PRAGMA FAKTORING S.A. – informacja osoby obowiązanej

RB nr 65/2014

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 25 sierpnia 2014 r. otrzymał od Ireneusza Rymaszewskiego – członka rady nadzorczej Emitenta, zawiadomienie z dnia 24 sierpnia 2014 roku, przekazane w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, dotyczące nabycia w dniu 21 sierpnia 2014 r. 1 744 szt. akcji Emitenta po cenie 13,39 zł za akcję przez osobę blisko z nim związaną, tj. fundusz inwestycyjny Rymaszewski Asset Ltd.Obowiązany poinformował też, że przed dokonaniem transakcji zakupu ww. fundusz nie posiadał akcji spółki Pragma Faktoring S.A.

Podstawa prawna: § 3 Rozporządzenie Ministra Finansów z 15.11.2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych.

data wpisu: 25 sierpnia 2014 9:29