Nabycie 100% udziałów w Monevia sp. z o.o.

RB 9/2024

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka” lub „Emitent”), informuje, że w dniu 5 lutego 2024 r. Spółka (jako Kupujący) zawarła z Monevia International société responsabilité limitée, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa luksemburskiego z siedzibą w Luksemburgu (jako Sprzedającym) umowę sprzedaży („Umowa Sprzedaży”) udziałów w kapitale zakładowym Monevia sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy („Monevia”), na podstawie której Emitent nabył 17.000 udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego w Monevii („Udziały”) za łączną cenę 11,1 mln zł. Przejście Udziałów na Emitenta nastąpiło z chwilą uznania rachunku bankowego Sprzedającego kwotą 10,1 mln stanowiącą część ceny płatnej w dniu zawarcia Umowy Sprzedaży.
W związku z przyjętą przez Emitetna strategią biznesową związaną z nabyciem Udziałów, Monevia zachowa odrębną osobowość prawną i będzie prowadzić działalność pod własną marką w jej obecnej ofercie produktowej, tj. świadczyć usługi nabywania faktur, co pozwoli na zwiększenie obrotów Grupy PragmaGO oraz zwiększenie udziału Grupy w rynku digital faktoringu.
Emitent przekazuje także informacje finansowe wynikające ze zbadanego sprawozdania finansowego Monevii za 2022 rok, które wykazuje:
• 8,8 mln zł przychodów,
• 1,2 mln zł zysku netto,
• 31 mln zł sumy bilansowej, w tym 25 mln zł portfela należności faktoringowych,
• 5,2 mln zł kapitału własnego,
• 183 mln zł obrotów faktoringowych.

Emitent uznał powyższą informację za istotną informację ze względu na zwiększenie udziału Emitenta w rynku faktoringu w segmencie digital.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

data wpisu: 5 lutego 2024 18:16