Dodatkowe informacje

Informacje zawarte w publikowanych poniżej dokumentach („Dokumenty”) dotyczą wyłącznie krótkoterminowych prognoz kształtowania się zobowiązań finansowych PragmaGO S.A. („Spółka”) oraz Grupy Kapitałowej PragmaGO S.A. Informacje te są publikowane w wykonaniu obowiązków informacyjnych PragmaGO S.A. wynikających z art. 35 ust. 1a Ustawy o obligacjach.

Informacje zawarte w Dokumentach nie przedstawiają kompleksowej ani pełnej analizy sytuacji finansowo-ekonomicznej Spółki, Grupy Kapitałowej Spółki ani rynku, na którym działa Spółka. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie mogą ulegać istotnym zmianom. Informacje zawarte w Dokumentach mogą stanowić oraz zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które odzwierciedlają obecne poglądy Zarządu Spółki dotyczące przyszłych wydarzeń, strategii, wyników finansowych i operacyjnych oraz poziomu zobowiązań Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki. Stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się z różnymi założeniami, znanymi i nieznanymi zagrożeniami, ryzykami, szacunkami i innymi czynnikami, na które Spółka nie ma wpływu i które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się znacznie różnić od tych wyrażonych lub dorozumianych na podstawie stwierdzeń dotyczących przyszłości, niezależnie od tego, czy nastąpiło to w wyniku nowych informacji, przyszłych wydarzeń lub wyników, lub w inny sposób. Nie ma pewności, że stwierdzenia dotyczące przyszłości okażą się dokładne, jako iż rzeczywiste wyniki i przyszłe wydarzenia mogą znacznie różnić się od przewidywanych w takich stwierdzeniach.

Ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu, w szczególności członkowie Zarządu Spółki, doradcy Spółki, ani jakiekolwiek inne osoby nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte w oparciu o informacje przedstawione w Dokumentach.

Oświadczenie art. 35 ustawy o obligacjach