PRAGMA FAKTORING S.A. – informacje osób obowiązanych

RB nr 45/2014

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 4 czerwca 2014 roku otrzymał od Tomasza Boduszka – Prezesa Zarządu Emitenta, od Jakuba Holewy – Wiceprezesa Zarządu Emitenta oraz od Michała Kolmasiaka – członka Rady Nadzorczej zawiadomienia z dnia 3 czerwca 2014 roku, przekazane w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, dotyczące nabycia akcji Emitenta przez osobę blisko z nimi związaną, tj. spółkę Pragma Inkaso S.A. Wszystkie zawiadomienia dotyczą tych samych transakcji wobec czego Emitent przekazuje w ich sprawie wspólny komunikat.  

Zawiadomienia dotyczą następujących transakcji sesyjnych zwykłych zawartych na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., tj. kupna w dniu 28 maja 2014 roku:

  • 10 sztuk akcji po cenie 15,40 zł za akcję,
  • 10 sztuk akcji po cenie 15,60 zł za akcję,
  • 301 sztuk akcji po cenie 15,80 zł za akcję,
  • 274 sztuk akcji po cenie 15,85 zł za akcję,

Podstawa prawna: § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych.

 

data wpisu: 4 czerwca 2014 8:14