Pragma Faktoring S.A. – zawarcie umów związanych z emisją obligacji serii F.

RB nr 13/2015

Zarząd PRAGMA FAKTORING S.A. z siedzibą w Katowicach („Emitent”) informuje, że w związku z emisją obligacji serii F (o czym informowano w raporcie nr 6/2015), Emitent w dniu 03 lutego 2015 r. zawarł z kancelarią„Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni” („Administrator Zastawu”) umowę zastawu rejestrowego na zbiorze praw o zmiennym składzie („Umowa Zastawu”) oraz umowę w sprawie ustanowienia administratora zastawu rejestrowego dla programu emisji obligacji („Umowa w sprawie Administratora Zastawu”). Obie umowy zostały zawarte w celu zabezpieczenia wierzytelności obligatariuszy wynikających z wyemitowanych przez Emitenta obligacji serii F o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, w liczbie nie większej niż 10.000(dziesięć tysięcy) ( dalej – „Obligacje”). Obligacje zostały wyemitowane na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta w sprawie Programu Emisji Obligacji z dnia 11 kwietnia 2011 r. oraz Uchwały Zarządu Emitenta z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie emisji serii F. Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej zgodnie z warunkami emisji Obligacji. Na mocy Umowy w sprawie Administratora Zastawu kancelaria „Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni” została ustanowiona Administratorem Zastawu, który będzie upoważniony do wykonywania w imieniu własnym, lecz na rachunek obligatariuszy, wszelkich praw i obowiązków zastawnika w związku z zastawem rejestrowym. Emitent ustanowił zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności celem zabezpieczenia wierzytelności obligatariuszy wynikających z Obligacji. Przedmiotem zastawu jest zbiór wierzytelności przysługujących Emitentowi, nabywanych w oparciu o umowy faktoringu zawierane z klientami(Faktorantami) oraz wierzytelności z tytułu udzielonych pożyczek. Wartość zabezpieczonych zobowiązań równa jest najwyższej sumie zabezpieczenia wskazanej w umowie zastawu i wynosi 13.000.000,- zł (trzynaście milionów złotych). Do zbioru wchodzą Wierzytelności spełniające warunki określone w Umowie Zastawu. Zastaw rejestrowy zostanie ustanowiony z chwilą wydania przez sąd rejestrowy postanowienia o wpisaniu go do rejestru zastawów.

Ponadto Emitent informuje, że w dniu 03 lutego 2015 r. zawarł ze spółką PRAGMA INKASO S.A. umowę poręczenia, na mocy której Pragma Inkaso S.A. udzieliła poręczenia za zobowiązania Emitenta z tytułu emisji obligacji serii F. Poręczenie jest udzielone do kwoty 13 mln zł. Termin wykupu obligacji tej serii przypada na 19 lutego 2018 r. Więcej informacji na temat emisji obligacji serii F Emitent przekazał w raporcie bieżącym nr 6/2015.Poręczenie udzielone jest odpłatnie, a wysokość wynagrodzenia za udzielenie poręczenia nie odbiega od wysokości wynagrodzeń za tego typu usługi występującego na rynku usług finansowych.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

data wpisu: 3 lutego 2015 15:58