PRAGMA FAKTORING S.A. – informacje osób obowiązanych

RB nr 43/2014

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 2 czerwca 2014 roku otrzymał od Tomasza Boduszka – Prezesa Zarządu Emitenta, od Jakuba Holewy – Wiceprezesa Zarządu Emitenta oraz od Michała Kolmasiaka – członka Rady Nadzorczej Emitenta, zawiadomienia z dnia 2 czerwca 2014 roku, przekazane w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, dotyczące nabycia akcji Emitenta przez osobę blisko z nimi związaną, tj. spółkę Pragma Inkaso S.A. Wszystkie zawiadomienia dotyczą tych samych transakcji wobec czego Emitent przekazuje w ich sprawie wspólny komunikat. Zawiadomienia dotyczą transakcji sesyjnej zwykłej zawartej na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., tj. kupna w dniu 27 maja 2014 r. 520 sztuk akcji Emitenta przez spółkę Pragma Inkaso S.A. po cenie 15,54 zł za akcję.

Podstawa prawna: § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych.

data wpisu: 2 czerwca 2014 10:44