Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia z Pragma Faktoring S.A. Spółka Komandytowo-Akcyjna

RB nr 81/2014

Zarząd Pragma Faktoring S.A. („Spółka Przejmująca”) zawiadamia po raz drugi akcjonariuszy o zamiarze połączenia z Pragma Faktoring S.A. Spółka Komandytowo- Akcyjna („Spółka Przejmowana”). Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą na warunkach określonych w planie połączenia, który, wraz z załącznikami i sprawozdaniem zarządów obu łączących się spółek uzasadniającym połączenie, został udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Pragma Faktoring S.A. (https://inwestor.pragmago.pl/pl/wza/). Akcjonariusze mogą przeglądać dokumenty, o których mowa w art. 505 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w siedzibie Spółki Przejmującej, w każdym dniu roboczym w godzinach 8.00-16.00 do dnia, w którym podjęta zostanie uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeniu.

Podstawa prawna:  art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

data wpisu: 14 listopada 2014 16:09