PRAGMA FAKTORING S.A. – stanowisko Zarządu w sprawie planowanego połączenia z PRAGMA FAKTORING S.A. Spółka Komandytowo Akcyjna

RB nr 83/2014

Działając na podstawie § 19 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) Emitent przekazuje pisemne stanowisko Zarządu odnośnie planowanego połączenia z PRAGMA FAKTORING S.A. Spółka Komandytowo Akcyjna. Zarząd Pragma Faktoring S.A. postanowił podjąć działania mające na celu przeprowadzenie połączenia Pragma Faktoring S.A. (spółka przejmująca) z Pragma Faktoring S.A. Spółka Komandytowo-Akcyjna (spółka przejmowana). Plan połączenia spółek został przyjęty w dniu 27 października 2014 r. przez Zarządy obu łączących się spółek i został udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Emitenta (www.pragmafaktoring.pl) oraz w formie raportu bieżącego nr 75/2014. Pragma Faktoring S.A. Spółka Komandytowo-Akcyjna jest spółką zależną Emitenta, w której PRAGMA FAKTORING S.A. posiada 100% akcji i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu. Planowane połączenie stanowi element strategii grupy kapitałowej PRAGMA INKASO S.A., przewidującej wdrożenie działań zmierzających do obniżenia kosztów działalności oraz uproszczenie struktury grupy. Połączenie zmniejszy koszty zarządzania, zwiększy rentowność, wpłynie również na zmniejszenie kosztów ponoszonych w procesie sprawozdawczości. Długookresowym celem planowanego połączenia będzie:

a)  ekonomiczne gospodarowanie zasobami ludzkimi,
b)  redukcja kosztów funkcjonowania grupy kapitałowej,
c)  uproszczenie struktury zarządzania.

Połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na Pragma Faktoring S.A. Z uwagi na to, że Emitent jest jedynym akcjonariuszem spółki przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone w sposób uproszczony, tj.:

a) bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej,
b)  bez wydawania akcji spółki przejmującej wspólnikom spółki przejmowanej,
c)  bez określenia w planie połączenia stosunku wymiany akcji spółki przejmującej na akcje spółki przejmowanej,
d)  bez określenia w planie połączenia zasad dotyczących przyznania akcji w spółce przejmującej,
e)  bez określania w planie połączenia dnia od którego akcje spółki przejmującej wydane wspólnikom spółki przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej.

Mając powyższe na względzie Zarząd Emitenta pozytywnie ocenia planowane połączenie i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zwołanemu na dzień 1 grudnia 2014 roku podjęcie aprobującej uchwały w sprawie połączenia Pragma Faktoring S.A. z Pragma Faktoring S.A. Spółka Komandytowo-Akcyjna.  Ponadto Emitent w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 75/2014 przekazuje do publicznej wiadomości otrzymaną w dniu dzisiejszym opinię biegłego rewidenta o planie połączenia spółek.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Opinia biegłego rewidenta o planie połączenia spółek

 

 

data wpisu: 26 listopada 2014 15:48