów za oraz przeciw, głos rozstrzygający przysługuje Przewodniczącemu.

Członkowie Komitetu biorą udział w posiedzeniach Komitetu oraz głosowaniach osobiście lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Komitet w wyjątkowych sytuacjach, o ile tak zarządzi Przewodniczący, może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym), za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej. Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym nie może zastąpić posiedzeń Komitetu mających za przedmiot roczne i półroczne sprawozdanie finansowe Spółki.

Posiedzenia Komitetu zwołuje Przewodniczący. Informację o zwołaniu posiedzenia należy przesłać członkom Komitetu na wskazane przez nich adresy poczty elektronicznej, nie później niż na pięć dni przed posiedzeniem, a w nagłych sprawach nie później, niż na jeden dzień przed posiedzeniem.

Protokół z posiedzenia Komitetu sporządza Przewodniczący lub inny członek Komitetu w przypadku nieobecności Przewodniczącego.

 

Zadania Komitetu

Do zadań Komitetu należy monitorowanie:

  1. a) procesu sprawozdawczości finansowej;
  2. b) skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej;
  3. c) wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki.

Komitet w tym zakresie powinien w szczególności badać:

  1. a) wszelkie zmiany norm, zasad i praktyk księgowych;
  2. b) znaczące korekty pozycji księgowych wynikające z badania;
  3. c) oświadczenia o kontynuacji działalności przez Spółkę;
  4. d) zgodność dokumentów finansowych z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Komitet kontroluje i monitoruje niezależność biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne dozwolone usługi niż badanie sprawozdań finansowych.

Komitet informuje Radę Nadzorczą o wynikach badania dokonywanego przez biegłego rewidenta oraz wyjaśnia, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej, a także jaka była rola Komitetu w procesie badania.

Komitet dokonuje oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyraża zgodę na świadczenie przez niego dozwolonych usług innych niż badanie sprawozdań finansowych.

Komitet opracowuje polityki:

  1. a) wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych;
  2. b) świadczenia dozwolonych usług niebędących badaniem sprawozdań finansowych przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci tej firmy audytorskiej.

Komitet określa procedury wyboru firmy audytorskiej.

Komitet przedstawia Radzie Nadzorczej rekomendacje dotyczące powołania biegłych rewidentów, zgodnie z politykami, o których mowa w pkt 6.

Komitet przedkłada Radzie Nadzorczej oraz Zarządowi zalecenia mające na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce.

Komitet sporządza dla Rady Nadzorczej roczne sprawozdanie z swej działalności.

 

Uprawnienia Komitetu

Komitet jest uprawniony do:

badania wszelkiej działalności Spółki istotnej z punktu widzenia zadań Komitetu,

uzyskiwania od Zarządu i pracowników Spółki wszelkich informacji, sprawozdań i wyjaśnień, przeglądania ksiąg i dokumentów rachunkowych oraz bezpośredniego sprawdzania stanu majątkowego Spółki oraz kontrolowania jej działalności.

 

Postanowienia końcowe

Obsługą organizacyjną Komitetu zajmuje się sekretariat Spółki.

Zarząd Spółki zapewnia warunki i środki umożliwiające wykonywanie zadań przez Komitet.

Dokumenty z posiedzeń Komitetu przechowywane są w siedzibie Spółki.

Przewodniczący jest zobowiązany przekazać wszelkie materiały dotyczące Komitetu swojemu następcy niezwłocznie po zakończeniu kadencji.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia go przez Radę Nadzorczą.

Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają uchwały Rady Nadzorczej.