PRAGMA FAKTORING S.A. – emisja obligacji serii F

RB nr 6/2015

Zarząd Emitenta informuje, że w ramach realizacji Programu Emisji Obligacji, w dniu  22 stycznia 2015 r. podjął uchwałę w sprawie emisji Obligacji serii F, ustalenia warunków emisji, dematerializacji i wprowadzenia Obligacji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu. Parametry emisji Obligacji serii F są następujące.

Celem emisji jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek. Emisja obejmuje nie więcej niż 10.000 zdematerializowanych, zabezpieczonych Obligacji na okaziciela serii F emitowanych przez PRAGMA FAKTORING S.A. Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie wyemitowanych Obligacji do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Po dacie przydziału Emitent niezwłocznie podejmie działania w celu dematerializacji oraz zarejestrowania Obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Do czasu rejestracji Obligacji w KDPW Obligacje pozostaną zapisane w ewidencji prowadzonej zgodnie z art. 5a. ust. 2 Ustawy o Obligacjach przez Organizatora Emisji – Dom Maklerski BDM S.A. z/s w Bielsku-Białej. Emitowanych jest nie więcej niż 10.000 Obligacji. Emisja dojdzie do skutku, jeśli prawidłowo objętych i opłaconych zostanie co najmniej 5.000 Obligacji serii F. Wartość nominalna każdej Obligacji wynosi 1.000 zł. Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej każdej Obligacji i wynosi 1.000 zł. Obie wartości zostały ustalone w wymienionej na wstępie uchwale Zarządu Emitenta. Obligacje zostaną wykupione przez Emitenta w terminie 36 miesięcy od daty przydziału, tj. w dniu 19 lutego 2018 r. Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji. Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba Obligacji zapisanych na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza z końcem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wykupu, przypadającego na 6 dni roboczych przed dniem wykupu, czyli 9 lutego 2018 r., chyba że regulacje KDPW będą wymagać innego terminu. Obligacje serii F oprocentowane są w zmiennej wysokości ustalonej w oparciu o stopę procentową WIBOR 3M ustalaną dla każdego okresu odsetkowego, powiększoną o marżę. Okresy odsetkowe wynoszą 3 miesiące każdy. Pierwszy okres odsetkowy jest liczony od daty przydziału, tj. od dnia 19 lutego 2015 r. Obligacje będą obligacjami zabezpieczonymi zastawem rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach. Przedmiot zastawu – zbiór obejmujący wierzytelności przysługujące spółce Emitentowi wobec osób trzecich. Najwyższa suma zabezpieczenia zastawem rejestrowym oraz maksymalna wysokość udzielonego poręczenia wynoszą 13 mln zł. Obligacje zostaną wykupione ze środków wypracowanych w toku normalnej działalności Emitenta, w szczególności uzyskanych ze spieniężenia wierzytelności nabytych w ramach działalności faktoringowej. Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne  –  nie dotyczy. Informacje dotyczące emisji obligacji zamiennych na akcje  –  nie dotyczy. Informacje dotyczące emisji obligacji z prawem pierwszeństwa  –  nie dotyczy. Emitent uzupełni niniejszy raport w zakresie wyceny przedmiotu zastawu przez biegłego niezwłocznie po jej otrzymaniu, a w zakresie wartości zobowiązań na koniec kwartału poprzedzającego udostepnienie propozycji nabycia – niezwłocznie po ostatecznym zweryfikowaniu ich wartości.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

data wpisu: 23 stycznia 2015 9:52