Start   >   Raporty bieżące   >   Korekta raportu bieżącego nr 68/2021 z dnia 24.08.2021 „Otrzymanie decyzji z Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu oraz złożenie wniosku do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie o wykluczenie akcji Spółki z obrotu”

Korekta raportu bieżącego nr 68/2021 z dnia 24.08.2021 „Otrzymanie decyzji z Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu oraz złożenie wniosku do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie o wykluczenie akcji Spółki z obrotu”

RB 68/2021/k

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 68/2021 z dnia 24 sierpnia 2021 r., Zarząd PragmaGO S.A. („Spółka”) niniejszym dokonuje korekty jego treści w ten sposób, że jako datę:

–  powzięcia informacji o wydaniu przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) w dniu 20 sierpnia 2021 roku decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia na wycofanie z obrotu na rynku regulowanym 3.706.302 akcji na okaziciela Spółki z dniem 9 września 2021 roku oraz

– złożenia do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) wniosku o wykluczenie wszystkich akcji Spółki, oznaczonych kodem LEI 259400KV9G7ARDY89677, z obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez GPW z dniem 9 września 2021 roku,

wskazuje dzień 24 sierpnia 2021 r., a nie – jak błędnie podano – dzień 23 sierpnia 2021 r.

Opisana powyżej korekta nie ma wpływu na pozostałe informacje zawarte w korygowanym raporcie bieżącym. 

Podstawa prawna:§ 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…)

data wpisu: 24 sierpnia 2021 18:10

Chcesz być na bieżąco?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PragmaGO SA w celu otrzymywania newslettera inwestorskiego na podany przeze mnie adres e-mail.