Pragma Faktoring S.A. – zakończenie subskrypcji i przydział Obligacji serii E

RB nr 94/2014

Zarząd Pragma Faktoring S.A. („Spółka”) informuje o zakończeniu subskrypcji i przydziału obligacji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1000,- złotych każda, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta w sprawie Programu Emisji Obligacji z dnia 11 kwietnia 2011 r. oraz Uchwały Zarządu Emitenta w sprawie emisji Obligacji serii E, ustalenia warunków ich emisji, ich dematerializacji i wprowadzenia ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu z dnia 13 listopada 2014 r.

1)  data emisji:  19 grudnia 2014 r., data rozpoczęcia subskrypcji:   4 grudnia 2014 r., data zakończenia subskrypcji:   18 grudnia 2014 r.;

2)  data przydziału instrumentów finansowych:   19 grudnia 2014 r.;

3)  liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:   20.000 (dwadzieścia tysięcy) sztuk obligacji;

4)  emisja nie była podzielona na transze, nie wystąpiła redukcja zapisów;

5)  liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:  20.000 (dwadzieścia tysięcy) sztuk obligacji;

6)  liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:   20.000 (dwadzieścia tysięcy) sztuk obligacji;

7)  cena po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):   1000,- zł (jeden tysiąc złotych);

8)  liczba podmiotów, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:   131;

9)  liczba podmiotów, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:   131;

10)  emisja nie była podzielona na transze;

11)  Emitent nie zawierał umów o subemisję;

12)  wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:   20.000.000,- zł (dwadzieścia milionów złotych);

13)  łączne koszty emisji wyniosły:   415 000,- zł (czterysta piętnaście tysięcy złotych) w tym:

a)  przygotowania i przeprowadzenia oferty:   415 000,- zł (czterysta piętnaście tysięcy złotych);

b)  wynagrodzenia subemitentów – Spółka nie zawarła umów o subemisję;

c)  sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – emisja nie była związana ze sporządzeniem prospektu emisyjnego;

d)  koszty doradztwa – zawierają się w kosztach wskazanych w pkt  a) nie zostały wyodrębnione jako osobna pozycja;

e)  promocji oferty – nie wystąpiły;

14)  średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą jest równy 20,75 zł.  Zobowiązania finansowe z tytułu emisji obligacji będą wykazywane w zamortyzowanym koszcie przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Poniesione koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz doradztwa związane z emisją obligacji zostaną uwzględnione przy obliczaniu zamortyzowanego kosztu, zgodnie z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej i w rezultacie będą amortyzowane w ciężar rachunku zysków i strat w okresie trwania obligacji.

Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

 

data wpisu: 22 grudnia 2014 9:48