Powołanie Zarządu na kolejną kadencję

RB nr 18/2016

Rada Nadzorcza Pragmy Faktoring S.A., na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2016 r., podjęła uchwały o powołaniu z tym dniem Zarządu Emitenta na kolejną wspólną, pięcioletnią kadencję. Skład Zarządu nie uległ zmianie i jest następujący:

  • Tomasz Boduszek – Prezes Zarządu;
  • Jakub Holewa – Wiceprezes Zarządu;
  • Daniel Mączyński – Wiceprezes Zarządu;
  • Agnieszka Kowalik – Członek Zarządu;
  • Grzegorz Pardela – Członek Zarządu.

Tomasz Boduszek
Pan Tomasz Boduszek jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Prawa i Administracji (2001 r.). Karierę zawodową rozpoczął w 2001 r., podejmując pracę w Domu Obrotu Wierzytelnościami Cash Flow S.A., Sofor Inkaso s.c. jako specjalista ds. prawnych. Od kwietnia 2002 r. pełnił funkcję prokurenta w Pragma Inkaso sp. z o.o., a od września 2003 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Pragma Inkaso Sp. z o.o., a po przekształceniu spółki w spółkę akcyjną – od grudnia 2007 r. funkcję Prezesa Zarządu Pragma Inkaso S.A. Ponadto Tomasz Boduszek sprawuje lub sprawował także następujące funkcje w organach zarządzających lub nadzorczych:

– Pragma Trade sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach – Prokurent od 2004 r. do 2010 r.,

– Pragma Trade S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach – Członek Rady Nadzorczej od 2010 r. do 2014 r.,

– Dabex – Grupa Pragma Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach – Wiceprezes Zarządu od 2007 r. do 2009 r.,

– Pragma Finanse sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach – Członek Zarządu od 2005 r. – funkcję sprawuje nadal,

– Pragma Collect sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach – Członek Zarządu, od lipca 2014 r. Prokurent,

– Pragma Inwestycje sp. z o.o. – Prokurent od stycznia 2012 r., a od lipca 2014 r. Członek Zarządu;

– Pragma Faktoring S.A. z siedzibą w Katowicach – Prezes Zarządu od 1 lutego 2011 r.

Jakub Holewa
Jakub Holewa jest absolwentem Wyższej Szkoły Humanitas, kierunek Administracja, specjalność administracja gospodarcza (2007 r.). W latach 1999 – 2000 zatrudniony w BFP Biuro Inkaso sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, kolejno na stanowiskach: specjalisty ds. windykacji, kierownika oddziału Katowice oraz pełniącego obowiązki dyrektora regionalnego. Od 2000 r. zatrudniony w firmie Dom Obrotu Wierzytelnościami CASH FLOW s.c., a następnie Dom Obrotu Wierzytelnościami Cash Flow S.A. kolejno na stanowiskach: – specjalista ds. windykacji, kierownik zespołu windykacji. W 2003 r. zatrudniony w Pragma Inkaso sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach jako Dyrektor Działu Windykacji. Od 2003 r. pełnił również funkcję Prokurenta, a od 2008 r. Członka Zarządu Spółki Pragma Inkaso S.A. Ponadto Pan Jakub Holewa sprawował lub sprawuje także następujące funkcje w organach zarządzających lub nadzorczych: 

– Pragma Inkaso sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach – Prokurent – od 2003 r. do 2007 r., 

– Pragma Inkaso S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach – Prokurent – od grudnia 2007 r. do stycznia 2008 r., Wiceprezes Zarządu od stycznia 2008 r. do października 2015 r., 

– Pragma Trade S.A. z siedziba w Tarnowskich Górach – Członek Rady Nadzorczej 2010 r. – 2015 r.,

– Dabex Bydgoszcz Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy – Członek Zarządu – od listopada 2006 r. do sierpnia 2008 r.,

– Dabex Lublin Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie – Członek Zarządu – od października 2005 r. do 30 kwietnia 2008 r.,

– Dabex Wrocław Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu – Członek Zarządu – od października 2005 r. do października 2006 r.,

– Pragma Collect Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach – Prezes Zarządu – funkcję sprawuje nadal,

– Premium Inwestycje Sp. z o.o. – Prokurent, funkcję sprawuje nadal,

– Pragma Faktoring S.A. z siedzibą w Katowicach – Wiceprezes Zarządu od lutego 2011 r.

Agnieszka Kowalik
Pani Agnieszka Kowalik posiada wykształcenie wyższe prawnicze, ukończyła Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Doświadczenie zawodowe Pani Agnieszki Kowalik jest następujące: 

-Pragma Faktoring S.A. – Członek Zarządu od 21 luty 2011 r. – aktualnie,

– Pragma Inkaso S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach – Dyrektor ds. rozwoju,  marzec 2010 r. – aktualnie, od czerwca 2010 r. także Prokurent,

– Grupa Finansowa Premium S.A. z siedzibą w Katowicach – Dyrektor Zarządzający, luty 2006 r. –luty 2010 r. , od lipca 2007 r. także Prokurent,

– Biuro Prawno – Finansowe NOMINA A. Kowalik – działalność na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej marzec 2005 r. – luty 2006 r.,

– Biuro Prawno – Finansowe NOMINA J. Gębica, A. Kowalik s.c. w Katowicach, wrzesień 2003 r. – luty 2005 r.,

– NOKTORNET Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach – Kierownik Działu Prawnego, luty 2001 r. – wrzesień 2003 r.,

– DOW NOKTOR s.c. w Katowicach – Kierownik Działu Prawnego styczeń 1998 r. – styczeń 2001 r.

Daniel Mączyński
Daniel Mączyński posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Wyższą Szkołę Zarządzania – Polish Open University w Warszawie, ukończył EMBA w centrum szkoleniowym Polish Open University w Warszawie przy Akademii Finansów i Biznesu Vistula i Oxford Brookes University. Ukończył warsztaty związane z zarządzaniem strategicznym opracowane przez Harvard Business Publishing oraz uczestniczył w programie Elite Sales Program of Harvard Business Review. Posiada następujące doświadczenie zawodowe:

– od 2000 r. do 2015 r. zajmował w Raiffeisen Leasing Polska S.A. stanowisko Zastępcy Dyrektora Zarządzającego, Pion Sprzedaży Bankowej i Biznesu Korporacyjnego, a wcześniej zajmował tam stanowiska: Zastępcy Dyrektora Sieci Sprzedaży, Dyrektora Makroregionu, Dyrektora Regionu, Senior Account Manager, Account Manager.

– W latach 1996 – 1997 pracował w Pomorskim Towarzystwie Leasingowym S.A.

Grzegorz Pardela
Pan Grzegorz Pardela posiada wykształcenie wyższe, ukończył Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego oraz uzyskał tytuł Executive MBA w Wyższej Szkole Bankowej oraz Coventry University. Doświadczenie zawodowe Pana Grzegorza Pardeli: 

– Bibby Financial Services Sp. z o. o. 2005 r. – 2009 r.  – Businsess Development Manager,

– Fortis Commercial Finance Sp. z o.o.  2009 r. – 2011 r.– Regionalny Dyrektor Sprzedaży,

– Pragma Faktoring S.A. od lutego 2011 r. do nadal Dyrektor Handlowy, od października 2013 r. Członek Zarządu.

Wszyscy wyżej wymienieni Członkowie Zarządu nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej przez Emitenta, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej, nie uczestniczą również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu. Żadna z wymienionych osób nie jest też wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna:  § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, nr 33 poz. 259).

 

 

data wpisu: 25 kwietnia 2016 14:57