Pragma Faktoring S.A. – informacja o nabyciu akcji otrzymana od Pragmy Inkaso S.A.

RB nr 51/2014

Zarząd PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że w dniu 24 czerwca 2014 r. otrzymał od akcjonariusza – spółki Pragma Inkaso S.A. z/s w Tarnowskich Górach, informację o zmianie stanu posiadania akcji PRAGMY FAKTORING S.A., której treść jest następująca: PRAGMA INKASO S.A. zawiadamia o zmianie dotychczas posiadanego udziału, tj. o zwiększeniu go o 1,36% w ogólnej liczbie głosów spółki PRAGMA FAKTORING S.A.

1. Zmiana udziału nastąpiła w dniu 20 czerwca 2014 roku w wyniku nabycia 41 037 akcji spółki PRAGMA FAKTORING S.A. w drodze transakcji sesyjnych dokonywanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w okresie od dnia 25 marca 2014 r. do 20 czerwca 2014 r., przy czym przekroczenie progu 1% udziału w ogólnej liczbie głosów nastąpiło 20 czerwca 2014 r. w wyniku nabycia w tym dniu 29 353 akcji.

2.  Przed zmianą PRAGMA INKASO S.A. posiadała  2 053 239 akcji PRAGMY FAKTORING S.A., które stanowiły 80,02% udziału w kapitale zakładowym i 84,32% udziału w ogólnej liczbie głosów. W tym 703 324 to akcje imienne serii A  dające 27.41% udziału w kapitale zakładowym oraz 43,03% w ogólnej liczbie głosów, a 1 349 915 to zdematerializowane akcje na okaziciela dające 52,61% udziału w kapitale zakładowym oraz 41,29% udziału w ogólnej liczbie głosów.

3. Od 20 czerwca 2014 r. PRAGMA INKASO S.A. posiada 2 082 592 akcji spółki PRAGMA FAKTORING S.A., stanowiących 81,16% udziału w kapitale zakładowym i dających 85,22% udziału w ogólnej liczbie głosów. W tym nadal 703 324 to akcje imienne serii A dające 27.41% udziału w kapitale zakładowym oraz 43,03% w ogólnej liczbie głosów, a 1 379 268 to zdematerializowane akcje na okaziciela dające 53,75% udziału w kapitale zakładowym oraz 42,19% udziału w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna komunikatu: art. 70 pkt 1 w związku z art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i wprowadzaniu instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych.

data wpisu: 24 czerwca 2014 12:49