Emisja obligacji serii B2 w ramach III Publicznego Programu Emisji Obligacji

RB 1/2023

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że dnia 10 stycznia 2023 r. podjął uchwałę w sprawie emisji oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii B2 („Obligacje”). Obligacje emitowane są w ramach III Publicznego Programu Emisji Obligacji, dla którego Dokument Rejestracyjny, Dokument Ofertowy Obligacji Zabezpieczonych oraz Dokument Ofertowy Obligacji Niezabezpieczonych zostały zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 15 lipca 2022 r.
Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej na postawie Prospektu Podstawowego Obligacji Niezabezpieczonych („Prospekt”). W ramach emisji Obligacji zaoferowanych zostanie 200.000 (dwieście tysięcy) Obligacji o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każda. Łączna wartość nominalna Obligacji wyniesie 20.000.000,00 (dwadzieścia milionów) złotych. Cena emisyjna Obligacji jest równa wartości nominalnej.
Oprocentowanie Obligacji jest zmienne, jego wysokość zostanie ustalona na poziomie stopy bazowej powiększonej o stałą marżę, z zastrzeżeniem podwyższenia wysokości marży w przypadku przekroczenia Wskaźnika Zadłużenia Emitenta na zasadach opisanych w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji. Szczegółowe zasady ustalenia oprocentowania Obligacji, w tym w szczególności stopy bazowej zostały przedstawione w Prospekcie oraz Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji.
Emitent wykupi Obligacje w dniu 27 stycznia 2025 r. Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu Obligacji, którego zasady realizacji zostaną opisane w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji.
Obligacje nie będą zabezpieczone.
Obligacje będą zdematerializowane i będą przedmiotem ubiegania się przez Emitenta o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Emitent informował o ustaleniu III Publicznego Programu Emisji Obligacji raportem bieżącym nr 6/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

data wpisu: 10 stycznia 2023 15:12