Pragma Faktoring S.A. – informacja o nabyciu akcji otrzymana od Pragmy Inkaso S.A.

RB nr 66/2014

Zarząd PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że w dniu 1 września 2014 r. otrzymał od akcjonariusza – spółki Pragma Inkaso S.A. z/s w Tarnowskich Górach, informację o zmianie stanu posiadania akcji PRAGMY FAKTORING S.A., której treść jest następująca:

PRAGMA INKASO S.A. zawiadamia o zmianie dotychczas posiadanego udziału, tj. o zwiększeniu się go o 1,80% w ogólnej liczbie głosów spółki PRAGMA FAKTORING S.A. 

1. Zmiana udziału nastąpiła w dniu 27 sierpnia 2014 r. w wyniku nabycia 58.964 akcji spółki PRAGMA FAKTORING S.A. w drodze transakcji sesyjnej dokonanej dnia 27 sierpnia 2014 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

2.  Przed zmianą PRAGMA INKASO S.A. posiadała  2.083.187 akcji PRAGMY FAKTORING S.A., które stanowiły 81,16% udziału w kapitale zakładowym i 85,23% udziału w ogólnej liczbie głosów. W tym 703.324 to akcje imienne serii A dające 27.41% udziału w kapitale zakładowym oraz 43,03% w ogólnej liczbie głosów, a 1.379.863 to zdematerializowane akcje na okaziciela dające 53,78% udziału w kapitale zakładowym oraz 42,21% udziału w ogólnej liczbie głosów.

3. Od 27 sierpnia 2014 r. PRAGMA INKASO S.A. posiada 2.142.151 akcji spółki PRAGMA FAKTORING S.A., stanowiących 83,49% udziału w kapitale zakładowym i dających 87,04% udziału w ogólnej liczbie głosów. W tym nadal 703.324 to akcje imienne serii A dające 27.41% udziału w kapitale zakładowym oraz 43,03% w ogólnej liczbie głosów, a 1.438.827 to zdematerializowane akcje na okaziciela dające 56,07% udziału w kapitale zakładowym oraz 44,01% udziału w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna komunikatu:

art. 70 pkt 1 w związku z art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i wprowadzaniu instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

data wpisu: 1 września 2014 12:53