PRAGMA FAKTORING S.A. – informacje osób obowiązanych

RB nr 35/2014

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 30 kwietnia 2014 roku otrzymał od Tomasza Boduszka – Prezesa Zarządu Emitenta, od Jakuba Holewy – Wiceprezesa Zarządu Emitenta oraz od Michała Kolmasiaka zawiadomienia z dnia 28 kwietnia 2014 roku, przekazane w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, dotyczące nabycia akcji Emitenta przez osobę blisko z nimi związaną, tj. spółkę Pragma Inkaso S.A. Wszystkie zawiadomienia dotyczą tych samych transakcji wobec czego Emitent przekazuje w ich sprawie wspólny komunikat.

Zawiadomienia dotyczą następujących transakcji sesyjnych zwykłych zawartych na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., tj. kupna w dniu 28 kwietnia 2014 roku:

  • 20 sztuk akcji po cenie 16,00 zł za akcję,
  • 20 sztuk akcji po cenie 16,20 zł za akcję,
  • 79 sztuk akcji po cenie 16,31 zł za akcję,
  • 381 sztuk akcji po cenie 16,32 zł za akcję,
  • 64 sztuk akcji po cenie 16,39 zł za akcję,
  • 1105 sztuk akcji po cenie 16,45 zł za akcję,
  • 30 sztuk akcji po cenie 16,48 zł za akcje,
  • 1020 sztuk akcji po cenie 16,49 zł za akcję,
  • 1431 sztuk akcji po cenie 16,50 zł za akcję.

Podstawa prawna: § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych.

data wpisu: 30 kwietnia 2014 9:39