PRAGMA FAKTORING S.A. – rejestracja obligacji serii F w KDPW

RB nr 23/2015

PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że w dniu 9 marca 2015 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę o rejestracji w depozycie 10.000 sztuk obligacji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1.000,- zł każda, wyemitowanych przez PRAGMA FAKTORING S.A., oznaczając je kodem PLGFPRE00107, pod warunkiem wprowadzenia tych obligacji do alternatywnego systemu obrotu.  Zarejestrowanie nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu.

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)

 

data wpisu: 9 marca 2015 16:46